Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Polisi torri glaswellt drafft

Polisi torri glaswellt drafft

Mae’r Cyngor yn adolygu ei bolisi torri glaswellt.  Mae'r newidiadau yn rhan o'r mesurau arbed arian sy'n cael eu cyflwyno fel rhan o her y Cyngor Sir i ddod o hyd i dros £18 miliwn o arbedion yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod.

Mae gan y Sir gyfrifoldeb cyfreithiol i reoli'r Rhwydwaith Priffyrdd o ran cadw llwybrau yn hygyrch ac yn ddiogel i ddefnyddwyr.

Dan y polisi drafft diwygiedig, ni fydd y safonau cyfredol ar gyfer ymylon gwair trefol yn newid. Mewn lleoliadau gwledig, bydd lleiniau gwelededd yn parhau i gael eu torri pedair gwaith y flwyddyn. Mae'r newidiadau i'r polisi yn ymwneud ag ymylon ffyrdd gwledig, sef:

- Bydd ymylon ffyrdd gwledig nad ydynt yn lleiniau gwelededd yn cael eu torri unwaith y flwyddyn, yn lle dwywaith (byddwn yn ceisio gwneud hyn fis Mehefin, yn dibynnu ar y tywydd). Bydd y prif ffyrdd yn cael eu torri unwaith y flwyddyn, yn hytrach na dwywaith, i ddwy ystod o led (tua dwy fetr). Bydd pob ffordd wledig fach a di-ddosbarth yn cael ei thorri i un ystod o led (tua un metr), unwaith y flwyddyn, yn hytrach na dwywaith.

- Mewn ardaloedd gwledig, bydd ymylon yn cael eu torri'n ôl i reoli chwyn a choed ifanc pob chwe blynedd yn hytrach na bob tair.

- Yn ystod y tair blynedd nesaf, mae cynlluniau hefyd i dendro a chynnal prawf marchnad ar y gwasanaeth torri gwair, er mwyn lleihau costau llogi peiriannau ac offer arbenigol ac i sicrhau bod y gwasanaeth yn gost effeithiol.

Disgwylir i'r newidiadau hyn arwain at arbedion o £75,000 y flwyddyn.

 

Mae’r polisi ar ei hynt drwy brosesau craffu’r Cyngor a chaiff ei gyflwyno gerbron y Cabinet ar 21 Ebrill 2015 i’w gymeradwyo.

Mae’r polisi drafft i’w weld yma (pdf yn agor mewn ffenestr newydd).

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol