Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Published, 10/03/2017

Bydd gofyn i Gabinet Cyngor Sir y Fflint adolygu adroddiad drafft ar berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol ac ystyried a yw'r adroddiad yn darparu cyfrif cywir a chlir o ofal cymdeithasol yn Sir y Fflint.
Mae'r adroddiad yn gwerthuso perfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau i bobl i sicrhau eu lles. Eleni mae arddull yr adroddiad wedi'i ddiwygio yn dilyn y canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, ac yn cadarnhau gwir gynnydd yn y gwasanaethau.
Mae gan y Cyngor lawer i'w ddathlu o ran y gwaith a wnaed i hyrwyddo a gwella lles pobl yn y Sir, gan gynnwys:
1. Datblygu a phrofi modelau o gydweithrediad yn ein prosesau datblygu a chomisiynu gwasanaethau.
2. Ymgorffori'r model dilyniant o fewn Anableddau Dysgu.
3. Parhau i gyflawni canlyniadau personol yr unigolion yr ydym yn eu cefnogi trwy ganfod beth sy'n bwysig iddynt,
4. Parhau i weithio gyda darparwyr iechyd a darparwyr annibynnol i atal derbyniadau diangen i'r ysbyty a bod unigolion yn dychwelyd i'w cartrefi cyn gynted â phosibl.
5. Ymgymryd â gwaith arloesol mewn partneriaeth â'n darparwyr gofal preswyl a Helen Sanderson Associates i ddarparu ein rhaglen 'A Place Called Home, Delivering What Matters'.
6. Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu canolfan ymyrraeth gynnar yn y Gwasanaethau Plant.
7. Y Gwasanaethau Plant yn parhau i berfformio'n dda er gwaethaf cynnydd sylweddol mewn galw
8. Gweithio'n agos gydag unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau, eu teuluoedd a staff i ystyried modelau darparu amgen.
Mae'r gweithlu yn flaenoriaeth allweddol ac mae'r Cyngor yn cefnogi a datblygu staff i sicrhau eu bod yn gymwys ac yn wybodus i ddarparu'r arfer sy'n ofynnol yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae canolbwynt cadarn ar ansawdd ac ymarfer wedi'i ddatblygu ac mae strwythur rheoli newydd wedi'i gyflwyno yn y Gwasanaethau Plant. Bydd y Cyngor yn parhau i gefnogi darparwyr annibynnol gyda recriwtio a chynaliadwyedd busnes.
Dywedodd y Cynghorydd Christine Jones, Aelod Cabinet y Gwasanaethau Cymdeithasol:
'Asesiad cyffredinol y Cyngor yw bod y Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau i gymell gwelliant yn y gwasanaeth, gan sicrhau fod gennym ystod effeithiol o wasanaethau o ansawdd da sy'n cefnogi a diogelu pobl ddiamddiffyn. Gyda phobl wrth wraidd ein gwasanaeth rydym wedi ymrwymo i roi'r gofal gorau posibl i breswylwyr sy'n diwallu anghenion unrhyw un ar draws y sir sydd efallai angen defnyddio'r gwasanaethau.'


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint