Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Stryd Fawr Treffynnon

Published, 08/05/2018

Mae Cyngor Tref Treffynnon yn bwriadu gadael i gerbydau ddefnyddio Stryd Fawr Treffynnon am gyfnod prawf o wyth mis.

Mae hyn yn deillio o waith dros y misoedd diwethaf, pan gwblhaodd y Cyngor Tref waith dwys a chynnal ymgynghoriad gyda'r gymuned fusnes leol, gan weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir y Fflint a Grŵp Busnes Treffynnon.

Tuag at ddiwedd y cyfnod prawf, bydd pleidlais gymunedol yn cael ei chynnal i ymgynghori'n swyddogol gyda phreswylwyr, busnesau a defnyddwyr i werthuso eu barn am y cynllun.

Pasiodd Cyngor Tref Treffynnon benderfyniad i dreialu caniatáu cerbydau ar y Stryd Fawr a chynnal pleidlais gymunedol yn ddiweddarach, ac mae'r Cynghorwyr Sir lleol yn llwyr gefnogi Cyngor Tref Treffynnon, Cyngor Sir y Fflint a'r gymuned fusnes wrth ymgymryd â'r broses hon.

Mae'r cyfnod prawf yn cychwyn ar 8 Mai a bydd yn cael ei fonitro'n agos i sicrhau diogelwch defnyddwyr y ffordd a'r palmentydd, gan gynnwys adolygu effeithiolrwydd y cynllun a'i effaith ar fusnesau lleol a'r gymuned ehangach. Bydd mesurau gorfodi yn cael eu gweithredu o ddechrau'r cyfnod prawf ymlaen, gyda chais gan y Cyngor bod pawb sy'n defnyddio'r stryd yn gwneud hynny mewn modd briodol wrth barchu'r rheoliadau a'r mesurau rheoli traffig.

Os bydd y cyfnod prawf yn llwyddiannus, ac ar ôl ystyried barn y preswylwyr yn ofalus, bydd y grŵp partneriaeth yn ceisio nawdd i gymryd y camau angenrheidiol i weithredu cynllun parhaol yn y dyfodol, yn amodol ar grant llwyddiannus a chais am nawdd.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint