Hafan > Busnes > Trwyddedau a hawlenni > Cofrestru i roi tatŵs, tyllu'r corff ac electrolysis

Cofrestru i roi tatŵs, tyllu'r corff ac electrolysis

Crynodeb o’r drwydded

Os ydych chi’n cynnig gwasanaeth rhoi tatŵs, electrolysis, aciwbigo neu roi tyllau cosmetig yn y croen/corff mae’n rhaid i chi fod wedi eich cofrestru â’ch cyngor sir lleol.

Os ydych chi’n gweithio o safle penodol, mae’n rhaid cofrestru’r safle hefyd. 

Ar ôl i chi gofrestru byddwch yn cael tystysgrif cofrestriad.

Meini prawf cymhwysedd 

Mae’n rhaid i chi ddarparu gwybodaeth benodol, yn cynnwys manylion am eich safle ac unrhyw euogfranau blaenorol am weithredu yn y maes hwn heb drwydded. 

Mae’n rhaid talu ffi. 

Crynodeb o’r rheoliadau

Crynodeb o’r rheoliadau sy’n berthnasol i’r drwydded hon (ffenestr newydd) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 

Proses gwerthuso cais

Dim darpariaeth yn y ddeddfwriaeth.

A fydd cydsyniad mud yn berthnasol? 

Na fydd.  Er budd y cyhoedd mae’n rhaid i’r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir rhoi trwydded.  Os nad ydych chi wedi clywed oddi wrth yr awdurdod lleol ymhen cyfnod rhesymol, cysylltwch â’r adran berthnasol.  Cewch wneud hyn ar-lein os gwnaethoch chi gyflwyno eich cais trwy’r gwasanaeth UK Welcomes (ffenestr newydd) neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod. 

Ffioedd a thalu

Bydd y ffioedd canlynol yn berthnasol o 1 Ebrill 2013: £105

Gwneud cais ar-lein 

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y drwyddd hon ar-lein ar hyn o bryd. Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich cais.

Cais am drwydded i roi gwasanaeth aciwbigo, tatwio, tyllu a/neu electrolysis 

Cais i newid trwydded rhoi tatŵs, tyllu’r corff ac electrolysis 

Gwneud iawn am gais a fethodd  

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol fel man cychwyn. 

Gwneud iawn i’r deilydd trwydded 

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol fel man cychwyn. 

Os ydy cofrestriad yn cael ei atal neu ei ganslo, gall deilydd y dystysgrif cofrestriad gyflwyno apêl i’r llys ynadon. 

Cwyn gan ddefnyddiwr 

Byddem bob amser yn eich cynghori, os oes gennych chi unrhyw fater rydych chi am gwyno amdano, y dylech chi gysylltu â’r masnachwr yn gyntaf – trwy lythyr (gyda phrawf cyflwyno’r llythyr) yn fwyaf dymunol.  Os nad ydy hynny wedi gweithio, ac os ydych chi yn y Deyrnas Unedig, fe gewch chi gyngor gan Cyngor ar Bopeth (ffenestr newydd). Os ydych chi y tu allan i’r Deyrnas Unedig cysylltwch â’r rhwydwaith Canolfannau Defnyddwyr Ewropeaidd - UK European Consumer Centre (ffenestr newydd).

Gwneud iawn mewn achosion eraill 

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol fel man cychwyn. 

Manylion cyswllt

Adran Iechyd a Diogelwch, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NF

Rhif ffôn: 01352 703381

Cymdeithasau/mudiadau’r diwydiant

Dim

Mewn partneriaeth â EUGO

Dogfennau perthnasol

Dogfennau Defnyddiol