Alert Section

Y Strategaeth Parcio Ceir Drafft


Y Strategaeth Parcio Ceir Drafft - Consultation Summary Report

Mae mesurau parcio a gorfodi yn allweddol er mwyn rheoli rhwydwaith priffyrdd effeithiol a chynorthwyo i osgoi tagfeydd.  Er mwyn cynnal hyfywedd a bywiogrwydd cymuned / tref mae'n hanfodol rheoli'r defnydd o barcio oddi ar y stryd yn effeithiol.

Mae'r Awdurdod yn dymuno darparu dull cyson ar gyfer parcio oddi ar y stryd trwy ehangu gofodau talu ac arddangos fydd yn cael ei addasu i ddiwallu anghenion yr holl gymunedau lleol sy'n cynnig darpariaeth parcio ceir gyda 40 gofod neu fwy.

Trwy osod strwythur prisio a chostau effeithiol, mae codi tâl wedi profi i fod yn ddull o annog cymudwyr i ddefnyddio'r meysydd parcio ar ymylon y dref a chanolfannau cymunedol, ac yn hyrwyddo gofodau sy'n agos at ganol trefi ar gyfer siopwyr ac ymwelwyr arhosiad byr i gefnogi hyfywedd masnachol.

Y Strategaeth Parcio Ceir Drafft 

Mae cyfanswm o ddeg strategaeth leol yn cael eu datblygu ar gyfer 44 maes parcio. Mae'r rhain yn berthnasol yn ardaloedd canlynol y Sir: (dolenni i ddogfennau pdf sy’n agor mewn ffenestr newydd).

Atodiad 1 - Bwcle/ Caergwrle / Cei Connah / Y Fflint / Penarlg

Atodiad 2 - Treffynnon / Yr Wyddgrug

Atodiad 3 - Queensferry / Shotton / Talacre

Bydd pob strategaeth leol yn ceisio blaenoriaethu anghenion pobl anabl, preswylwyr lleol, busnesau a'u cwsmeriaid, a hyrwyddo dulliau teithio cynaliadwy trwy argaeledd a phrisiau effeithiol gofodau parcio.

Bydd cynllun trwydded parcio yn y gweithle hefyd yn cael ei gyflwyno ar gyfer ardaloedd parcio i weithwyr yn yr Wyddgrug (Neuadd y Sir) a Fflint. Mae'r rhain yn feysydd parcio dynodedig o fewn y trefniadau rheoli Meysydd Parcio lleol a bydd angen trwyddedau ar gyfer gweithwyr a Chynghorwyr sy'n gweithio ac yn ymweld â'r adeiladau hyn yn rheolaidd.

Mae manylion y strategaethau, gan gynnwys y taliadau arfaethedig, i’w gweld drwy ddilyn y dolenni uchod).

Mae proses ymgynghori wedi dechrau, gyda Chynghorwyr y Cyngor Sir, Cynghorau Tref a Chymuned a’r cyhoedd, a chewch roi’ch barn ar unrhyw agwedd ar y strategaeth newydd tan ddaw’r ymgynghoriad i ben ddydd Sul 29 Mawrth 2015)   

Mae’r ffurflen ymgynghori ar gael yma

Caiff y strategaethau terfynol eu cyflwyno gerbron Cabinet y Cyngor ar 21 Ebrill 2015 i’w cymeradwyo.