Hafan > Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Etholiadau'r Cyngor Sir y Fflint ddydd Iau 4 Mai 2017 - Bod yn Gynghorydd

Etholiadau'r Cyngor Sir y Fflint ddydd Iau 4 Mai 2017 - Bod yn Gynghorydd

 

 Hysbysiad Etholiad Dydd Iau Sir y Fflint Mai 2017

 Cyngor Sir y Fflint: Datganiad am y Personau a Enwebwyd

 

Bod yn Gynghorydd

Dyma rywfaint o wybodaeth i unrhyw un sydd efallai â diddordeb mewn bod yn gynghorydd lleol.

Rôl gyntaf cynghorydd lleol yw cynrychioli’r gymuned leol. Gall hynny gynnwys ymgyrchu dros wneud pethau i ddiwallu anghenion a disgwyliadau cymunedau lleol, dod â phobl a sefydliadau lleol at ei gilydd i gefnogi gweithredu yn y gymuned a gwirfoddoli, a gwneud gwaith achos ar ran trigolion lleol sydd o bosibl angen help.

Yr ail rôl yw ‘llywodraethu’ neu redeg y Cyngor. Mae hyn yn cynnwys tasgau mawr megis gosod blaenoriaethau a chyllidebau ar gyfer y Cyngor drwodd i waith arbenigol megis bod yn aelod o Bwyllgor Arolygu a Chraffu neu un o'r pwyllgorau rheoleiddio megis y Pwyllgor Cynllunio.

Gall bod yn gynghorydd roi boddhad ond gall hefyd fod yn waith beichus. Am fwy o wybodaeth gyffredinol am y rôl rydym yn argymell cael mynediad at y canllaw canlynol:-

 Bod yn Gynghorydd 2017

Bydd mwy o wybodaeth am fod yn gynghorydd yn Sir y Fflint, a’r Cyngor ei hun, yn cael ei gyhoeddi ar y wefan hon cyn bo hir.

Mae’r wybodaeth a ganlyn yn esbonio’r broses a’r rheolau ar gyfer cael eich enwebu i sefyll etholiad.

Etholiadau’r Cyngor Sir ddydd Iau 4 Mai 2017

Yn Sir y Fflint mae 70 o Gynghorwyr yn cynrychioli 57 o adrannau etholiadol am gyfnod o bum mlynedd. Yn dibynnu ar ei phoblogaeth, mae gan bob adran un neu ddau o Gynghorwyr i gynrychioli buddiannau ei phreswylwyr.

Am fap o’r adrannau etholiadol cliciwch yma.  Am wybodaeth fanylach gallwch edrych ar ardal fapio ryngweithiol y wefan drwy glicio ar y ddolen ganlynol ar gyfer mapio rhyngweithiol. 

Ydw i'n gymwys?

I sefyll fel ymgeisydd mewn etholiad llywodraeth leol yng Nghymru rhaid i chi fod yn gymwys ac, ar yr amser priodol, rhaid i chi gwblhau cyfres o bapurau enwebu.

I gael eich ethol fel cynghorydd rhaid i chi:

 • Fod o leiaf 18 oed neu’n hŷn ar y dyddiad enwebu
 • Bod yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd cymwys o’r Gymanwlad neu ddinesydd mewn unrhyw aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd

Ac ateb o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

 1. Rydych, a byddwch yn parhau i fod, yn gofrestredig fel etholwr llywodraeth leol i’r ardal awdurdod lleol yr ydych yn dymuno sefyll etholiad o ddiwrnod eich enwebiad ymlaen.
 2. Rydych wedi meddiannu, fel perchennog neu denant, unrhyw dir neu safle arall yn yr ardal awdurdod lleol yn ystod pob un o'r 12 mis cyn diwrnod eich enwebiad a diwrnod yr etholiad.
 3. Mae’ch prif weithle neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis cyn diwrnod eich enwebiad a diwrnod yr etholiad wedi bod yn yr ardal awdurdod lleol.
 4. Rydych wedi byw yn yr ardal awdurdod lleol yn ystod pob un o'r 12 mis cyn diwrnod eich enwebiad a diwrnod yr etholiad.

Ni chaniateir i chi sefyll fel ymgeisydd os yw unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi:

 1. Rydych yn cael eich cyflogi gan yr awdurdod lleol neu mae gennych swydd â thâl gyda'r awdurdod (gan gynnwys byrddau neu bwyllgorau ar y cyd).  Sylwch: efallai’ch bod yn cael eich 'cyflogi gan yr awdurdod lleol’ os ydych, er enghraifft, yn gweithio mewn ysgolion penodol, gwasanaethau tân, yr heddlu neu wasanaethau iechyd.  Nid yw’r rhestr hon yn un gyflawn.
 2. Mae gennych swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol.
 3. Rydych yn destun gorchymyn cyfyngu methdaliad neu orchymyn dros dro.
 4. Rydych wedi cael eich dedfrydu i gyfnod o dri mis o garchar neu fwy (gan gynnwys dedfryd ohiriedig), heb yr opsiwn i dalu dirwy, yn ystod y pum mlynedd cyn diwrnod y bleidlais.
 5. Rydych wedi cael eich gwahardd o dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 (sy’n cwmpasu ymarferion llwgr neu anghyfreithlon a throseddau sy’n ymwneud â rhoddion). Mae gwaharddiad am ymarfer anghyfreithlon yn dechrau o’r dyddiad y mae’r unigolyn wedi’i ddatgan yn euog gan lys etholiadol neu ei euogfarnu ac mae’n para am dair blynedd. Mae gwaharddiad am ymarfer llwgr yn dechrau o’r dyddiad y mae’r unigolyn wedi’i ddatgan yn euog gan lys etholiadol neu ei euogfarnu ac mae’n para am bum mlynedd.

Gall unigolyn gael ei wahardd o’r etholiad hefyd os yw wedi’i wahardd rhag sefyll mewn etholiad i awdurdod lleol yn dilyn penderfyniad y Tribiwnlys Haen Gyntaf (sef Panel Dyfarnu Lloegryn flaenorol) neu Banel Dyfarnu Cymru.

Cynghorir darpar ymgeiswyr i ddarllen y ddeddfwriaeth berthnasol i sicrhau nad oes unrhyw un o’r gwaharddiadau yn berthnasol.

Sut i sefyll etholiad?

Mae’r canllawiau a’r adnoddau canlynol ar gael:-

Cliciwch yma am amserlen 2017 ar gyfer yr etholiadau llywodraeth leol

Rhan 1 – Allwch chi sefyll etholiad?

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/142132/Part-1-Can-you-stand-for-election-LGEW-W.pdf

Rhan 2a – Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/144482/Part-2a-Standing-as-an-independent-candidate-LGEW-W.pdf

Rhan 2 a – Sefyll fel ymgeisydd plaid

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/144483/Part-2b-standing-as-a-party-candidate-LGEW-W.pdf

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/218718/Spending-and-donations-Local-government-elections-May-2017-Welsh.pdfhan 3 – Gwariant a rhoddion

Rhan 4 – Yr ymgyrch

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/144484/Part-4-The-campaign-LGEW-W.pdf

Rhan 5 – Eich hawl i fynychu digwyddiadau etholiadol allweddol

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/144490/Part-5-Your-right-to-attend-key-electoral-events-LGEW-W.pdf

Rhan 6 – Ar ôl datgan y canlyniad

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/144492/Part-6-After-the-declaration-of-results-LGEW-W.pdf

 Fe’ch argymhellir i ddarllen pob rhan o’r canllawiau.

Cyhoeddir Hysbysiad Etholiad Sir y Fflint ddydd Gwener 17 Mawrth 2017 a bydd y cyfnod enwebu yn dechrau ddydd Llun 20 Mawrth tan 4pm ddydd Mawrth 4 Ebrill.

 Gallwch wneud cais am becyn enwebu drwy gyflwyno ymholiad

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm etholiadau ar 01352 702329 neu anfonwch e-bost cofrestr@siryfflint.gov.uk

Cyngor Sir y Fflint Cynlluniau Allweddol, Dogfennau Strategol a Gwybodaeth Ddefnyddiol

Mae Cyngor Sir y Fflint yn sefydliad gyda chyllideb net flynyddol o £255 miliwn a gweithlu o 6,600, sy’n gwasanaethu poblogaeth dros 158,000 o bobl.  Er nad yw Sir y Fflint yn ddaearyddol fawr, mae ganddi’r chweched boblogaeth fwyaf yng Nghymru ac yn cael cydnabyddiaeth fel Cyngor uchelgeisiol sy'n perfformio'n dda. Mae’n ymfalchïo yn ei berfformiad uchel ar gyfer ei gymunedau lleol ac yn cael ei ysgogi gan werthoedd cymdeithasol cryf.

Gwybodaeth Cyngor Sir y Fflint

Mae’r Cyngor yn cynhyrchu dogfennau corfforaethol sy’n gyfeirbwyntiau defnyddiol, sy’n dangos sut caiff y Cyngor ei ariannu, sut mae’n gweithredu a beth yw ei amcanion. Y dogfennau allweddol yw:•

Cynllun Gwella – mae hwn yn gosod blaenoriaethau’r Cyngor, ei gyflawniadau a sut mae ymgynghori wedi hwyluso’r cynllun. http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Policy-and-Performance/Cynllun-Gewlla-2012-17.pdf

*Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2016 – 2019 - Mae gan bob Cyngor ddyletswydd gyfreithiol i bennu cyllideb gytbwys. Mae’r crynodeb a’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn dogfennu maint yr her a wynebir gan y Cyngor, a’r strategaeth a fabwysiadwyd ganddynt i ddelio â hyn.  Crynodeb MTFS   Dogfennau llawn: MTFS

• Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2015/16: http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-and-Democracy/Annual-Performance-Report.aspx

Gwefan y Cyngor yw www.siryfflint.gov.uk

Gwybodaeth a Gynhyrchir yn Genedlaethol

Mae yna wybodaeth hefyd am ddod yn gynghorydd sydd ar gael yn genedlaethol. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (sy’n cynnwys pob un o’r 22 Cyngor Bwrdeistref Sirol a Chyngor Sirol yng Nghymru) wedi cynhyrchu canllaw ‘Bod yn Gynghorydd – Gwnewch wahaniaeth'. http://www.wlga.gov.uk/bod-yn-gynghorydd-2017

Mae prosiect Amrywiaeth mewn Democratiaeth Llywodraeth Cymru hefyd â gwefan sy’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i ymgeiswyr posibl. http://www.wlga.gov.uk/amrywiaeth-mewn-democratiaeth 

 

Arolwg Ymgeiswyr Etholiadau Lleol

Mae gofyn i bob awdurdod lleol gynnal arolwg o ymgeiswyr ym mhob etholiad llywodraeth leol fel bo modd i ni fesur y cynnydd sy'n cael ei wneud, er hynny, nid oes gorfodaeth ar unrhyw ymgeisydd i ddarparu unrhyw wybodaeth.

 I’r etholiad hwn, bydd Uned Ddata Llywodraeth Leol ~ Cymru (Uned Ddata Cymru) yn cynnal arolwg ar ran awdurdodau lleol Cymru. Bydd y data a gesglir ganddynt yn cael ei ddarparu i bob awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru. Caiff adroddiad ei gyhoeddi yn seiliedig ar y canlyniadau.

Am fwy o wybodaeth ac i gwblhau arolwg ewch i:

www.etholiad.cymru/siryfflint