Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Tai cyngor newydd Heol y Goron, Coed-llai

Published, 23/03/2018

Mae'r pum tÅ· cyngor newydd bellach wedi eu trosglwyddo i'r tenantiaid.

Mae Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Aaron Shotton, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet Tai, y Cyng. Bernie Attridge a'r Aelod Lleol, y Cyng. Ray Hughes wedi bod o gwmpas y tai newydd.

Roedd yr hen safle garejis yn denu ymddygiad gwrthgymdeithasol ac roedd hynny'n cael effaith andwyol ar y trigolion lleol.

Mae'r pum tÅ· wedi eu gosod i bobl leol drwy Bolisi Gosod Lleol ac yn rhan o Raglen Tai ac Adfywio Strategol y Cyngor (SHARP) i godi 500 o dai cymdeithasol a fforddiadwy yn Sir y Fflint.

Meddai'r Cyng. Shotton:

"Rwyf yn falch iawn bod y Cyngor yn parhau i gadw at ei addewid i ddarparu tai fforddiadwy o safon uchel er mwyn galluogi pobl i fyw yn eu cymunedau lleol. Mae'r tenantiaid y bu i ni gwrdd â nhw wrth eu bodd gyda'u cartrefi newydd."

Meddai'r Cyng. Attridge:

"Mae'r datblygiad hwn yn adeiladu ar lwyddiant safleoedd eraill yng Nghei Connah, y Fflint, yr Wyddgrug a Shotton. Fel Cyngor, rydym ni wedi ymrwymo i estyn Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol y Cyngor i bob rhan o Sir y Fflint fel bod pob cymuned yn elwa ar gartrefi newydd o safon, sydd hefyd yn creu swyddi a gwaith i fusnesau lleol."

Meddai'r Cyng. Ray Hughes:

"Roedd yr hen garejis yn edrych yn ofnadwy ac yn achosi problemau gwrthgymdeithasol i drigolion lleol. Mae'r datblygiad newydd wedi trawsnewid y safle yn ogystal â galluogi teuluoedd ifanc i barhau i fyw yng Nghoed-llai a mynd â'u plant i'r ysgol gynradd leol."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint