Hafan > Preswyl > Cydraddoldeb ac Amrywioldeb > Polisi Amrywiaeth a Chydraddoldeb

Polisi Amrywiaeth a Chydraddoldeb

Mae Cyngor Sir y Fflint yn ailedrych ar ei Bolisi Amrywiaeth a Chydraddoldeb ac fe hoffem gael eich barn chi ar ein cynigion.  

Mae'r Cyngor yn ymrwymo i greu cymuned i bawb sy’n byw yn, gweithio yn, neu’n ymweld â Sir y Fflint lle mae gwerth yn cael ei roi ar amrywiaeth a lle nad yw aflonyddu a gwahaniaethu’n cael eu caniatáu.  Mae’r Cyngor yn cydnabod y bydd deall anghenion cymunedau yn Sir y Fflint yn ein helpu i ganolbwyntio mwy ar y cwsmer a darparu gwasanaethau o safon uchel y gall pawb eu defnyddio.  Fel cyflogwr, rydym am ddatblygu gweithle cynhwysol a gweithlu sy'n adlewyrchu'r gymuned rydym yn ei gwasanaethu. 

Mae’r polisi Amrywiaeth a Chydraddoldeb yn nodi ein hymrwymiad i roi gwerth ar amrywiaeth a hyrwyddo cydraddoldeb ym mhob dim rydym yn ei wneud.  Mae hyn yn cynnwys sut y byddwn yn sicrhau bod darpar weithwyr, gweithwyr, cwsmeriaid a sefydliadau sy'n delio, neu sy'n awyddus i ddelio, gyda'r cyngor yn cael eu trin yn gyfartal, heb ystyried eu cefndir.

Rydym rŵan yn adolygu ein polisi Amrywiaeth a Chydraddoldeb ac rydym yn awyddus i glywed barn cymaint â phosib' o bobl yn rhan o'r ymarfer ymgynghori hwn.  

Fe hoffem glywed eich barn, felly treuliwch ychydig funudau yn llenwi’r holiadur ar-lein. 

Holiadur

neu gallwch anfon ymateb ar e-bost i:  corporatebusiness@flintshire.gov.uk
neu yn y post i: 
Ymgynghorydd Polisi Strategol
Tîm Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol
Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint, CH7 6NG 

Cynhelir yr ymgynghoriad tan 30.10.18.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol