Hafan > Preswyl > Swyddi a Gyrfaoedd > Gweithwyr Dan Hyfforddiant 2018 > Beth yw Gweithwyr dan Hyfforddiant yng Nghyngor Sir y Fflint?

Beth yw Gweithwyr dan Hyfforddiant yng Nghyngor Sir y Fflint?

Yn rhan o'n hymrwymiad parhaus i gynorthwyo pobl i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gael gwaith, byddwn yn recriwtio nifer o weithwyr dan hyfforddiant i ddechrau yn hydref 2018.
 
Bydd Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint yn cymryd rhan mewn Rhaglen Brentisiaeth. Fel Gweithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint byddwch yn dysgu wrth weithio, gan wella’ch gwybodaeth a’ch sgiliau yn ogystal ag ennill cymwysterau a derbyn cyflog ar yr un pryd.

Yn Sir y Fflint, rydym yn recriwtio gweithwyr dan hyfforddiant yn ystod yr haf, fel eu bod yn barod i ddechrau gweithio a chofrestru yn y coleg fis Medi.  Mae'n ffordd wych i’r Cyngor ddatblygu pobl sydd â’r sgiliau a’r profiad angenrheidiol. I chi, mae'n gyfle i gael profiad ymarferol a hyfforddiant yn y gwaith, wrth ennill cymwysterau yn y diwydiant.
 
Gall prentisiaethau bara rhwng un a phedair blynedd, gan ddibynnu ar y cymhwyster. Fel arfer, bydd gweithwyr dan hyfforddiant yn y gwaith am bedwar diwrnod ac yn y coleg am un diwrnod pob wythnos. Mae hyn eto'n dibynnu ar strwythur y cymhwyster.
 
Mathau o Leoliadau a gynigir yng Nghyngor Sir y Fflint 
Mae yna nifer o leoliadau gwahanol ar gael ar lefelau gwahanol:

Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – wedi'u hanelu at y rhai sy'n gadael ysgol neu sy'n dychwelyd sydd â 5 TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Fel rheol bydd Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint yn ymgymryd â fframwaith prentisiaeth lefel 2/3 dros gyfnod o ddwy flynedd. (Gall gofynion o ran graddau TGAU newid yn dibynnu ar y lleoliad – am fwy o wybodaeth ar bob lleoliad, darllenwch yr adran Amlinelliad o’r Lleoliad ar ddiwedd y ddogfen hon)
Gweithwyr dan Hyfforddiant Lefel Uwch Sir y Fflint – wedi’u hanelu at y rheiny sy'n ystyried mynd i’r brifysgol neu chwilio am waith. Bydd gan ymgeiswyr gymwysterau Lefel A perthnasol neu Lefel 3 a byddant yn ymgymryd â chymhwyster lefel 4/5 priodol.
Graddedigion dan Hyfforddiant Sir y Fflint – wedi’i anelu at y rhai sydd am fynd i weithio ar ôl y Brifysgol ac ennill cymwysterau proffesiynol. Bydd gan raddedigion radd a byddant yn ymgymryd â chymwysterau proffesiynol ar lefel 5/6 yn y proffesiwn perthnasol. 

Profiad Gwaith
Bydd eich profiad yn y gweithle yn golygu gwneud gweithgareddau sy'n berthnasol i'r cymhwyster yr ydych yn ei wneud. Byddwch yn cael cynnig profiad yn y meysydd canlynol:
• Cyfathrebu â chydweithwyr a chwsmeriaid 
• Gweithio fel tîm• Dod i ddeall Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
• Profiad gwaith penodol yn yr alwedigaeth berthnasol rydych wedi’i dewis.

Ar ben hyn i gyd byddwch yn cael eich talu!

Faint o dâl fyddwch yn ei gael?
Mae ein holl Weithwyr dan Hyfforddiant yn ennill o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol/Cyflog Byw Cenedlaethol. Mae'r gyfradd/cyflog fesul awr yn dibynnu ar oedran. 

Dyma'r cyfraddau:
16 – 17: £4.20 yr awr neu £8,103 y flwyddyn 
18 – 20: £5.90 yr awr neu £11,383.78 y flwyddyn
21 – 24: £7.38 yr awr neu £14,238.12 y flwyddyn
25 oed a hŷn: £7.83 yr awr neu £15,106.30 y flwyddyn

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol