Hafan > Preswyl > Tai > Safon Ansawdd Tai Cymru

Safon Ansawdd Tai Cymru

Beth yw Safon Ansawdd Tai Cymru?

Mae Llywodraeth Cymru am sicrhau fod gan holl bobl Cymru, gan gynnwys tenantiaid tai cymdeithasol, y cyfle i fyw mewn cartrefi o ansawdd da, mewn cymunedau saff a diogel. 

Er mwyn sicrhau fod yr holl gartrefi yn cyrraedd lefel dderbyniol, maent wedi llunio Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Safon yw hon ar gyfer ansawdd a chyflwr yr adeiladau ac mae’n rhestru nifer o dargedau y bydd angen i’r holl gartrefi eu cwrdd. 

Mae’r safon yn nodi y dylai’r holl gartrefi fod

  1. mewn cyflwr da
  2. yn saff a diogel
  3. wedi eu cynhesu’n ddigonol, yn effeithlon o ran tanwydd ac wedi eu hinswleiddio’n dda
  4. yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi cyfoes
  5. yn cael eu rheoli’n dda (ar gyfer tai sy’n cael eu rhentu)
  6. wedi eu lleoli mewn amgylcheddau deniadol a saff
  7. yn gweddu i ofynion penodol yr aelwyd (e.e. anableddau penodol) cyn belled ag y bo hynny yn bosibl.

Mae Cyngor Sir y Fflint yn derbyn tua £5 miliwn y flwyddyn gan Lwfans Atgyweiriadau Mawr Llywodraeth Cymru.  Mae’r Lwfans Atgyweiriadau Mawr yn cyfrannu tuag at waith gwelliannau Safon Ansawdd Tai Cymru. Mae Lwfans Atgyweiriadau Mawr ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-2019 yn £5,065,000.

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i sicrhau bod ein holl dai cymdeithasol yn cwrdd â Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn diwedd 2020.Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol