Hafan > Preswyl > Gwasanaethau Stryd > Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn yn Sir y Fflint (PSPO)

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn yn Sir y Fflint (PSPO)

Dydd Iau 1 - 29 Mehefin 2017

Mae Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn un o nifer o bwerau newydd a gyflwynwyd dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014. Eu nod yw atal ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn man cyhoeddus sy’n cael neu’n debygol o gael effaith niweidiol ar ansawdd bywyd pobl yn yr ardal. Mae’n rhaid i’r ymddygiad fod yn afresymol ac yn barhaus o ran ei natur.

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cynnal ymgynghoriad ar Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn, a fydd yn disodli’r Gorchymyn Rheoli Cŵn cyfredol.

  • Bydd y gwaharddiadau arfaethedig yn ei gwneud yn ofynnol i berchnogion cŵn:
  • Clirio baw ci yn syth bin o fannau cyhoeddus
  • Rhoi eu cŵn ar dennyn pan fo swyddog awdurdodedig yn gofyn iddynt wneud hynny. Mae hyn yn berthnasol ar dir cyhoeddus a phan ystyrir bod ci allan o reolaeth neu’n achosi trallod
  • Cadw cŵn ar dennyn mewn mynwentydd
  • Sicrhau bod ganddynt fagiau baw cŵn ac ati i godi’r baw i fyny, a bydd gofyn iddynt brofi hynny ar gais swyddog awdurdodedig 

Hefyd, fe waherddir cŵn rhag mynd i:

  • Ardaloedd chwarae plant caeedig
  • Ardaloedd chwarae meysydd chwaraeon wedi’u marcio
  • Ardal chwarae cyfleusterau chwaraeon neu hamdden penodol
  • Tir ysgol

Os bydd un o’r rhain yn cael eu torri, bydd Rhybudd Cosb Benodedig yn cael ei roi i’r person sy’n gyfrifol am y ci.

Rydym yn gwerthfawrogi eich barn, felly treuliwch ychydig o amser yn darllen y dogfennau sydd ynghlwm, sy’n cynnwys copi o’r gorchymyn drafft, dogfen 'Cwestiynau Cyffredin' a map o safleoedd posibl lle gallai'r gwaharddiadau gael eu gorfodi. Yna, llenwch ein harolwg ar-lein ar amodau'r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus arfaethedig.

Nodiadau Eglurhaol (PDF new window)

DRAFFT - Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn a Baw Cŵn Cyngor Sir y Fflint 2017 (PDF new window)

Map o Safleoedd Posibl (new window)

Arolwg (new window)


* 5.5.17 Mae diwygiad wedi cael ei wneud i'r map i gynnwys y tir Cyngor Sir y Fflint yn Argoed Maes Chwaraeon.

Cafodd yr ymgynghoriad ei gynnal rhwng 1 Mehefin 2017 a 29 Mehefin 2017.
Ni fydd sylwadau a dderbynnir ar ôl 29 Mehefin 2017 yn cael eu hystyried yn rhan o’r broses ymgynghori.
Mae’r ymgynghoriad bellach wedi cau ac mae’r holl sylwadau a dderbyniwyd yn cael eu cydgasglu.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol