Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Ymgynghoriad Map Rhwydwaith Teithio Llesol Integredig

Ymgynghoriad Map Rhwydwaith Teithio Llesol Integredig

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi'i gau, ewch i: http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/Active-Travel.aspx

 

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau ar Fap ac Atodlen Rhwydwaith Integredig Cyngor Sir y Fflint sy’n weledigaeth 15 mlynedd i wella isadeiledd ar gyfer cerddwyr a beicwyr ar draws y Sir.  Mae’r Map Rhwydwaith Integredig wedi’i ddatblygu i ddiwallu ein dyletswyddau o dan y Ddeddf Teithio Llesol a ganiatawyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2013.  Nod y Ddeddf yw annog pobl i gerdded neu feicio ar gyfer siwrneiau byr i gael mynediad i sefydliad gweithle neu addysgol neu i gael mynediad i wasanaethau iechyd, hamdden neu wasanaethau neu gyfleusterau eraill ac i wneud Cymru yn genedl cerdded a beicio yn y pen draw.  Am fwy o wybodaeth am y Ddeddf Teithio Llesol cliciwch isod:

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/Active-Travel.aspx

Mae’r ymgynghoriad a gynhelir o 3 Gorffennaf i 24 Medi 2017 yn gyfle i’r cyhoedd ddweud eu dweud ar y cynigion yn y Map Rhwydwaith Integredig. Gallwch ymateb i’r cynigion ymgynghori hyn drwy e-bostio active.travel@flintshire.gov.uk

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Caiff ymatebion i’r ymgynghoriad eu hystyried gyda golwg i newid y cynigion ar y Map lle ystyrir bod hynny’n briodol. 

Caiff Adroddiad Ymgynghori ei gyhoeddi a bydd y Map Rhwydwaith Integredig yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ei gymeradwyo erbyn 3 Tachwedd 2017.  

Map Rhwydwaith Integredig

Mae’r holl gynigion wedi eu hasesu ar gyfer cydymffurfio â’r Canllaw Dylunio Teithio Llesol.  Mae’r cynigion yn gymysgedd o ddarpariaeth ar gyfer cerdded, beicio a chyfleusterau rhannu defnydd ac mae’n cynnig cyfleoedd ar gyfer Siwrneiau Teithio Llesol i wasanaethau a chyfleusterau, ond gall gynnig darpariaeth hamdden hefyd.  Mae’r cynigion wedi eu gosod ar Fapiau Setliad isod sy'n gwneud y Map Rhwydwaith Integredig.

Mae’r atodlen sy’n cyd-fynd â’r Map Rhwydwaith Integredig yn amlinellu’r mesurau arfaethedig.  Cyfeiriwch at y cyfeiriadau ar y llwybrau ar y Mapiau a chroesgyfeiriwch yn erbyn yr Atodlen. Flintshire Settlements Schedule (pdf)

Gweler y cynigion drwy glicio ar y mapiau isod:

Yn ogystal â’r mesurau penodol a amlinellwyd ar y Mapiau a’r Atodlen uchod mae gennym gynigion tymor hwy i gysylltu setliadau eraill.  Gweler y cynigion hyn ar y Map a’r Atodlen isod: 

Connecting settlements map (pdf)

Connecting Settlements Schedule (pdf)

Newidiadau i Fap Llwybrau Presennol

Ers cyhoeddi’r Mapiau o Lwybrau Presennol cymeradwy yn 2016, bu nifer o newidiadau bach i lwybrau mewn rhai aneddiadau.  Mae’n ofynnol i ni ailgyflwyno unrhyw Fapiau o Lwybrau Presennol diwygiedig i Lywodraeth Cymru wrth gyflwyno ein Mapiau Rhwydwaith Integredig.  Dangosir y newidiadau ar y Mapiau o Aneddiadau isod ac fe’i disgrifir yn y Tabl (PDF ffenestr newydd) (mae mapiau’n atodedig).

Bagillt
Bwcle
Carmel
Treffynnon
Yr Hob
Mynydd Isa
Sandycroft

Os ydych angen copïau papur o’r Mapiau, neu gopïau mewn fformat arall, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i active.travel@flintshire.gov.uk

Digwyddiadau Galw Heibio ar gyfer Ymgynghoriad Cyhoeddus

Mae sesiynau ‘Galw Heibio’ Cyhoeddus wedi’u trefnu yn y lleoliadau canlynol i roi cyfle i breswylwyr Sir y Fflint gwrdd â Swyddogion y Cyngor a thrafod y mapiau neu unrhyw agweddau eraill ar Deithio Llesol.

Digwyddiadau Galw Heibio ar gyfer Ymgynghoriad Cyhoeddus
 Lleoliad Dyddiad Amser
 Swyddfeydd Cyngor Tref yr Wyddgrug  Dydd Iau 20 Gorffennaf 2017  14:00 – 19:00
 Swyddfeydd Treffynnon yn Cysylltu  Dydd Iau 3 Awst 2017  12:00 – 17:00
 Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy  Dydd Mawrth 8 Awst 2017  14:00 - 19:00
 Pafiliwn y Fflint  Dydd Mawrth 5 Medi 2017  14:00 - 19:00

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol