Hafan > Busnes > Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol > Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (RhTAS)

Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (RhTAS)

Beth yw’r Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP)?
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i gwrdd ag anghenion y gymuned leol am dai fforddiadwy ar draws y sir. Gan weithio gyda'u partner datblygu Wates Residential, mae’r cyngor wedi dechrau menter newydd i godi tai newydd drwy SHARP. Bydd SHARP yn creu 500 o gartrefi newydd ar draws Sir y Fflint erbyn 2021, a bydd 300 o’r rhain yn dai rhent fforddiadwy (gyda North East Wales Homes Ltd yn berchen arnynt ac yn eu rheoli) a bydd 200 yn dai rhent cymdeithasol (yn cael eu rheoli gan Gyngor Sir y Fflint). Cost arfaethedig y buddsoddiad fydd £50m dros 5 mlynedd. Fel rhan o'r prosiect, mae Cyngor Sir y Fflint a Wates Residential wedi gwneud ymrwymiad ar y cyd i greu cyfleoedd helaeth ar gyfer hyfforddiant a chyflogaeth leol. Amcangyfrifir y bydd dros 2,000 o bobl yn cael eu cyflogi drwy raglen SHARP ac y bydd tua 20 o swyddi prentisiaeth yn cael eu creu. 

Lle mae'r tai yn cael eu hadeiladu?
Mae’r rhaglen wedi dechrau gydag adeiladu 12 o dai cyngor newydd yn safle hen Ysgol Custom House Lane yng Nghei Connah  Hefyd mae datblygiad o 92 o dai newydd ar y gweill yn safle’r Walks yn y Fflint.  Mae cymeradwyaeth wedi ei roi ar gyfer adeiladu tai cyngor newydd mewn dau leoliad arall yng Nghei Connah, dau leoliad yng Nghoed-llai ac un safle yn Yr Wyddgrug.  Mae’r datblygiadau diweddaraf hyn nid yn unig yn creu tai newydd ond hefyd yn adfywio gofod na chai ei ddefnyddio ac adeiladau nad oedd eu hangen mwyach. Bydd hysbysiadau am ddatblygiadau pellach yn cael eu cyhoeddi maes o law.
 
Y Cynlluniau 
• Llys Custom House, Cei Connah
Datblygiad yw hwn o dai cyngor newydd 2 a 3 ystafell wely.  Cul de sac bychan ydyw ar safle hen Ysgol Custom House Lane.  Dyma'r tro cyntaf i dai cyngor newydd gael eu hadeiladu yn Sir y Fflint ers cyflwyno’r Cynllun Hawl i Brynu dros 25 mlynedd yn ôl. Mae’r tai wedi eu hadeiladu i safon uchel gyda cheginau ac ystafelloedd molchi modern. Er mwyn cadw costau cynnal yn isel mae safonau arbed ynni wedi eu hymgorffori fel ffenestri modern a deunyddiau inswleiddio. 
Cwbwlhawyd y gwaith adeiladu ar y safle ym mis Rhagfyr 2016. Mae'r tai newydd I gyd wedi ei osod.
• The Walks, Y Fflint
Mae The Walks,Y Fflint yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd a bydd yn darparu 92 o dai newydd ar gyfer pobl leol.  Bydd cymysgedd o dai 2 a 3 ystafell wely a fflatiau 1 a 2 ystafell wely (gweler llun y pensaer sydd ynghlwm), a bydd rhai o’r fflatiau yn cael eu haddasu. Bydd y ddeiliadaeth yn gymysg gyda 62 o’r tai ar gyfer rhent canolradd, gyda NEW Homes yn berchen arnynt ac yn eu rheoli, a bydd 30 yn dai Cyngor ar gyfer rhent cymdeithasol.
Bydd cwblhau’r safle hwn yn creu cymuned newydd yng nghanol y Fflint gan droi’r hyn a arferai fod yn hen fflatiau yn ddatblygiad tai modern.  Mae’r cynllun yn newid yn ddyddiol.
I wylio’r cynnydd a wneir mae camera wedi ei osod a bydd lluniau yn cael eu llwytho ar y dudalen hon yn rheolaidd. http://castleheights.bullsi.org/

Cafodd golwg gwreiddiol y penseiri o’r safle ei ddal ar fideo a gellir ei weld yma https://www.youtube.com/watch?v=A7nubBgKLOc 
Mae cynlluniau o’r safle ar gael yma “Gosodwch gynlluniau, ayb”
Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer un o dai y Cyngor, mae’n rhaid i chi fod yn gymwys ar gyfer tai cymdeithasol a rhaid gwneud cais i dîm Atebion Tai Sir y Fflint ar 01352 703777. Bydd polisi gosod lleol yn cael ei baratoi sy'n rhoi blaenoriaeth i'r rhai sy'n byw neu sydd â chysylltiad â'r gymuned uniongyrchol. 
Os nad ydych yn gymwys ar gyfer tai’r Cyngor yna mae 62 eiddo ar gael am rent fforddiadwy (is na rhent y farchnad).  Gellir gwneud cais arlein drwy ddilyn y cysylltiad yma www.northeastwaleshomes.co.uk neu drwy ffonio 01352 701400. Unwaith eto bydd yr eiddo yn gyntaf yn cael eu gosod i bobl gyda chysylltiad lleol â'r ardal ond bydd hyn yn cael ei ymestyn yn dibynnu ar y galw am y tai.
Bydd y tai yn cael eu hadeiladu i safon uchel gyda cheginau ac ystafelloedd molchi modern.  Er mwyn cadw costau cynnal yn isel bydd safonau arbed ynni yn cael eu hymgorffori, fel ffenestri modern a deunyddiau inswleiddio.
Yn dod yn fuan....
Mae safleoedd pellach o dan ystyriaeth ar hyn o bryd yng Nghoed-llai, Cei Connah a’r Wyddgrug a byddant yn darparu 40 tŷ Cyngor newydd arall (rhent cymdeithasol).
 
Cyfleoedd Dysgu a Chyflogaeth drwy SHARP
Mae partneriaid y datblygiad, Wates Residential yn awyddus i gyflogi cynifer o bobl leol â phosib ar y safleoedd adeiladu gan weithio gydag is-gontractwyr lleol.  Hefyd maent wedi ymrwymo i gynnig cyfleoedd dysgu a phrentisiaeth. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn ceisio cyflogaeth gysylltu â Rheolwr Prosiect Wates Residential ar 07795 520727 neu alw i mewn i swyddfa'r safle yn The Walks, yn Y Fflint.

Newyddion Diweddaraf

Vimeo - Interview 1 (Mawrth 2017)
Rhaglen dai yn parhau i ddatblygu
 (10 Mawrth 2017)
BBC News: Flintshire Council votes to buy back ex-Council houses (17 Ionawr 2017)

Tai Cyngor Newydd (8 Rhagfyr 2016)
Llwyddiant yr Academy yr Brentisiad (30 Tachwedd 2016)
Cymunedau yn Gyntaf yn parhau i ganfod gwaith i bobl leol (22 Tachwedd 2016)
Adeiladu cartrefi newydd, a buddsoddi yn ein cymuned (16 Tachwedd 2016)
Masgot diogelwch ar safle adeiladu yn ymweld ag ysgol (24 Hydref 2016)
Y Cyngor yn datblygu dyfodol pobl drwy wneud buddsoddiad mawr mewn tai (20 Hydref 2016)
Bwrdd NEW Homes yn cymeradwyo cynllun tai newydd yn y Fflint (13 Hydref 2016)
Gwesteion arbennig yn cael eu gwobrau mewn agoriad swyddogol (15 Chewfror 2017)
Agoriad Swyddogol Llys Custom House; Cei Connah (8 Chewfror 2017)

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol