Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Cynllun Cludiant Cymunedol

Published, 25/01/2017

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gweithio gyda Chyngor Cymunedol Higher Kinnerton i ddarparu gwasanaeth cludiant cymunedol cynaliadwy ar gyfer yr ardal. Bydd y gwasanaeth newydd yn cael ei lansio ar 1 Chwefror 2017 fel rhan o Brosiect Teithio Cymunedol Sir y Fflint.
Nod y digwyddiad yw hyrwyddo'r cynllun peilot ar gyfer teithio cymunedol yn Higher Kinnerton a diolch i'r gymuned am gefnogi'r prosiect hyd yma.
Mae croeso i bawb fynychu'r digwyddiad ond gwahoddir darpar ddefnyddwyr gwasanaeth yn benodol er mwyn iddyn nhw ganfod mwy am y gwasanaethau Tacsibws a Rhannu Tacsi newydd.
Bydd y gwasanaeth Tacsibws yn dechrau ar 6 Chwefror 2017 a bydd ganddo lwybr ac amserlen benodol i alluogi trigolion Higher Kinnerton i gyrraedd gwasanaethau allweddol ym Mrychdyn.
Bydd y gwasanaeth Rhannu Tacsi yn wasanaeth "ffonio a theithio" ar gyfer pobl sy'n methu defnyddio gwasanaethau cludiant cyhoeddus arferol yn ne ddwyrain Sir y Fflint. Bydd y gwasanaeth Rhannu Tacsi yn galluogi pobl i fynychu apwyntiadau iechyd/meddygol neu gysylltu â'r gwasanaeth Tacsibws yn Higher Kinnerton.
Mae paratoadau ar gyfer cynlluniau tebyg mewn wyth ardal arall yn y sir ac mae ardaloedd Llaneurgain, Cei Connah, Penymynydd, Penyffordd, Bwcle, Treuddyn, Llanfynydd a Threffynnon yn gweithio gyda'r Cyngor i ddatblygu cynlluniau cludiant cymunedol, a bydd y llwybrau a'r amserlenni yn cael eu cadarnhau yn ystod yr wythnosau nesaf.
Diolchodd Dirprwy Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Bernie Attridge, y gymuned leol am gefnogi'r fenter ac ychwanegodd:
"Dyma gyfle gwych i'r gymuned gymryd rhan a chefnogi datblygiad cynlluniau cludiant cymunedol y Cyngor. Bydd cynlluniau teithio cymunedol, fel y cynllun peilot newydd yma yn Higher Kinnerton, yn chwarae rhan fwyfwy pwysig wrth ddarparu cludiant i gymunedau lleol. Mae Sir y Fflint wedi ymrwymo i gefnogi cludiant sy'n gymdeithasol angenrheidiol, ond y gwir amdani yw nad ydym ni mewn sefyllfa i gynnig yr un lefelau o gymorthdaliadau bws a llenwi'r bylchau a gafwyd ar ôl i rai gwasanaethau bws masnachol ddod i ben."
Er bod y sefyllfa ariannol sydd ohoni yn golygu y bydd lefel y cymorthdaliadau yn lleihau dros y tair blynedd nesaf, mae Cyngor Sir y Fflint wedi penderfynu peidio â chael gwared ar y cymorthdaliadau cludiant yn gyfan gwbl. Yn hytrach, bydd yn buddsoddi i amnewid y gwasanaethau presennol a rhoi trefniadau "cludiant cymunedol" cynaliadwy a lleol ar waith.
Ychwanegodd y Cyng. Attridge:
"Mae arnom ni eisiau gweithio mewn partneriaeth â chymunedau i ddatblygu atebion arloesol a chynaliadwy i gau rhywfaint o'r bylchau. Mae mynediad i wasanaethau allweddol yn hanfodol i sicrhau nad yw pobl ddiamddiffyn mewn cymunedau gwledig yn cael eu cau allan. Mae'r Cyngor wedi dangos ei ymrwymiad i gymunedau gwledig drwy gyflwyno'r cynlluniau yma a rŵan tro'r cymunedau yw hi i ddangos eu hymrwymiad drwy ddefnyddio'r gwasanaeth lle bynnag y bo modd i sicrhau eu bod yn dod yn gynaliadwy i'r dyfodol.'
Am fwy o wybodaeth am y cynlluniau peilot, ewch i:
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/Community-Transport-in-Flintshire.aspx


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint