Hafan > Preswyl > Swyddi a Gyrfaoedd > Gweithwyr Dan Hyfforddiant 2018 > Manylion am leoliadau ar gyfer 2018

Manylion am leoliadau ar gyfer 2018

Lleoliadau TGCh

Adran: Cyfathrebu TG
Teitl:  Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – TGCh – Seilwaith ar gyfer ysgolion 
Lefel: 2/3 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Cefnogi ysgolion, gweithio’n agos gyda pheirianwyr ysgol, rheolwyr rhwydwaith a thechnegwyr ffederasiwn yn yr ysgol.
• Cefnogi seilwaith gweinydd, rhwydweithiau diwifr a mynediad i’r rhyngrwyd yn yr ysgolion 
• Rheoli digwyddiadau 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Darparu cefnogaeth parth cyfeiriadur gweithredol ysgol 
• Rheoli systemau wrth gefn a thapiau’r ysgol 
• Rheoli patsys • Gosod cymwysiadau
• Sefydlu cyfrifon defnyddwyr newydd
• Gwirio bod copïau wrth gefn wedi’u cwblhau’n llwyddiannus
• Symud tapiau i leoliadau diogel 
• Cofnodi newidiadau i seilwaith y gweinydd 
• Gwirio bod pastys wedi’u defnyddio’n llwyddiannus 
• Gosod SIMS ar gyfrifiaduron/gliniaduron yr ysgol
• Ychwanegu dyfeisiau ar rwydwaith diwifr yr ysgol  
• Monitro meddalwedd hidlo rhyngrwyd yr ysgol.  

Adran: Gwasanaethau TG 
Teitl:  Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint TGCh – Rheoli Perthnasoedd Busnes 
Lefel: 2/3
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Cefnogi’r ddesg gwasanaeth TGCh i ddatrys diffygion, darparu cefnogaeth TG, canllawiau a gwybodaeth i gwsmeriaid 
• Gweithio mewn partneriaeth gydag adrannau i sicrhau bod y lefel gywir o wasanaeth yn cael ei darparu 
• Darparu hyfforddiant TG a chanllawiau i gwsmeriaid o ran defnyddio technoleg a ddefnyddir yn y cyngor. 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Prosesu a chyflawni ceisiadau TG cwsmeriaid, e.e. archebion caledwedd, ceisiadau mynediad o bell)
• Monitro’r Diffygion TG a adroddwyd i’r Ddesg Gwasanaeth 
• Ateb galwadau cwsmeriaid 
• Darparu cymorth gweinyddol i’r Partneriaid Busnes TG
• Ateb galwadau ffôn gan gwsmeriaid 
• Diweddaru system olrhain cynnydd prosiect y tîm 
• Diweddaru ffurflenni electronig a ddefnyddir gan gwsmeriaid i gofrestru ceisiadau neu ddiffygion. 

Lleoliadau Gweiyddu Busnes

Adran: Datblygu 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes 
Lefel: 2/3
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Penderfynu ar geisiadau cynllunio 
• Ymchwilio i gwynion gorfodi
• Amddiffyn apeliadau 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Olrhain prosesau presennol 
• Profi prosesau LEAN 
• Gosod llawlyfrau hyfforddiant ar sail prosesau LEAN 
• Gwneud newidiadau TG a gohebiaeth angenrheidiol i lawlyfrau cefnogaeth 
• Rheoli data – fel digideiddio a chysylltu cwynion 
• Diweddaru a digideiddio cytundebau cyfreithiol ac apeliadau 
• Ymchwilio arfer gorau


Adran: Cyfreithiol a Democrataidd 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes 
Lefel: 2/3 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Cyfreithiol:
• Darparu cyngor a chefnogaeth cyfreithiol i’r Cyngor i gyd 
• Darparu cyngor Cyfreithiol o ran diogelu plant ac oedolion
• Cynnal erlyniadau troseddol ar ran y cyngor.
Democrataidd:
• Gweinyddu cyfarfodydd pwyllgorau’r cyngor
• Gweinyddu electronig 
• Gwasanaethau dinesig a chynghorwyr 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
Cyfreithiol:
• Darparu cefnogaeth weinyddol i’r gwasanaethau cyfreithiol 
• Cymryd cofnodion cyfarfodydd tîm a’u dosbarthu 
• Copïo, sganio amrywiaeth o ddogfennau ar gyfer aelodau’r tîm
• Ateb ffonau a delio â galwadau lle bo’n briodol 
• Cyfarfod a chyfarch cwsmeriaid ac adrannau cleientiaid lle bo’n briodol 
• Lle bo’n briodol, cynorthwyo’r tîm drwy fynychu’r llys ac eistedd tu ôl i’r Cwnsler, gan gymryd nodiadau llawn a manwl ac adrodd yn ôl wrth aelodau’r tîm
• Cynnal chwiliadau cofrestrfa tir i nodi perchnogaeth tir ac adrodd yn ôl i adrannau cleientiaid
• Cynorthwyo i drefnu amrywiaeth o gyfarfodydd 
Democrataidd:
• Paratoi rhaglenni gan ddefnyddio ‘Modern – Gov’ 
• Drafftio cofnodion
• Defnyddio offer gweddarlledu 
• Cynnal cofrestrau electronig 
• Gweithio ar ddatganiad polisi 
• Cynnal gwaith ymchwil 
• Cynorthwyo â digwyddiadau dinesig a chodi arian 


Adran: Gwasanaethau Ieuenctid 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes – Gwasanaethau Ieuenctid 
Lefel: 2/3 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Cynnig prosesau ymyrraeth i bobl ifanc sy’n troseddu neu sydd mewn perygl o droseddu ac atal aildroseddu 
• Cefnogi a chynghori pobl ifanc rhwng 10 a 25 oed a'u teuluoedd 
• Darparu cyfleoedd addysgol a hamdden anffurfiol i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, drwy rwydwaith o glybiau ieuenctid, prosiectau, allgymorth, cyfleusterau ar wahân a chyfleusterau symudol
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer yr holl alwadau ffôn sy’n dod i mewn gan ddefnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol, ymwelwyr ac ati 
• Casglu post sy’n dod i mewn ac allan
• Mewnbynnu data ar system rheoli cleientiaid a thaenlenni cysylltiedig
• Cofnodi canlyniadau llys
• Llunio ffeiliau llys
• Llungopïo/ sganio dogfennau 
• Archifo cofnodion
• Trefnu a mynychu cyfarfodydd i gymryd cofnodion 
• Cynorthwyo i drefnu digwyddiadau, cynadleddau a gweithgareddau eraill
• Ffeilio cyffredinol a dyletswyddau gweinyddol eraill

 
Adran: Refeniw a Budd-daliadau 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Refeniw a Budd-daliadau 
Lefel: 2/3 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Casglu treth y cyngor, ardrethi busnes ac incwm rhenti 
• Gorfodi a chasglu holl ddyledion y cyngor a darparu cyngor i gwsmeriaid mewn dyled ac sy’n dechrau cytundebau talu
• Casglu gwybodaeth ariannol ac sy’n gysylltiedig â pherfformiad 
• Cynnal cronfa ddata 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Delio ag ymholiadau dros y ffôn fel mater o drefn, darparu cyngor sylfaenol i gwsmeriaid
• Cymryd taliadau cerdyn debyd/ credyd dros y ffôn ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau 
• Cyfeirnodi gwaith gan ddefnyddio delweddau dogfennau a systemau rheoli 
• Cynnal cofnodion cwsmeriaid a defnyddio cronfeydd data i ddiweddaru cyfrifon
• Rheoli dogfennau ar gyfer argraffu a dosbarthu 
• Casglu gwybodaeth reoli a chyflwyno data mewn amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys siartiau, graffiau i ddarparu ystadegau
• Defnyddio amrywiaeth o adroddiadau i ddiweddaru manylion cyfrifon ar gyfer yr amrywiaeth o systemau 
• Diweddaru cyfrifon cwsmeriaid a gwneud newidiadau fel mater o drefn, e.e. newid enwau 
• Cysylltu â meysydd gwasanaeth rheng flaen 


Adran: Gwarchod Busnes Cymunedol       
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes 
Lefel: 2/3 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Delio â phob agwedd ar drwyddedu ar gyfer y canlynol: cerbydau, gyrwyr a gweithredwyr hurio preifat a cherbydau hacni, alcohol, adloniant, lluniaeth hwyr y nos, gamblo, trwyddedu anifeiliaid, casgliadau elusennol a metel sgrap 
• Cynnig gwasanaeth rheoli plâu – rheoli plâu, fel gwenyn meirch, llygod a llygod mawr• Gweithredu gwasanaeth warden cŵn i ddelio ag unrhyw gŵn ar grwydr/ rhydd yn ardal Sir y Fflint 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Cymryd taliadau a bancio 
• Defnyddio systemau archifo/ rheoli cofnodion 
• Prosesu data sensitif 
• Cyflawni dyletswyddau gweinyddol 
• Bod wedi’ch hyfforddi i gyflawni apwyntiadau tacsi, sy’n cynnwys derbyn ceisiadau, cyhoeddi a chreu platiau tacsi, gwirio hunaniaeth, awdurdodi taliadau, prosesu’r cais o’r dechrau i’r diwedd, gweinyddu prawf gwybodaeth.
• Marchnata, h.y. annog busnes ar gyfer yr adain rheoli plâu, a dechrau cyfrifon Facebook a Twitter a’u diweddaru.
• Ateb y ffonau, cymryd negeseuon ar gyfer swyddogion a rhoi cyngor sylfaenol.
• Trefnu apwyntiadau ar gyfer galwyr/ rheoli dyddiaduron 
• Defnyddio meddalwedd trwyddedu arbenigol i brosesu hawlenni a thrwyddedau
• Cyflawni dyletswyddau swyddfa cyffredinol 
• Cymryd rhan mewn ymweliadau safle gyda Swyddogion Rheoli Plâu Trwyddedu 


Adran: Tai 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes 
Lefel: 2/3 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Goruchwylio adeiladu’r cartrefi cyngor a fforddiadwy newydd ar draws y sir
• Rheoli North East Wales (NEW) Homes Ltd sy’n darparu eiddo rhent fforddiadwy ar draws y sir 
• Gwasanaethau fel y Cynllun Bond, Strategaeth Dai, Teithwyr Sipsiwn, Hyfforddiant, Perfformiad, Diogelwch Gwybodaeth a phrosiectau penodol.
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Trefnu a mynychu cyfarfodydd gyda’r partneriaid datblygu 
• Paratoi a dosbarthu dogfennau cyfarfodydd fel rhaglenni a chofnodion
• Rheoli dogfennau i sicrhau bod yr holl gofnodion yn hygyrch 
• Paratoi gohebiaeth fel bo’r angen 
• Ymweliadau safle a chyfarfodydd safle mewn amgylchedd adeiladol
• Ymchwilio i feysydd penodol fel bo’r angen 


Adran: Pensiynau 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes 
Lefel: 2/3 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Darparu gwasanaeth pensiynau ar gyfer tua 46,500 o aelodau'r cynllun a 41 o gyrff cyflogi
• Cyfrifo budd-daliadau amrywiol, trosglwyddiadau i mewn ac allan, ad-daliadau a chynnal cofnodion unigol
• Cynnal y systemau meddalwedd pensiynau a chysoni cofnodion cyflogwr
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Creu a chynnal cofnodion pensiwn
• Dadansoddi, gwirio a dilysu’r data presennol ar gofnodion aelodau
• Didoli a sganio’r holl bost allanol a mewnol a negeseuon e-bost gan gynnwys dogfennau gwreiddiol fel tystysgrifau, pasbortau a thrwyddedau gyrru
• Monitro stociau o ddeunydd ysgrifennu’r adran ac archebu cyflenwadau
• Ymateb i ymholiadau ysgrifenedig a dros y ffôn gan aelodau’r cynllun pensiwn a chyflogwyr
• Cyflawni dyletswyddau clercio cyffredinol a dyletswyddau eraill a allai godi o bryd i'w gilydd yn ôl cyfarwyddyd staff pensiynau uwch eraill.

Lleoliadau Masnach

Adran: Asedau Tai
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Peintiwr ac Addurnwr 
Lefel:
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Gwneud gwaith trwsio a chynnal a chadw ar stoc tai cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint 
• Sicrhau bod stoc Tai Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint o safon mae modd ei osod
• Gwneud gwaith trwsio a chynnal a chadw i eiddo gwag ac eiddo â thenantiaid 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Gwneud gwaith peintio ac addurno i eiddo gwag ac eiddo â thenantiaid 
• Tynnu papur wal presennol a pharatoi arwynebau
• Rhoi gorchudd o baent ar nenfydau a waliau i safon uchel
• Rhoi papur wal ar waliau wedi’u paratoi 
• Paratoi gwaith pren isbaent a glos 
• Gwaith allanol sy’n cynnwys paratoi cyn peintio 
• Sicrhau bod yr holl ofynion Iechyd a Diogelwch yn cael eu dilyn 


Adran: Asedau Tai 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Plymer
Lefel: 2/3
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Gwneud gwaith trwsio a chynnal a chadw ar stoc tai cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint 
• Sicrhau bod stoc Tai Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint o safon mae modd ei osod
• Gwneud gwaith trwsio a chynnal a chadw i eiddo gwag ac eiddo â thenantiaid 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Pob agwedd ar waith plymio a gwresogi 
• Gosod ystafelloedd ymolchi newydd gan gynnwys bath, basn golchi dwylo newydd, toiledau newydd. 
• Gosod unedau cegin osod newydd gyda thopiau sinc, gwastraff a gwaith cysylltiedig
• Rhoi gwasanaeth i offer nwy yn y rhaglen wasanaeth
• Canfod diffygion a thrwsio systemau gwresogi 
• Mynd i achosion brys o dorri i lawr 
• Sicrhau bod yr holl ofynion Iechyd a Diogelwch yn cael eu dilyn 


Adran: Asedau Tai 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Plastrwr
Lefel: 2
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Gwneud gwaith trwsio a chynnal a chadw ar stoc tai cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint 
• Sicrhau bod stoc Tai Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint o safon mae modd ei osod
• Gwneud gwaith trwsio a chynnal a chadw i eiddo gwag ac eiddo â thenantiaid
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Cwblhau gwaith plastro bach a mawr sy’n cynnwys gosod gorffeniadau waliau a nenfydau newydd yn lle rhai diffygiol 
• Trwsio a disodli rendro allanol 
• Adnewyddu scrîd llawr a gorffeniadau 
• Adnewyddu teils llawr a wal 
• Gosod leinin sych ar waliau a sgimio i safon uchel
• Sicrhau bod yr holl ofynion Iechyd a Diogelwch yn cael eu dilyn 

Lleoliadau Strydwedd

Adran: Strydwedd a Chludiant 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – (Gweithredwr Strydwedd)
Lefel: 2
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Darparu cefnogaeth uniongyrchol ar gyfer gweithrediadau'r gwasanaeth Casglu Sbwriel ac Ailgylchu, cynnal a chadw tiroedd, gweithrediadau glanhau a gweithrediadau cynnal a chadw priffyrdd.
• Gan weithio o safle Depo Alltami, mae aelodau tîm yn gweithio patrymau sifft 4 diwrnod yr wythnos dros 7:00am – 17:00pm / 7:30am – 17:30pm yn dibynnu ar y maes gwaith.
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Casglu Sbwriel ac Ailgylchu – gwneud gwaith casglu sbwriel ac ailgylchu 
• Cynnal a Chadw Tiroedd – gwneud dyletswyddau strimio a thorri glaswellt ar draws parciau a gerddi 
• Cynnal a chadw gwelyau llwyni – gwneud gwaith cynnal a chadw gwelyau llwyni mewn parciau a gerddi 
• Glanhau strydoedd – gwneud gwaith casglu sbwriel â llaw a gwagio biniau sbwriel drwy ganol trefi a lleoliadau gwledig 
• Cynnal a chadw priffyrdd – gwneud gwaith trwsio tyllau ffordd a gosod cwrbiau 
• Darparu gwasanaeth cwsmeriaid a chyfathrebu wyneb i wyneb gydag aelodau’r cyhoedd

Lleoliadau Cogydd

Adran: Gweithrediadau Theatr Clwyd    
Teitl: Gweithiwr dan hyfforddiant Sir y Fflint - Cogydd
Lefel: 2/3 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Sicrhau bod Theatr Clwyd yn rhedeg yn esmwyth
• Darparu bwyd lleol o safon i’n cynulleidfaoedd theatr yn ogystal â llawer o wahanol ddigwyddiadau rydym yn eu cynnal yn y theatr 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Rhannu ein cariad at greu bwyd gwych o gynhwysion ffres
• Darparu dulliau paratoi bwyd o’r safon uchaf i westeion 
• Sicrhau bod yr holl orsafoedd dynodedig wedi’u gosod yn iawn a’u bod yn agor i safonau uchel
• Paratoi eitemau bwyd gan sicrhau cydymffurfio’n llawn â ryseitiau a safonau
• Lleihau gwastraff bwyd drwy storio bwyd heb ei ddefnyddio yn iawn 
• Gwarantu bod arferion diogelwch bwyd, hylendid a glanweithdra yn bodoli bob amser 
• Sicrhau sylw ardderchog i fanylion wrth baratoi a chyflwyno seigiau 

Lleoliadau Llyfrgelloedd

Adran: Hamdden a Llyfrgelloedd AURA 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Llyfrgelloedd 
Lefel: 2/3
Beth mae’r tîm yn ei wneud: 
• Darparu gwasanaeth llyfrgell mewn 7 llyfrgell gyhoeddus, 1 gwasanaeth symudol ac 1 gwasanaeth i bobl sy’n gaeth i’w tai
• Darparu a hyrwyddo gweithgareddau a digwyddiadau craidd i’n cwsmeriaid 
• Darparu defnydd rhyngrwyd a chyfrifiaduron rhad ac am ddim i aelodau’r gwasanaeth llyfrgell 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Cefnogi datblygiad darllenwyr, cynorthwyo pobl gyda’u dewisiadau a’u galluogi i ddarllen deunyddiau ehangach 
• Annog defnyddwyr i gael mynediad i chwiliadau swyddi ar-lein a chefnogaeth gyda CV, cyfeirio at gefnogaeth a phartneriaid lleol
• Hyrwyddo a chefnogi gweithgareddau diwylliannol 
• Hyrwyddo a chefnogi adnoddau digidol 
• Ysbrydoli ein cwsmeriaid i gael y mwyaf allan o Hamdden a Llyfrgelloedd Aura 
• Darparu agwedd brwdfrydig a ‘gallaf wneud’ fel rhan o'r tîm llyfrgelloedd

Lleoliadau i Raddedigion

Adran: AURA (Marchnata) 
Teitl: Gweithiwr Graddedig Dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Marchnata/ Cysylltiadau Cyhoeddus 
Lefel: 6/7 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Dylunio, rheoli argraffu a hysbysebu 
• Strategaeth farchnata a RO1
• Dylunio gwefannau, rheoli cyfryngau cymdeithasol, cynnal a chadw a rheoli ymgyrchoedd
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Ysgrifennu cynnwys ar gyfer hysbysebu, cyfryngau cymdeithasol, blogiau a’r wefan
• Creu a rheoli llwyfannau cyfryngau cymdeithasol 
• Cynorthwyo i greu graffigau sy’n edrych yn dda ac sy’n trosglwyddo’n dda 
• Cynorthwyo o ran diweddaru graffigau presennol 
• Cynorthwyo o ran creu ymgyrchoedd 
• Gweithredu strategaethau hyrwyddo arloesol 
• Trefnu a rheoli prosiectau yn effeithiol ac effeithlon 
• Rhedeg ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol am dâl 
• Prawf-ddarllen a golygu cynnwys o bob rhan o’r tîm 
• Ymchwilio pynciau perthnasol ar gyfer cynhyrchu ymgyrchoedd i sicrhau bod cynnwys amserol sy’n ymgysylltu yn cael ei ddarparu 
• Arwain cynhyrchu 
• Creu arolygon cwsmeriaid
• Casglu gwybodaeth am y farchnad• Ymchwilio cyfleoedd allweddair i nodi a gweithredu cyfleoedd traffig newydd ar gyfer gwefannau Aura
• Darparu strategaeth cyfryngau cymdeithasol 
• Diweddaru gwefannau gyda chynnwys ffres 
• Cefnogi’r tîm ehangach ar unrhyw dasgau gweinyddu 


Adran: Archwilio Mewnol 
Teitl: Gweithiwr Graddedig Dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Archwilio
Lefel: 6/7 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Darparu barn sicrwydd blynyddol o ran digonolrwydd rheolaethau mewnol y Cyngor, rheoli risg a threfniadau llywodraethu
• Darparu sicrwydd annibynnol a gwrthrychol am y fframwaith rheolaeth fewnol
• Cynghori am reoli risg
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Cynllunio a chynnal archwiliadau, ac adrodd a chyfathrebu canfyddiadau archwilio gyda chefnogaeth y tîm archwilio
• Cynorthwyo’r Uwch Archwilwyr o ran cynnal adolygiadau archwilio ar draws y Cyngor i gyd a chyfrannu at gwblhau’r cynllun archwilio blynyddol  
• Cefnogi cwblhau’r cynllun archwilio sy’n llywio barn archwilio blynyddol y Cyngor 
• Dysgu am Hanfodion Archwilio Mewnol, Arfer Archwilio Mewnol ac Elfennau Gwybodaeth Archwilio Mewnol

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol