Hafan>
Hafan > Preswyl > Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn

Cyhoeddwyd, 11/10/2017

Ar 20 Hydref 2017 bydd Cyngor Sir y Fflint yn rhoi Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus ar waith mewn perthynas â baw cŵn a rheoli cŵn.

O'r dyddiad hwn ymlaen, bydd y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn disodli'r hen Orchymyn Rheoli Cŵn i greu ymagwedd fwy cynhwysfawr a chyson wrth ymdrin â materion megis baw cŵn, cadw cŵn ar dennyn a gwahardd cŵn o lefydd penodol.

Yn fras, mae'r gorchymyn yn ymdrin â'r canlynol:

Bydd gofyn i berson sy'n gyfrifol am gi gadw at yr amodau canlynol:

1. Codi gwastraff eu ci o'r holl lefydd cyhoeddus yn Sir y Fflint
2. Peidio â gadael i gi fynd ar y tiroedd canlynol:
a. tir ysgolion
b. caeau chwaraeon wedi eu marcio (caniateir cŵn y tu allan i'r ardaloedd wedi eu marcio)
c. ardaloedd chwarae ardaloedd hamdden ffurfiol gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, lawntiau bowlio a chyrtiau tenis
d. mannau chwarae plant gydag offer
3. Cadw eu ci ar dennyn mewn mynwent.
4. Sicrhau bod ganddynt fodd priodol o godi baw ci
5. Rhoi eu ci ar dennyn, pan fydd swyddog awdurdodedig yn gofyn iddynt wneud hynny, os yw'r ci yn rhydd ac yn niwsans neu'n poeni unrhyw unigolyn, aderyn neu anifail arall

Dywedodd y Cynghorydd Chirs Bithell, Aelod Cabinet Cyngor Sir y Fflint ar gyfer Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd:

"Mae baw cŵn yn broblem fawr yn ein cymunedau. Mae'r rhan fwyaf o berchnogion yn gyfrifol ond mae'r gorchymyn hwn yn ein galluogi ni i weithredu yn erbyn y rheiny sy'n anghyfrifol. Does gan berchnogion cŵn cyfrifol ddim i'w boeni yn ei gylch yn sgil y gorchymyn hwn".

Bydd y gorchymyn yn weithredol am gyfnod o dair blynedd o'r dyddiad cychwyn, sef 20 Hydref 2017.

Mae unrhyw berson a ganfyddir yn euog o dorri'r gorchymyn yn agored ar gollfarn ddiannod i ddirwy o hyd at £1,000. Bydd torri unrhyw un o'r amodau uchod yn arwain at gyhoeddi hysbysiad cosb benodedig o £75 gan swyddog awdurdodedig.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint