Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Diweddariad ar yr Un Llwybr Mynediad at Dai

Published, 15/01/2018

Bydd gofyn i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter Cyngor Sir y Fflint adolygu adroddiad ar archwiliad o'r Un Llwybr Mynediad ar Dai pan fydd yn cyfarfod yr wythnos nesaf.

Roedd yr archwiliad yn canolbwyntio ar y prosesau a gododd o gyflwyno'r Un Llwybr Mynediad, ac roedd yn argymell sawl cam gwella, a dau o'r rheini wedi'u nodi fel rhai a oedd yn gofyn am adolygu'r system ar frys.

Mae camau wedi'u cymryd ar unwaith fel ymateb i hyn i gyflwyno'r prosesau diwygiedig ac fe nodwyd bod y tîm wedi gweithredu'n ddi-oed wrth roi'r mesurau rheoli ar waith i liniaru'r risgiau a ddaeth i'r amlwg ar ôl yr adolygiad.

Dywedodd Prif Swyddog Cymunedau a Menter Cyngor Sir y Fflint, Clare Budden:

"Mae'r galw am dai cymdeithasol wedi cynyddu'n sylweddol, wrth i ni dderbyn mwy na dwbl y nifer o geisiadau yn 2016/17 a'r nifer y bu i'r gwasanaeth eu derbyn a'u rheoli yn y gorffennol. Dydi'r gallu ddim o fewn y gwasanaeth i ddal ati i reoli lefelau presennol y galw gyda'r adnoddau sydd gennym. Mae'r gwasanaeth yn bwriadu mynd i'r afael â hyn mewn sawl ffordd, gan gynnwys defnyddio mwy o systemau awtomatig ac integreiddio systemau, uno'r Ganolfan Gyswllt Dai a'r Ganolfan Gyswllt Datrysiadau Tai'n un a chynnig mwy'n ddigidol yn rhan o strategaeth ddigidol barhaus y Cyngor.

"O ganlyniad i'r hyn sydd wedi'i weithredu, rydyn ni'n hyderus bod y mesurau rheoli priodol ar waith ym mhob maes risg a ddaeth i'r amlwg yn yr archwiliad. Mae'r gwasanaeth yn bwriadu gwahodd yr Adain Archwilio yn ôl i adolygu'r meysydd hyn cyn gwneud unrhyw drefniant.'


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint