Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Gwasanaethau Hamdden > Hamdden Archebu Ar-lein

Hamdden Archebu Ar-lein

Sut i wneud ad hoc / archebion sesiwn unigol

Gofynnir i gwsmeriaid dalu am bob archeb ad hoc / sesiwn unigol (e.e. cwrt badminton am un noson) wrth wneud yr archeb.

Ni roddir ad-daliad i unrhyw un sy’n canslo archeb heb 24 awr o rybudd.

Caniateir i gwsmeriaid drosglwyddo eu harcheb i amser neu leoliad arall gyda llai na 24 awr o rybudd (yn amodol ar argaeledd).

I archebu a thalu am weithgareddau sesiwn unigol â cherdyn debyd/credyd, ewch i ardal y 'Llyfr Ar-lein' ar waelod y dudalen.

Sut i wneud archebion bloc / sesiynau lluosog

Mae’r math hwn o archebu ar gael i glybiau chwaraeon a grwpiau cymunedol sy’n dymuno archebu mwy nag un sesiwn ar yr un diwrnod(au) ac ar yr un amser(oedd), wythnos ar ôl wythnos drwy gydol y flwyddyn.

Gofynnir i gwsmeriaid gwblhau ffurflen archebu ar gyfer eu canolfan hamdden ddewisedig. Mae hyn yn cynnwys manylion cyswllt yr archebwr, y gost, amcangyfrif o’r niferoedd a fydd yn mynychu, gosodiad unrhyw offer a dull talu.

Am fwy o wybodaeth am archebion bloc anfonwch ymholiad

Gweithgareddau sydd ar gael i llyfr ar-lein:

  • Cyrtiau badminton
  • Cyrtiau sboncen
  • Tennis bwrdd
  • Dosbarthiadau ymarfer corff
  • Pêl-droed 5 bob ochr (os yw’n berthnasol)
  • Caeau bob tywydd
  • Caeau 3G
  • actif ar garlam (ar gael i staff Cyngor Sir y Fflint yn unig)

Sut i archebu ar-lein neu Gofrestru i ddod yn ddeiliad cerdyn actif er mwyn archebu ar-lein

Darllenwch y wybodaeth a ganlyn yn ofalus cyn defnyddio’r system ar-lein drwy ddewis y botwm archebu Ar-Lein ar waelod y dudalen hon:
1. Rhaid i chi fod â cherdyn cofrestru actif i archebu lle ar-lein.

Cerdyn actif

2. Bydd  angen Enw Adnabod a Rhif PIN Personol unwaith y byddwch wedi cofrestru er mwyn i fewngofnodi i’n system archebu ar-lein.

Sut gaf i fy Enw Adnabod a’n Rhif PIN personol?

Anfonwch e-bost archebionhamdden@siryfflint.gov.uk neu ffoniwch 01352 702430 (Llun - Gwen, 8.30am - 6pm ac Sadwrn - Sul 9am - 12pm) i roi manylion eich cerdyn actif a chyfeiriad e-bost dilys. Bydd rhif eich cerdyn actif yn dechrau ag ‘FLS’ a bydd i’w weld o dan y cod bar.
  • Yn anffodus, ni allwn roi’ch Enw Adnabod na’r Rhif PIN personol i chi heb rif eich cerdyn actif a chyfeiriad e-bost dilys.

3. RHAID talu am bob gweithgaredd pan fyddwch yn archebu lle. Ni fyddwn yn cadarnhau bod lle i chi nes eich bod wedi talu.

4. Mae’n system archebu lle ar-lein yn cyd-redeg â’r system blaen tŷ ym mhob canolfan hamdden. Awgrymwn felly’ch bod yn cwblhau’ch cais am le (gan gynnwys eich taliad) cyn pen 20 munud.

5. Os na fyddwch yn talu ar ôl cadarnhau’ch bod am archebu lle ar weithgaredd ar-lein, bydd y taliad dyledus yn aros ar eich Cyfrif Aelod nes bydd 20 munud wedi mynd heibio. Yna bydd eich cais am le’n cael ei ddileu.

6. Ni allwch archebu cyrtiau neu gaeau penodol ar ein system ar-lein. Er enghraifft, os byddwch yn archebu lle ar gwrt badminton, cewch le ar un o’r pedwar neu bum cwrt badminton sydd ar gael ar y safle y byddwch yn ei ddewis. Ni allwn warantu y byddwch yn chwarae ar Gwrt 4, os dyna’ch hoff gwrt, er enghraifft.

7. Mae’r holl weithgareddau ar gael am un sesiwn yn unig. Ar hyn o bryd, ni allwn gynnig gweithgareddau y mae angen tanysgrifio i gymryd rhan ynddynt.

8. Os oes gennych unrhyw bryderon am ddefnyddio’n system ar-lein, naill cyn archebu gweithgaredd neu wedyn, anfonwch e-bost at archebionhamdden@siryfflint.gov.uk neu ffoniwch 01352 702430 (Oriau agor:  (Llun - Gwen, 8.30am - 6pm ac Sadwrn - Sul 9am - 12pm).

9. Mae’r Gwasanaethau Hamdden yn croesawu sylwadau gan gwsmeriaid am eu gwasanaethau. Os oes gennych unrhyw sylwadau cyffredinol am ein system archebu ar-lein, neu os hoffech awgrymu sut i’w gwella, cysylltwch drwy anfon e-bost at strategaethhamdden@siryfflint.gov.uk.

Darllenwch y ‘Canllawiau o Sgrin i Sgrin’ (gweler dogfennau defnyddiol) cyn defnyddio’r system ar-lein.

Rydych yn awr yn barod i ddefnyddio’r system ar-lein, felly dilynwch y ddolen isod i fynd i’r sgrin mewngofnodi a dechrau’r broses o archebu gweithgareddau:

ARCHEBU AR-LEIN

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol