Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Adroddiad Monitro Chwarter Tri

Published, 08/03/2017

Bydd Aelodau Cabinet Cyngor Sir y Fflint yn derbyn diweddariad ar gynnydd Cynllun Gwella'r Cyngor 2016/17 pan fyddant yn cyfarfod ddydd Mawrth, 14 Mawrth.
Mae'r Cyngor yn amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer gwelliant bob blwyddyn yn y Cynllun Gwella, gan weithio ar dargedau cyffredinol i ddatblygu gwasanaethau a safonau byw ledled y Sir.
Mae'r adroddiad monitro a gyflwynir ddydd Mawrth yn darparu diweddariad ar gynnydd yn ystod chwarter tri 2016/17 o fis Hydref tan fis Rhagfyr 2016.
Mae Sir y Fflint yn Gyngor sy'n perfformio'n dda fel y nodwyd yn yr adroddiadau monitro eraill ar gyfer y Cynllun Gwella ac adroddiadau Perfformiad Blynyddol y Cyngor yn y blynyddoedd a fu.
Mae adroddiad monitro'r trydydd chwarter ar gyfer 2016/17 yn adroddiad cadarnhaol arall gyda 95% o'r camau a gytunwyd wedi'u hasesu fel rhai sy'n cyflawni cynnydd da a 58% yn debygol o gyflawni'r canlyniad a ddymunir. Yn ogystal â hyn, mae 72% o'r dangosyddion perfformiad wedi'u diwallu neu wedi rhagori ar y targed ar gyfer y chwarter. Mae'r risgiau yn cael eu rheoli'n llwyddiannus gyda'r mwyafrif wedi'u hasesu fel cymedrol (55%) neu fach/ansylweddol (34%).
Mae'r uchafbwyntiau a gyflawnwyd yn y flwyddyn ariannol hon hyd yn hyn yn cynnwys:
o Gwaith adeiladu 12 o dai cyngor newydd, y rhai cyntaf mewn cenhedlaeth, yn safle Custom House yng Nghei Connah wedi'i gwblhau ym mis Rhagfyr. Dechreuodd y gwaith adeiladu yn safle The Walks yn y Fflint ym mis Awst 2016 o flaen y rhaglen a gynlluniwyd a bydd yn darparu 92 o dai cyngor a thai fforddiadwy ychwanegol.
o Mae'r gwaith i uwchraddio tai sy'n eiddo i'r Cyngor gryn dipyn o flaen y targed ar gyfer cwblhau ceginau, ystafelloedd ymolchi newydd a gosod synhwyrydd mwg.
o 53% o'r ymholiadau tai wedi'u rheoli ar y pwynt cyswllt cyntaf, gan ganiatáu i dimau arbenigol ganolbwyntio ar yr achosion cymhleth a brys.
o Sir y Fflint sy'n Gyfeillgar i Ddementia: mae 14 darparwr cartref gofal a 7 darparwr gweithgareddau yn defnyddio'r dudalen Facebook i hyrwyddo gweithgareddau sydd ar gael ar gyfer preswylwyr cartref gofal. Mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo mewn ysgolion; daeth disgyblion ac athrawon mewn un ysgol uwchradd ac un ysgol gynradd yn gyfeillion dementia a mynychodd y disgyblion gaffis atgofion yn Sealand a Fflint i gymryd rhan mewn sesiwn ar y cyd o'r Stori Ddiddiwedd.
o Derbyniwyd 23 o ymholiadau newydd mewn perthynas â'r buddsoddiad newydd a'r estyniad busnes presennol, a fydd yn arwain at greu swyddi. O'r 23 ymholiad busnes a dderbyniwyd, trawsnewidiodd 18 yn fuddsoddiad yn ystod chwarter 3 gan arwain at gyfradd trawsnewid o 78% a chyfanswm cyfunol 16/17 o 998 o swyddi newydd.
Dywedodd y Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd y Cyngor:
"Drwy ein Cynllun Gwella, rydym yn blaenoriaethu ardaloedd a gwasanaethau sy'n bwysig i'n cymuned a'n preswylwyr ac yn mesur pa mor dda yr ydym yn cyflawni'r gwaith. Mae Cyngor Sir y Fflint yn parhau i fod yn uchelgeisiol ac yn arloesol i ddarparu ein blaenoriaethau sy'n cynnwys, cynorthwyo pobl gyda mynediad at dai fforddiadwy addas, addysg o ansawdd, hyfforddiant a chyflogaeth'.
Dywedodd Colin Everett, Prif Weithredwr y Cyngor:
'Mae perfformiad yn erbyn ein blaenoriaethau yn dystiolaeth dda o ba mor dda y mae'r Cyngor yn cyflawni'r pethau sydd bwysicaf i'n cymunedau. Drwy fonitro Cynllun Gwella'r Cyngor ar wahanol gamau yn ystod y flwyddyn, gallwn asesu a ydym am ddiwallu'r targedau a osodwyd i wella gwasanaethau ar gyfer preswylwyr a chanolbwyntio ein hegni ar flaenoriaethau lleol.'


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint