Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Dewch i wybod beth sy'n digwydd yn y Fflint

Published, 15/05/2017

Mae digwyddiad gwybodaeth i'r cyhoedd yn cael ei gynnal er mwyn arddangos y gwaith adeiladu sy'n cael ei wneud yn Sir y Fflint ar hyn o bryd.
Cynhelir y digwyddiad ddydd Gwener 19 Mai, 9am-1pm yn Sinema Gaumont Plaza ar Stryd yr Eglwys a bydd cyfle i bawb ddysgu mwy am ddatblygiad tai Walks, cynllun tai gofal ychwanegol Llys Raddington a'r ganolfan iechyd newydd.
Bydd cynrychiolwyr o bob partner datblygu'n bresennol, Cyngor Sir y Fflint, Grŵp Tai Pennaf, Ymddiriedolaeth Ysbyty Prifysgol Betsi Cadwaladr, i roi cyngor a gwybodaeth am yr holl ddatblygiadau. Bydd y partneriaid adeiladu hefyd yn bresennol – Wates Residential (The Walks), Anwyl Construction (Llys Raddington) a Read Construction (y ganolfan iechyd). Bydd NEW Homes, y cwmni a sefydlwyd gan y Cyngor i gynyddu nifer y tai fforddiadwy ar gael i drigolion lleol, hefyd yn bresennol â gwybodaeth am yr eiddo sydd ar gael.
Dywedodd Prif Swyddog Cymunedau a Menter Cyngor Sir y Fflint, Clare Budden:
"Mae hwn yn gyfle gwych i arddangos yr hyn rydym wedi'i gyflawni yn Sir y Fflint hyd yma. Bydd datblygiad The Walks, sy'n rhan o Raglen Tai ac Adfywio Strategol y Cyngor, yn cynnwys 92 tÅ· newydd ar gyfer bobl leol, gyda chymysgedd o dai â 2 neu 3 ystafell wely yn ogystal â fflatiau ag 1 neu 2 ystafell wely, a bydd hyn yn sicr o adfywio canol y dref."
Dywedodd Steve Robinson, Rheolwr Gwasanaeth Gofal Ychwanegol ar gyfer Cymdeithas Tai Clwyd Alyn, a fydd yn rheoli Llys Raddington unwaith y bydd wedi'i gwblhau:
"Mae Llys Raddington yn ddewis ardderchog ar gyfer trigolion Sir y Fflint, sydd dros 60 mlwydd oed ac yn dymuno byw'n annibynnol. Mae'r fflatiau o ansawdd uchel ac yn addas i'r rheiny â phroblemau symudedd gyda thenantiaeth ddiogel a mynediad at ofal bob awr o'r dydd. Bydd y preswylwyr yn gallu manteisio ar yr ystod o gyfleusterau cymunedol fel bwyty, lolfa gymunedol, ymolchi gyda chymorth, ystafell westeion, man cadw sgwteri symudedd ac ystafell haul.
"Mae nifer eisoes wedi mynegi eu diddordeb yn y cynllun ac mae'r digwyddiad gwybodaeth i'r cyhoedd yn gyfle gwych i bobl ddarganfod mwy a mynegi eu diddordeb mewn gwneud cais am fflat. Disgwylir y bydd y cynllun wedi'i gwblhau erbyn gwanwyn 2018, er ei fod yn teimlo'n bell i ffwrdd, buan iawn y daw'r dyddiad, felly rwy'n eich cynghori chi i ddatgan eich diddordeb yn y cynllun ar unwaith.'
Dywedodd Margaret Hanson, Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:
"Rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod â'r preswylwyr i drafod prosiect y ganolfan iechyd ymhellach. Mae'r gwaith ar y safle yn mynd rhagddo'n dda ac edrychwn ymlaen at gwblhad y prosiect y flwyddyn nesaf."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint