Hafan > Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Etholiadau seneddol (etholiadau cyffredinol)

Etholiadau seneddol (etholiadau cyffredinol)

Hysbysiad Etholiad

Etholiad Seneddol

Etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy

Etholaeth Delyn

Etholiad am Aelod Seneddol ar gyfer Alun a Glannau Dyfrdwy 

Datganiad Canlyniad y Bleidlais

Datganiad am y Persononau a Enwebwyd a Rhybudd Pleidleisio 

Rhybudd Enwau Asiantwyr Etholiadol a’I Swyddfeydd

Lleoliad Gorsafoedd Pleidleisio

 

Etholiad am Aelod Seneddol ar gyfer Delyn

Datganiad Canlyniad y Bleidlais

Datganiad am y Persononau a Enwebwyd a Rhybudd Pleidleisio 

Rhybudd Enwau Asiantwyr Etholiadol a’I Swyddfeydd

Lleoliad Gorsafoedd Pleidleisio

                 

 

    =============================================================================

Yn ystod etholiadau seneddol (neu etholiadau cyffredinol), gallwch bleidleisio dros eich Aelod Seneddol lleol (AS). Mae AS yn rhannu eu hamser rhwng eu gwaith yn y Senedd yn Llundain a’u gwaith yn eu hetholaeth leol.

Mae tair etholaeth yn Sir y Fflint: Alyn a Glannau Dyfrydwy ac Delyn

Lawrlwythwch  yr amserlen ar gyfer yr etholiad cyffredinol Seneddol ar 8 Mehefin  2017

 Sefyll etholiad

Cyn i chi ymgeisio am becyn enwebu, fe ddylech ddarllen Canllawiau’r Comisiwn Etholiadol ar gyfer ymgeiswyr ac asiantwyr i sicrhau y gallwch sefyll etholiad

Lawrlwythwch Ganllaw’r Comisiwn Etholiadol sy’n egluro a allwch sefyll am etholiad ai peidio

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Lawrlwythwch Ganllaw’r Comisiwn Etholiadol ar gyfer Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Sefyll fel ymgeisydd plaid

Lawrlwythwch Ganllaw’r Comisiwn Etholiadol ar gyfer Sefyll fel ymgeisydd plaid

Gwnewch gais am becyn enwebu

Am becyn enwebu cysylltwch â 01352 702329 neu etholiadau@siryfflint.gov.uk

Dim ond rhwng 10am a 4pm ar  9, 10 ac 11 Mai y gellir dychwelyd papurau enwebu.

 Pleidleisio

I bleidleisio mewn etholiad cyffredinol mae’n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio, yn 18 oed neu drosodd ar ddiwrnod y pleidleisio a hefyd:

  • fod yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd cymwys y Gymanwlad neu'n ddinesydd Gwerinaeth Iwerddon
  • ddim yn destun unrhyw anghymhwysedd cyfreithiol i bleidleisio

Ewch i ganfod sut i gofrestru i bleidleisio

Yn ychwanegol, nid all y canlynol bleidleisio mewn etholiad cyffredinol y DU:

  • aelodau Tŷ'r Arglwyddi (er gallant bleidleisio mewn etholiadau i awdurdodau lleol, cyrff deddfwriaethol datganoledig a Senedd Ewrop)
  • dinasyddion yr UE sy'n byw yn y DU (er gallant bleidleisio mewn etholiadau i awdurdodau lleol, cyrff deddfwriaethol datganoledig a Senedd Ewrop)
  • unrhyw un heblaw dinaysddion Prydeinig, Gwyddelig a dinasyddion cymwys y Gymanwlad
  • pobl euogfarnedig sydd yn y ddalfa o ganlyniad i'w dedfryd (ond gall carcharorion ar remand, carcharorion nad ydynt wedi'u cael yn euog a charcharorion dinesg bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
  • unrhyw sydd wedi'u cael yn euog o fewn y pum mlynedd blaenorol o arferion llwgr neu anghyrfreithlon mewn perthynas ag etholiad

 

Dyddiadau pwysig

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio22 Mai 2017

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy'r post5pm 23 Mai 2017

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy5pm 31 Mai 2017

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol