Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Mynd i'r afael â baw ci

Published, 08/02/2017

Bydd gofyn i Gabinet Cyngor Sir y Fflint adolygu a chymeradwyo adroddiad ynglÅ·n â chyflwyno rheolaethau llymach ar reoli cŵn mewn mannau agored cyhoeddus pan fydd yn cyfarfod yn nes ymlaen yn y mis hwn.
Fel a ddywedwyd eisoes, cynullwyd Grŵp Tasg a Gorffen o Aelodau ynghyd yn 2016 i ystyried y cynlluniau a oedd ar gael i fynd i'r afael â baw ci, a oedd wedi cael eu cyflwyno mewn mannau yn Lloegr a thramor, gan gynnwys cyflwyno cynlluniau DNA cŵn a chreu Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GGMC).
Yn dilyn trafodaeth lawn ym Mhwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Cyngor ar yr Amgylchedd, argymhellwyd i'r Cabinet beidio â chyflwyno cynllun DNA cŵn ar hyn o bryd, ond mae'r adroddiad yn argymell rhoi Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus newydd ar waith yn lle'r Gorchymyn Rheoli Cŵn cyfredol, a fyddai'n berthnasol i holl fannau agored y Sir.
Nid yw'r Gorchymyn Rheoli Cŵn cyfredol ond yn nodi'r angen i berchnogion cŵn gael gwared â baw eu ci o ardaloedd cyhoeddus. Bydd y Gorchymyn Gwarchod newydd yn rhoi mwy o bwerau i'r Cyngor roi troseddau dynodedig eraill mewn grym, fel gwahardd cŵn yn llwyr neu orfodi cadw cŵn ar dennyn mewn rhai mathau o fannau agored.
Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir y Fflint:
"Mae hwn yn gam cadarnhaol iawn i fynd i'r afael â baw ci, yn ogystal ag ymdrin â phroblemau eraill, fel cŵn yn crwydro'n rhydd mewn ardaloedd chwarae i blant, caeau chwaraeon wedi'u marcio neu ardaloedd hamdden penodol eraill. Er ein bod yn cydnabod pwysigrwydd rhoi ymarfer corff i'n hanifeiliaid anwes, mae angen cydbwysedd er mwyn sicrhau y gall pawb sy'n defnyddio ein mannau agored wneud hynny'n ddiogel.'


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint