Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Adroddiad ar Ddiwygio'r Gyfundrefn Les yn mynd gerbron y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr wythnos nesaf

Published, 01/03/2017

Mae Llywodraeth y DU wedi bod yn gweithredu ei rhaglen o ddiwygio cyfundrefnau lles dros y pum mlynedd ddiwethaf.
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid i geisio lleihau effeithiau llawn y diwygiadau hyn ar ei drigolion mwyaf diamddiffyn.
Mae Credyd Cynhwysol wedi bod yn Sir y Fflint ers mis Ebrill 2014. O fis Ebrill 2017 ymlaen, bydd Llywodraeth y DU yn cyflwyno Credyd Cynhwysol "Gwasanaeth Llawn'. Mae'r newid hwn yn cael ei gyflwyno mewn tair o ganolfannau swyddi Sir y Fflint yn gyntaf – Shotton, yr Wyddgrug a'r Fflint. Mae Credyd Cynhwysol "Gwasanaeth Llawn" yn disodli'r chwe budd-daliad canlynol:
· Budd-Dal Tai
· Cymhorthdal Incwm
· Lwfans Ceisio Gwaith
· Lwfans Cymorth Cyflogaeth
· Credyd Treth Plant
· Credyd Treth Gwaith
Yn ogystal â hynny, bydd angen i bawb, bron, hawlio a rheoli eu Credyd Cynhwysol ar-lein o fis Ebrill 2017.
Yn ei gyfarfod nesaf ar 8 Mawrth, bydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter yn derbyn adroddiad sy'n disgrifio'r newidiadau allweddol ac effeithiau'r rhain ar bobl leol.
Mae'r adroddiad yn nodi sut mae'r Cyngor yn ceisio helpu aelwydydd a fydd yn cael eu heffeithio gan y newid a'r her sylweddol, yn enwedig y rhai mwyaf diamddiffyn.
Dywedodd y Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint:
"Daw'r diwygiadau ychwanegol hyn ar ben diwygiadau blaenorol, gan gynnwys treth ystafelloedd gwely. Effeithiodd y dreth ar 1,149 o gartrefi yn Sir y Fflint ac roeddent, ar gyfartaledd, £14 yr wythnos yn dlotach o'i herwydd. Bydd y cymal nesaf o newidiadau i Gredyd Cynhwysol yn golygu y bydd dros 2,000 o aelwydydd yn Sir y Fflint bron i £40 yn dlotach pob wythnos pan fydd eu nawdd yn dod i ben.
"Mae tua chwarter o'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan y newidiadau yn gartrefi sy'n gweithio. Ar ben hynny, mae 75% o'r rhai sy'n cael eu heffeithio yn byw mewn llety rhent preifat ac mae teuluoedd â phlant yn cyfrif am 60%.
"Mae'r Cyngor yn bwriadu defnyddio ein canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu i helpu'r trigolion a chynnig cyngor a chymorth iddyn nhw ar reoli eu hawliadau ar-lein. A dweud hynny, bydd nifer sylweddol â llai o incwm, a fydd yn arwain at galedi posib' a phenderfyniadau go anodd.'


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint