Cysylltu Cymunedau Sir y Fflint


Echel 3 Cynllun Busnes 2 o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2014 

Ym mis Mawrth 2011 cymerodd y Gyfarwyddiaeth Amgylchedd gyfrifoldeb am weithredu'r prosiect ‘Cysylltu Cymunedau Sir y Fflint', sydd wedi derbyn tua £715K o gyllid gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.  Mae'r arian a ddenwyd, a ddarparwyd drwy'r Gronfa Trafnidiaeth Ranbarthol, y Gronfa Trafnidiaeth Leol a Chyngor Sir y Fflint tua £500,000.  

Mae'r prosiect yn cefnogi nifer o amcanion a blaenoriaethau corfforaethol drwy gyflwyno cynlluniau a fydd yn creu cyfleoedd ar gyfer ffyrdd o fyw egnïol ac iach. Mae'n hyrwyddo amcanion cynaliadwyedd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd, yn enwedig o ran trafnidiaeth a newid yn yr hinsawdd, cydlyniad cymdeithasol a chysylltedd a thrwy gynyddu a chreu cyfleoedd newydd ar gyfer twristiaeth yng nghefn gwlad Sir y Fflint.  Bydd y cynlluniau hyn hefyd yn bodloni nifer o'r amcanion o fewn Strategaeth Datblygu Gwledig Sir y Fflint.

Mae tri chynllun wedi cael eu cwblhau bellach fel rhan o'r prosiect:

1) Mae Croesfan Pegasws wedi cael ei gosod dros yr A548 o BOAT Rhif 48 (Llwybr Morfeirch o Dde Cymru) i gysylltu â llwybrau ceffylau caniataol ar hyd y traeth yn Nhalacre a hefyd y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol sy'n ymestyn i Sir Ddinbych a Sir Gaer. Mae'r cynllun hefyd wedi cynnwys lledu troedffyrdd i sicrhau llwybr ceffyl / llwybr beicio / troedffyrdd cyfun, gan leihau'r terfyn cyflymder a gwella cynllun y ffordd.

2) Cafodd Llwybr Cyhoeddus Rhif  64 ym Mostyn ei wella i ddarparu mynediad diogel i drigolion Stad Maes Pennant i lawr at Lwybr Arfordir Cymru Gyfan ar Arfordir Dyfrdwy, sydd wedi’i drwytho mewn treftadaeth naturiol ac yn arfordir o bwys rhyngwladol. 

3) Cafodd llwybr beicio ar / oddi ar y ffordd ei gwblhau yn 2012 rhwng yr Wyddgrug a Sychdyn a Llaneurgain a'r Fflint i ddarparu cysylltiad cynaliadwy i bobl gael mynediad at gyflogaeth, gwasanaethau a chyfleusterau. Roedd y cynllun hwn yn cynnwys lledu troedffyrdd presennol i ymgorffori cyfleusterau beicio, gwelliannau i rannau oddi ar y ffordd ac arwyddion priodol.  Yn y dyfodol, y gobaith yw darparu cysylltiad diogel rhwng pentrefi Sychdyn a Llaneurgain i ddarparu cyswllt parhaus o'r Wyddgrug i Fflint, gyda gwelliannau diogelwch pellach ar y rhannau presennol hefyd. 

Y Pedwerydd cynllun i'w weithredu o dan y prosiect yw llwybr beicio rhwng Ffynnongroyw a Thalacre.  Bydd y rhan fwyaf o'r llwybr beicio bwriedig yn croesi llinell bresennol Llwybr Arfordir Cymru Gyfan rhwng yr A548 yn Nhan Lan at y gyffordd â Ffordd yr Orsaf yn Nhalacre, gyda rhan yn mynd o gwmpas pwynt Glofa’r Parlwr Du, fel y dangosir rhwng pwyntiau A-B-C-D ar y map sy’n amgaeedig. Mae Gorchymyn Cau Llwybr bellach ar waith, ac mae disgwyl i waith adeiladu ddechrau ar y safle 24 Mehefin gyda’r bwriad o gwblhau ddiwedd mis Awst, 2014. Mae cynllun plannu wedi’i drefnu ar gyfer mis Medi 2014. Unwaith y caiff ei gwblhau, bydd y llwybr beicio yn darparu cysylltiad beicio di-dor o ogledd Mostyn drwy Ffynnongroyw ac ymlaen i Dalacre gan barhau wedyn ar hyd Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 5 i Brestatyn. 

Mae'r ddolen a ganlyn yn dangos delwedd o'r cynllun arfaethedig (ffenestr newydd)

European Commission Rural Development Policy 2007-2013 (ffenestr newydd)