Hafan > Preswyl > Cyfleoedd Ariannu > Chwaraeon Cymru - Cist Gymunedol

Chwaraeon Cymru - Cist Gymunedol

Awydd £1500 tuag at eich prosiect chwaraeon cymunedol?

Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grant o hyd at £1500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis ar gyfer gweithgareddau sy'n:

 • Annog mwy o bobl i ddod yn fwy egnïol yn amlach 
 • Codi safonau'r gweithgareddau presennol

Sylwer bod ymgeiswyr yn gallu hawlio ail £1500 os yw eu cais yn seiliedig ar un o'r 2 faes blaenoriaeth. I fod yn gymwys mae'n rhaid iddyn nhw ddangos bod eu cais naill ai yn:

 • Paratoi clybiau'n well i ddarparu ar gyfer y diddordeb a gaiff ei greu gan 2012; neu
 • Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb - DLlE, anabledd (cynnwys), merched a genethod, cynnwys yn gymdeithasol  

Pwy all wneud cais?

Mae'r cynllun yn agored i unrhyw grŵp, ar yr amod bod ganddo gyfrif banc yn enw'r sefydliad. 

Pwy na all wneud cais?

Yn anffodus, os ydych chi'n aelod o'r cyhoedd, yn ysgol gynradd neu'n gorff cysylltiedig yn trefnu gweithgareddau i blant, neu'n ysgol uwchradd sy'n rhan o'r cynllun 5x60, nid ydych yn gymwys i wneud cais am grant y Gist Gymunedol.

Hefyd, ni ellir cyllido'r gweithgareddau a ganlyn: 

 • Gweithgareddau corfforol fel garddio, DIY, gwelliannau amgylcheddol, dawnsio perfformiad neu sgiliau syrcas
 • Gweithgareddau / prosiectau sy'n bodoli eisoes ac sydd wedi dechrau
 • Prosiectau y credir eu bod yn rhan o gostau rhedeg o ddydd i ddydd arferol sefydliad 
 • Prosiectau wedi'u lleoli y tu allan i Gymru

Neu'r elfennau a ganlyn mewn prosiectau:

 • Cynnal a chadw, atgyweirio neu newid offer neu gyfleusterau presennol (er hynny, rhoddir ystyriaeth i newid offer nad yw'n cydymffurfio bellach â'r ddeddfwriaeth bresennol) 
 • Prynu eitemau personol o offer
 • Arlwyo a lletygarwch 
 • Medalau, tystysgrifau a thlysau
 • Tripiau cartref neu dramor
 • Achlysuron unigryw heb unrhyw gysylltiad â gweithgareddau parhaus
 • Aelodaeth  
 • Prosiectau cyfalaf (prosiectau sy'n cynnwys adeiladu neu brynu tir)
 • Cefnogaeth ariannol i unigolion 

Cyn llenwi'ch ffurflen gais, gofalwch eich bod yn darllen nodiadau cyfarwyddyd y cynllun am fanylion pellach.

Telerau ac Amodau Grantiau cyngor chwaraeon Cymru

Chwaraeon Cymru - Ffurflen Gais Cist Gymunedol

Dylid dychwelyd y ffurflen i::

Jane Hewson
Cyngor Sir y Fflint
Datblygu Chwaraeon
Deeside Leisure Centre
Chester Road West
Queensferry
Flintshire
CH5 1SA

Os hoffech wybodaeth bellach, cysylltwch â:  01352 702461

Fel arall gallwch e-bostio:  jane.hewson@flintshire.gov.uk