Alert Section

Cofrestru stondinau marchnad


Mae angen i fasnachwyr newydd sy’n dymuno cael stondin a masnachu yn un o farchnadoedd Cyngor Sir y Fflint ddod yno ar ddiwrnod marchnad i lenwi ffurflen gofrestru eu hunain, a chyflwyno:

  • Dau eitem sy’n dangos pwy ydyn nhw  
  • Tystiolaeth o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus dilys/cyfredol
  • Tystiolaeth fod ganddyn nhw’n hawl i weithio yn y Deyrnas Unedi

Crynodeb o’r Rheoliadau

Crynodeb o’r rheoliadau sy’n berthnasol i’r drwydded hon  (Deddf Cymalau Marchnadoedd a Ffeiriau 1847)

Proses Gwerthuso Cais 

Dim darpariaeth yn y ddeddfwriaeth.

A fydd cydsyniad mud yn berthnasol? 

Bydd.  Mae hyn yn golygu y cewch chi weithredu fel petai eich cais wedi bod yn llwyddiannus os nad ydych chi wedi clywed oddi wrth yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod prosesu’r cais. 

Ffioedd

Rhaid talu ffi cofrestru o £9.00 yn ychwanegol at y ffioedd marchnad dyddiol sy’n amrywio o farchnad i farchnad (Yr Wyddgrug, Cei Connah, Y Fflint a Threffynnon). 
Marchnadoedd Sir y Fflint - 4 wythnos am ddim ar gyfer masnachwyr newydd

Gwneud cais 

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y drwyddd hon ar-lein ar hyn o bryd. Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich cais.

Cais am drwydded stondin farchnad 

Gwneud iawn am gais a fethodd 

Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol fel man cychwyn.

Gwneud iawn i’r Deilydd Trwydded 

Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol fel man cychwyn.

Cwyn gan ddefnyddiwr 

Byddem bob amser yn eich cynghori, os oes gennych chi unrhyw fater rydych chi am gwyno amdano, y dylech chi gysylltu â’r masnachwr yn gyntaf – trwy lythyr (gyda phrawf cyflwyno’r llythyr) yn fwyaf dymunol.  Os nad ydy hynny wedi gweithio, ac os ydych chi yn y Deyrnas Unedig, fe gewch chi gyngor gan Adviceguide. Os ydych chi y tu allan i’r Deyrnas Unedig cysylltwch â’r rhwydwaith Canolfannau Defnyddwyr Ewropeaidd - UK European Consumer Centre 

Manylion cyswllt

Cyngor Sir y Fflint
Adran y Marchnadoedd
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
CH7 6NB

Marchnadoedd

Cymdeithasau/Mudiadau’r Diwydiant 

Gellir cael gwybodaeth am farchnadoedd Sir y Fflint i’r cyhoedd a masnachwyr, yn cynnwys y ffioedd, ar wefannau sy’n perthyn i’r National Market Traders Federation a’r National Association of British Market Authorities 

Mewn partneriaeth â EUGO