Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Ymgynghoriad Cyngor Sir y Fflint ar Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn

Published, 24/05/2017

Mae Cyngor Sir y Fflint yn ymgynghori â phreswylwyr ar Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GGMC) Rheoli Cŵn arfaethedig ar gyfer y sir gyfan.

Bwriad yr Orchymyn yw atal ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn mannau cyhoeddus. Bydd y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus newydd yn rhoi mwy o bwerau i roi troseddau dynodedig eraill mewn grym, fel gwahardd cŵn yn llwyr neu orfodi cadw cŵn ar dennyn mewn mannau penodol. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus yn dechrau dydd Iau, 1 Mehefin.

Mae'r cynigion yn y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn yn cynnwys:

1. Baw cŵn i gael ei symud yn syth o holl dir cyhoeddus.
2. Gall swyddog awdurdodedig ofyn i unigolion sy'n mynd â'u cŵn am dro i roi eu ci ar dennyn.
3. Cŵn i gael eu gwahardd o fannau chwarae gyda chaeau chwaraeon wedi'u marcio, mannau chwaraeon dynodedig, tir ysgol a mannau chwarae plant wedi'u ffensio.

4. Cŵn i gael eu cadw ar dennyn mewn mynwentydd.
5. Dylai unigolion sy'n mynd a'u cŵn am dro sicrhau fod ganddynt ddull o gasglu baw cŵn os gofynnir iddynt wneud hynny gan swyddog awdurdodedig.
Os bydd un o'r rhain yn cael eu torri, bydd Rhybudd Cosb Benodedig yn cael ei roi.
Bydd yr Orchymyn, a fydd yn para am gyfnod cychwynnol o 3 blynedd, yn cymryd lle'r Gorchymyn Rheoli Cŵn cyfredol.

Dywedodd y Cynghorydd Chirs Bithell, Aelod Cabinet Cyngor Sir y Fflint ar gyfer Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd:

"Rydym yn gobeithio y bydd y Gorchymyn hwn yn helpu i gynorthwyo â phroblemau baw cŵn yn ogystal â mynd i'r afael â phroblem o gŵn yn crwydro'n rhydd mewn mannau cyhoeddus. Yn amlwg mae hi'n bwysig bod ein hanifeiliaid anwes yn cael ymarfer corff, ond hefyd mae arnom angen sicrhau y gall aelodau eraill o'r cyhoedd ddefnyddio ein mannau gwag cyhoeddus yn ddiogel yn rhydd o wastraff cwn.'

Bydd yr ymgynghoriad yn agor ar 1 Mehefin ac yn cau ar 29 Mehefin 2017. Rydym yn gwerthfawrogi eich safbwyntiau, felly ewch i http://www.siryfflint.gov.uk/rheolicwnGGMC o 1 Mehefin i weld y gorchymyn drafft, yr atebion i gwestiynau cyffredin a map o'r safleoedd arfaethedig lle byddai'r gwaharddiadau yn cael eu gosod. Yna, llenwch ein harolwg ar-lein ar amodau'r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn arfaethedig.

Gellir gweld y dogfennau yn Neuadd Y Sir, Raikes Lane, yr Wyddgrug, CH7 6ND. Hefyd gallwch fynd i'r llyfrgell leol neu swyddfa Gysylltu lle gewch help i weld y dogfennau ar-lein.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint