Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Cofnodion ac Archifau > Cynllunio eich Ymweliad

Cynllunio eich Ymweliad

Dolenni Sydyn

Microfilm readers in the searchroom / Llun o: Darllenydd microffilm yn yr ystafell ymchwil

Pa bryd mae’r archifdy ar agor?

Oes angen i mi fwcio ymlaen llaw?

Beth sydd angen arna i fwcio?

Fedra i archebu dogfennau ymlaen llaw?

Pa dystiolaeth adnabod sydd raid i mi ddod gyda mi?/tocyn darllenyddion Rhwydwaith Ymchwil Archifdy’r Sir (CARN)

Sut ddylwn i baratoi ar gyfer fy ymweliad?

Gwybodaeth ar gyfer haneswyr teulu

Beth sydd angen i mi ddod efo mi?

Oes loceri ar gael?

Oes bwyd a diod ar gael? 

Oes mynedfa i’r anabl?

Ble mae's archifdy?

Llety dros nos

Pa Bryd Mae'r Archifdy Ar Agor?

Oriau Agor 

Dydd Llun: 10.00 am - 4.30 pm

Dydd Mawrth: 10.00 am - 4.30 pm - Sylwer fod boreau dydd Mawrth yn cael eu defnyddio weithiau ar gyfer ymweliadau ysgol. Os yw ymweliad ysgol wedi ei archebu, ni fydd yr ystafell chwilio ar agor i'w ddefnyddio'n gyffredinol. Gofynnir i ysgolion archebu ymweliad o'r fath o leiaf un mis ymlaen llaw.Os hoffech ymweld â hi ar fore Mawrth, mae'n bwysig iawn eich bod chi'n cysylltu â ni ymlaen llaw i wirio y bydd yr ystafell chwilio ar gael a bod gennym le i chi.

Dydd Mercher: AR GAU
 
Dydd Iau: 10.00 am - 4.30 pm

Dydd Gwener: 10.00 am - 4.30 pm

Oes Angen I Mi Fwcio Ymlaen Llaw?

Oes.  Mae’r gofod yn gyfyngedig ac mae’r galw’n uchel. Mae’n bwysig ffonio neu e-bostio ymlaen llaw i fwcio lle.

Ffôn: 01244 532364.
E-bost: archifau@siryfflint.gov.uk.

Os ydych chi’n dod â rhywun efo chi, hyd yn oed os nad ydyn nhw’n gwneud gwaith ymchwil eu hunain, ond yn dod i’ch helpu neu gadw cwmni i chi, rhaid i chi fwcio lle ar eu cyfer hefyd.
Os oes angen i chi ganslo bwciad, gadewch i ni wybod mor fuan â phosibl os gwelwch yn dda, fel y gallwn glustnodi’r lle i gwsmer arall.

 

Beth Sydd Angen Arnal Fwcio?

Bydd rhaid i chi nodi beth yr hoffech edrych arnyn nhw pan fyddwch yn ymweld â’r Archifdy.

Darllenydd microffilm: Bwciwch ddarllenydd microffilm i edrych ar gofrestrau plwyf, cyfrifiadau, mwyafrif o bapurau newydd a rhaniadau'r degwm.

Desgiau: Bwciwch ddesg er mwyn edrych ar ddogfennau gwreiddiol megis cofrestrau etholiadol, cofnodion tlotai, cofnodion ysgol, cofnodion cyngor neu unrhyw gofnodion o’n casgliadau teulu, ystâd neu fusnes.
Sylwch fod rhai cofnodion, er enghraifft, cofnodion eglwysi/capeli anghydffurfiol ar gael ar ficroffilm ac yn y fformat gwreiddiol.  Bwciwch ddarllenydd microffilm a desg ar gyfer y rhain.

Bwrdd Map: Bwciwch fwrdd map er mwyn edrych ar fapiau Ordnans, mapiau tiroedd caeёdig, mapiau’r degwm, cynlluniau mwynglawdd wedi eu gadael a mapiau ystadau ayb. Sylwch fod rhaniadau'r degwm sy’n mynd gyda’r mapiau degwm ar gael ar ficroffilm.  Bwciwch ddarllenydd microffilm a desg ar gyfer y rhain.

Cyfrifiaduron: Bwciwch gyfrifiadur i gael mynediad i’r Rhyngrwyd ar gyfer ymchwilio i hanes teulu neu hanes lleol.  Mae gennym danysgrifiad i Ancestry.com, fel y medrwch weld cyfrifiadau gwreiddiol a mynegeion ar-lein i enedigaethau, priodasau a marwolaethau yn rhad ac am ddim.

Gliniaduron: Bwciwch ddesg os ydych yn dod â gliniadur efo chi.  Mae pwyntiau trydan ar gael yn ymyl y desgiau.  Os ydych hefyd yn defnyddio darllenydd microffilm, bwciwch ddarllenydd microffilm a desg gan nad oes digon o le ar gyfer gliniadur ar ochr y darllenyddion microffilm.

 

Fedral Archebu Dogfennau Ymlaen Llaw?

Os ydych chi’n gwybod pa ddogfennau rydych am weld (â rhifau cyfeirnod os yn bosib), fe geisiwn ni gael y dogfennau yn barod i chi edrych arnyn nhw pan fyddwch yn ymweld â’r Archifdy.

 

Pa Dystiolaeth Adnabod Sydd Raid I Mi Ddod Gyda Mi?/Tocyn Darllenyddion Rhwydwaith Ymchwil Archifdy’r Sir (CARN)?

Er mwyn gweld cofnodion yn Archifdy Sir y Fflint, bydd angen i chi gael tocyn darllenydd Rhwydwaith Ymchwil Archifdy’r Sir (CARN). Os nad oes un gennych yn barod, medrwn roi un i chi ar ddiwrnod eich ymweliad. Bydd angen i chi ddod â rhyw fath o gerdyn neu ffurflenni adnabod gyda chi gyda’ch cyfeiriad cyfredol a’ch llofnod.  Enghraifft dda o hyn yw trwydded yrru sydd â llofnod a chyfeiriad arni.  Fel arall, mae bil gwasanaeth diweddar sy’n dangos eich enw a’ch cyfeiriad presennol, ynghyd â cherdyn credyd/debyd sy’n dangos eich llofnod, yn dderbyniol.  Ffoniwch i gael gwybodaeth am ddulliau Tystiolaeth Adnabod derbyniol eraill.  Ar ôl i chi dderbyn tocyn CARN, mae’n ddilys am 4 mlynedd ac yn cael ei derbyn mewn nifer o Archifdai ar draws y DU.

Os na fyddwch yn dod â’r ffurflenni adnabod cywir gyda chi, ni fyddwch yn cael caniatâd i edrych ar y dogfennau gwreiddiol.  Gallwn roi tocyn diwrnod dros dro i chi, ond fyddwch chi ddim ond yn gallu edrych ar ficroffilmiau a chofnodion dirprwy eraill, dim ar gofnodion gwreiddiol.

 

Sut Ddylwn I Baratoi Ar Gyfer Fy Ymweliad?

• Nodwch beth rydych am ymchwilio iddo, a dowch a rhestr o wybodaeth berthnasol, megis dyddiadau, lleoedd ac enwau.  Penderfynwch beth yr hoffech ganolbwyntio arno a chyflawni yn ystod ymweliad penodol.

• Mae staff ar gael i’ch cynorthwyo, a dangos i chi lle mae’r mynegeion/catalogau, a sut i ddefnyddio darllenyddion microffilm neu drin dogfennau. Fodd bynnag, dydyn ni ddim yn medru gwneud gwaith ymchwil drosoch chi. Darllenwch Ganllawiau Ffynonellau os gwelwch yn dda i gael gwybodaeth am beth fedrwch chi ganfod o gofnodion amrywiol.

• Os ydych wedi ffonio neu e-bostio ymlaen llaw ac wedi derbyn ateb, dowch â chopi o’r ymateb a/neu rifau cyfeirnod a roddwyd i chi.

 

Gwybodaeth Ar Gyfer Haneswyr Teulu

Mae gennym Canllaw i Ddechreuwyr i Ymchwilio i Hanes eich Teulu (PDF.doc 97KB ffenestr newydd) yn Archifdy Sir y Fflint, efallai y byddech chi’n hoffi ei ddarllen cyn eich ymweliad.
Gallech ymweld â gwefan BBC (ffenestr newydd) sy’n rhoi cyngor a gwybodaeth ragorol sut i ddechrau.

 

Beth Sydd Angen I Mi Ddod Efo Mi?

Bydd angen i chi ddod â’r eitemau canlynol pan fyddwch yn ymweld â’r Archifdy:

  • Tystiolaeth Adnabod dderbyniol: tocyn CARN (gweler uchod); neu drwydded yrru gyfredol gyda’ch enw a’ch cyfeiriad arni; neu fil gwasanaeth diweddar yn dangos eich enw a’ch cyfeiriad ynghyd â cherdyn credyd/debyd.  Ffoniwch i gael gwybodaeth am ddulliau eraill o Dystiolaeth Adnabod sy’n dderbyniol. Heb Dystiolaeth Adnabod dderbyniol, ni chaniateir i chi edrych ar ddogfennau gwreiddiol.
  • Pensiliau: Ni chaniateir ysgrifbinnau yn yr ystafell ymchwil oherwydd gall inc achosi niwed i archifau bregus ac anadnewyddadwy. Efallai yr hoffech ddod â miniwr pensil hefyd. Nid yw casys pensiliau chaniateir. 
  • Nodlyfr neu ddarn o bapur: i wneud nodiadau.  Sylwch na chaniateir ffolderi swmpus, mawr yn yr ystafell ymchwil am resymau diogelwch. Ceisiwch wneud rhestr ymlaen llaw o’r hyn rydych am weld, fel nad oes angen i chi ddod â ffolderi mawr i’r ystafell ymchwil.
  • Camera Digidol: Efallai y byddwch eisiau tynnu lluniau o ddogfennau ar gyfer eich ymchwil. Mae gennym system drwydded ffotograffiaeth lle gallwch brynu trwydded am ddiwrnod, wythnos, mis neu flwyddyn. Am fwy o fanylion, gweler y Polisi Ffotograffiaeth (PDF.doc 50KB ffenestr newydd) os gwelwch yn dda.
  • Arian - os ydych chi eisiau prynu copïau o gofnodion, bydd rhaid i chi dalu gydag arian neu siec. Dydyn ni ddim yn derbyn cardiau credyd.

Oes Loceri Ar Gael?

Mae loceri am ddim ar gael yn y cyntedd, a bydd gofyn i chi roi eich bagiau i gyd yn y loceri. Cewch fag plastig clir â sip i roi eich pensiliau a phethau bach eraill pan ewch chi i’r ystafell ymchwil. Oherwydd rhesymau diogelwch, gadewch eich cotiau un ai ar stand gotiau yn y cyntedd, neu yn eich locer.  Rhaid diffodd eich ffonau symudol cyn mynd i mewn i’r ystafell ymchwil.

Oes Bwyd A Diod Ar Gael?

Bydd angen i chi ddod â bwyd a diod gyda chi. Mae seddi ar gael yn y cyntedd lle gall ymwelwyr fwyta eu cinio. Fel arall mae sawl lle yn y pentref, o fewn pellter cerdded o’r Archifdy, sy’n gwerthu cinio poeth neu oer.

Oes Mynedfa I'r Anabl?

Mae’r cyntedd, yr ystafell ymchwil a’r toiledau cyhoeddus ar y llawr gwaelod ac yn hygyrch i ddefnyddwyr anabl.  Mae gan yr ystafell ymchwil ddrws awtomatig sy’n agor wrth bwyso botwm ac yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Gall cwsmeriaid na allant gerdded ymhell barcio ym maes parcio’r staff, heibio i’r brif fynedfa.

Ble Mae'r Archifdy?

Mae Archifdy Sir y Fflint yn yr Hen Reithordy, Lôn y Rheithordy, Penarlâg CH5 3NR, yng nghanol pentref Penarlâg.  Map yn dangos Lôn y Rheithordy/Rectory Lane, Penarlâg (ffenestr newydd).
Mae Lôn y Rheithordy yn drofa oddi ar y briffordd, rhwng y Swyddfa Bost a’r Hen Fanc HSBC.  Os ydych chi’n teithio mewn car, gyrrwch ar hyd Lôn y Rheithordy, yna drwy set o giatiau agored. Mae digonedd o le parcio ar flaen yr adeilad (dilynwch yr arwydd Maes Parcio, gan droi i’r dde i lawr y llethr o flaen yr Hen Reithordy).

Sut i ddod atom ar drên:

Os ydych chi’n teithio ar drên, yna o Liverpool Lime Street, i Bidston, Cilgwri, ac oddi yno dal y trên cyswllt yn syth i orsaf Penarlâg sydd ar lein Bidston-Wrecsam.  Mae trên yn rhedeg yn syth bob awr o Wrecsam i Benarlâg.

Yng ngorsaf Penarlâg, dewch allan o faes parcio’r orsaf, a throi i’r dde pan ddewch chi at y ffordd fawr.  Ar ôl cerdded am 5 munud, byddwch yng nghanol y pentref.  Wedi dod at y groesfan cerddwyr, croeswch y ffordd, ac ewch ymlaen i’r dde nes i chi ddod at y Swyddfa Bost. Trowch i’r chwith ac i lawr Lôn y Rheithordy (ar ochr y Swyddfa Bost), a thrwy’r giatiau agored yn y pen draw. Mae Hen Reithordy o’ch blaen, ac rydym ni ar ben pellaf yr adeilad.

O Orsaf Reilffordd Caer, mae bysys rheolaidd i Benarlâg (bob hanner awr). Dewch oddi ar y bws gyferbyn â thafarn y Glynne Arms, a chroeswch y ffordd er mwyn cerdded i lawr Lôn y Rheithordy (fel uchod). 

Sut i’n cyrraedd gyda bws:

O orsaf fysiau'r Wyddgrug, cyfnewidfa fysiau Caer a gorsaf Reilffordd, Caer mae bysiau i Benarlâg bob hanner awr. Enw’r arosfa bws sy’n agos i Archifdy Sir y Fflint ydi’r Glynne Arms, Penarlâg. Cysylltwch â Llinell fws Sir y Fflint, os gwelwch yn dda, sef, 01352 704035, neu gwiriwch y wefan Traveline (ffenestr newydd) am fanylion pellach.

Llety Dros Nos

Am wybodaeth ynglŷn â llety yn yr ardal, cysylltwch â Chanolfan Twristiaid Yr Wyddgrug, Rhodfa Daniel Owen, YR WYDDGRUG, Sir y Fflint, CH7 1AP, Ffôn: 01352 759331, e-bost: mold@nwtic.com

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol