Newyddion Diweddaraf

Ymweliad y Sefydliad Cynllunio Tref Brenhinol (RTPI) â thai cyngor newydd

Published: 08/03/2018

Cynhelir Cynhadledd Gwanwyn y Sefydliad Cynllunio Tref Brenhinol yng Nghymrur wythnos hon yn Llandudno. Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar y rôl y gall cynllunio ei chwarae wrth ddarparu tai. Bydd y gynhadledd yn cynnwys cyflwyniad gan Gyngor Sir y Fflint ar “Dai Cyngor yn Dychwelyd”. Tra yng Ngogledd Cymru, manteisiodd John Acres, Llywydd RTPI a Tom Watson, Cadeirydd RTPI Cymru, ar y cyfle i ymweld â The Walks yn y Fflint, y safle cyntaf a gafodd ei ailddatblygu fel rhan o Raglen Tai ac Adfywio Strategol Cyngor Sir y Fflint, lle mae cyfanswm o 92 o dai cyngor newydd a fforddiadwy wedi’u hadeiladu gan bartner y rhaglen, Wates Residential yn y Gogledd, - y tai cyngor cyntaf i gael eu hadeiladu yng Nghymru mewn cenhedlaeth. Dywedodd Aelod Cabinet Tai Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Bernie Attridge: “Rwy’n falch iawn bod John a Tom wedi gallu ymweld â The Walks yn Y Fflint. Rydym yn hynod falch o’r gwaith rydym wedi’i ddechrau a’r gwaith sy’n parhau yn llawer o ardaloedd eraill o fewn y Sir, bydd hyn yn codi’r cyfanswm o dai newydd i bron i 400 hyd yma. Wrth i’r galw am dai cymdeithasol a thai fforddiadwy barhau i gynyddu, mae’n rhaid i ni gynnal momentwm ein cynlluniau uchelgeisiol i gwrdd â’r galw hwnnw. “Mae’r safleoedd newydd hyn yng nghanol ein cymunedau a byddant yn darparu rhagor o eiddo o ansawdd uchel, yn helpu i gynnal y cymunedau hynny a chreu cyfleoedd gwaith.” Dywedodd Llywydd RTPI, John Acres MRTPI: “Mae’r cynllunwyr lleol wedi bod wrth wraidd cyflawni uchelgeisiau tai fforddiadwy’r Cyngor. Drwy eu defnydd rhagweithiol ac effeithiol o offer cynllunio - gan gynnwys dull adnabod safle ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r gymuned - maent wedi sicrhau bod y cartrefi newydd wediu cwblhau yn brydlon a gyda chefnogaeth y gymuned.” Mae RTPI Cymru yn cynrychioli’r RTPI yng Nghymru, gyda 1,100 o aelodau mae’n gweithio i ddarparu gwasanaethau perthnasol i’r system gynllunio yng Nghymru, mae hefyd yn gweithio gydar Llywodraeth a rhanddeiliaid i sicrhau ymagwedd gadarnhaol at gynllunio yng Nghymru. Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Wates Residential yn y Gogledd, Richard Shroll: “Rwy’n gobeithio bod ymweliad John a Tom â The Walks wedi rhoi esiampl gadarnhaol iddynt o’r hyn y gellir ei gyflawni pan fo cyngor a chontractwr yn cydweithion agos ar raglen adeiladu tai uchelgeisiol. Mae ein partneriaeth, a fydd hefyd yn cynnwys ein gwaith fel datblygwr ar brosiect Maes Gwern yn y dyfodol agos, eisoes wedi gadael etifeddiaeth barhaol ar gyfer y gymuned leol, drwy wella’r stoc o dai a rhoi hwb anferthol i’r economi ranbarthol, gan gynnwys creu llu o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth. Cyn y gynhadledd, ein nod yw bod y cydweithrediad rhwng y Cyngor Sir a Wates yn enghraifft gadarnhaol i sefydliadau eraill ledled Cymru ar DU.”


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint