Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Cofnodion ac Archifau > Archifau ar gyfer Ysgolion

Archifau ar gyfer Ysgolion

Gwneud hanes yn fyw!

Archives-for-schools-Logo-WELSH-Sized

Yn Archifdy Sir y Fflint, rydym yn gofalu am nifer o gofnodion cyhoeddus ac archifau’r sir. Archif yw casgliad o ddogfennau hanesyddol.

Mae archifau’n bwysig oherwydd maent yn cynnwys pob math o ddogfennau a delweddau gwreiddiol sy’n ein helpu ni i ddysgu am hanes a’r gorffennol.  Mae Archifau ar gyfer Ysgolion yn bwriadu ‘gwneud hanes yn fyw’ drwy agor y drws i ysgolion allu gweld y dogfennau a’r delweddau gwreiddiol hyn.

Datgloi’r Gorffennol - Newyddlen 

Croeso i’r newyddlen addysg gyntaf gan Archifdy Sir y Fflint. Gobeithiwn gynhyrchu un o’r rhain ar ddechrau bob blwyddyn academaidd ond gallwch edrych ar ein gwefan a Moodle am newyddion drwy gydol y flwyddyn.

Polisi ar Allgymorth a Hyrwydd (pdf.doc 106KB ffenestr newydd)

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau am ddim i ysgolion Sir y Fflint

 

Dewch i’n gweld yn yr Ystafell Chwilio: Mae croeso i ddisgyblion ac athrawon ddod i Archifdy Sir y Fflint naill ai fel unigolion neu fel grŵp, i ddysgu rhagor am hanes y sir a phynciau eraill y Cwricwlwm Cenedlaethol drwy’r edrych ar hen ffotograffau, mapiau, papurau newydd a dogfennau o bob math.   Mae canllawiau manylach i’w gweld ar ein wefan: Cyhoeddiadau'.  

Neilltuwch le’n gynnar:  Byddwn yn trefnu i grwpiau neu ddosbarthiadau ymweld ar ddydd Mercher pan fyddwn ar gau i’r cyhoedd. Oherwydd prinder lle, dim ond 20 o ddisgyblion all ddod i bob sesiwn dosbarth.Cynllunio eich Ymweliad: Dywedwch wrthym sut yr hoffech i’ch disgyblion elwa o’r ymweliad. Ffoniwch neu e-bostiwch neu galwch heibio os yw hynny’n bosibl.

Rhowch ganllawiau i’r disgyblion cyn yr ymweliad. Gofynnwch iddynt barchu’r dogfennau gwreiddiol y byddant yn eu trin ac eglurwch y rheolau i’w dilyn rhag eu difrodi: rhaid i’w dwylo fod yn lân, ni chaniateir bwyd, diod na fferins yn yr ystafell chwilio a rhaid defnyddio pensil i wneud nodiadau. 

Y tu ôl i’r llenni: Gallwn hefyd dywys y disgyblion ar daith o amgylch yr ystafelloedd diogel a’r stiwdio gadwraeth yn Archifdy Sir y Fflint. Sylwch na fydd hyn yn bosibl oni bai bod digon o staff ar gael ac nid yw’r daith yn addas ar gyfer plant dan 7 oed.

Sesiynau gwyll: Gellir trefnu sesiynau ar ôl ysgol i grwpiau o athrawon o ysgolion unigol neu ysgolion sy’n gweithio mewn partneriaeth.

 

Cysylltu â ni - I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch: Sue Millward, E-bost: archives@flintshire.gov.uk

 

Ymweld ag Archifdy Sir y Fflint 

Ffurflen trefnu ymweliad ysgol (pdf.doc 22.5KB ffenestr newydd)

Adnoddau

Mae Archifdy Sir y Fflint wedi creu cyfres o adnoddau sydd yn edrych ar Sir y Fflint yn ystod yr 19eg ganrif a'r 20fed ganrif cynnar. Mae’r gwaith hwn wedi ei greu mewn partneriaeth â’r Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Cymru (GCaD Cymru).

CA2 Adnoddau

CA3 Adnoddau 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol