Hafan > Preswyl > Cyfleoedd Ariannu > Grant Cist Gymunedol

Grant Cist Gymunedol

CYNGOR SIR Y FFLINT – GRANT CIST GYMUNEDOL

Gweinyddir Cynllun Grant Cist Gymunedol Sir y Fflint gan Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint ar ran Cyngor Sir y Fflint.

Sefydlwyd y Cynllun Cist Gymunedol i gefnogi gweithgaredd gwirfoddol a chymunedol yn Sir y Fflint.  Gall unrhyw sefydliad cymunedol / gwirfoddol di-elw sy’n gweithredu neu’n gwasanaethu rhan o Sir y Fflint neu'r Sir gyfan, ac sy'n annibynnol ar gyrff statudol neu gyhoeddus, wneud cais. Mae’n bosibl cyflwyno ceisiadau am hyd at £1,000, fodd bynnag ystyrir ceisiadau am fwy na £1,000 hefyd. Ni fydd unrhyw gais am grant a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Nod y grant yw cefnogi mentrau un tro megis:

  • Prosiectau cyfalaf bach er enghraifft, atgyweirio adeiladau a diweddaru nodweddion a gosodiadau mewnol.
  • Digwyddiadau Cymunedol
  • Offer ond nid nwyddau traul*
  • Astudiaethau Dichonolrwydd
  • Cyhoeddusrwydd / marchnata 
  • Hyfforddiant a digwyddiadau / cyrsiau ymwybyddiaeth

*Mae’n rhaid i unrhyw eiddo a brynwyd gyda’r grant barhau'n eiddo i'r grŵp a rhaid iddynt fod ar gael ar gyfer mwy nag un aelod.

Sylwch fod y ffurflen gais a'r nodiadau cyfarwyddyd wedi cael eu diweddaru'n ddiweddar.

Cist Cymunedol Nodiadau Canllaw (Diwygiwyd Mai 2018)

Cist Cymunedol Ffurflen Gais (Diwygiwyd Mai 2018)

Am arweiniad ynghylch sut i ymgeisio a / neu ffurflen gais, cysylltwch June Brady, wyddog Cyngor ar Gyllido yng Nghyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint: 01352 744004.  Fel arall gallwch e-bostio June: June.brady@flvc.org.uk

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol