Cyhoeddiadau


Ewch i’n gwefan newydd: www.agddc.cymru

Ym mis Ebrill, fe unodd Archifdy Sir y Fflint gydag Archifdy Sir Ddinbych. Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, neu AGDdC, yn cynrychioli gwasanaeth ar y cyd newydd ar gyfer Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae gennym ni un wefan erbyn hyn, ac fe fydd y wefan hon yn cael ei chau yn fuan. 

 

SALES CATALOG (PDF.doc 11.4MB ffenestr newydd) . Mae catalog gwerthu'r Archifdy'n cynnwys rhestr o ddelweddau a phrisiau i'r rhan fwyaf o'r eitemau ar werth

AR WERTH – cyfle i brynu copïau o 4 map gwreiddiol wedi’u sganio sy’n rhan o gasgliad mapiau’r Archifdy, ar werth yn unigol neu fel casgliad.

Mae’r casgliad yn cynnwys 2 fap o ogledd Cymru sy’n dyddio’n ôl i 1704 ac 1776 a 2 fap o Sir y Fflint sy’n dyddio i 1607 ac 1797 (Cyfeirnodau AN4887 a PM/5/3)

Cyflwynir y mapiau ar gerdyn gwyn A4 heb eu fframio a byddent yn gwneud anrhegion gwych.  Gallwch eu gweld ar ein tudalen flickr.

Mae mapiau unigol yn costio £6 neu gallwch brynu’r casgliad o 4 am £20 (gan arbed £4)

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu unrhyw un o’r mapiau neu bob un, cysylltwch â’r Archifdy naill ai drwy alw i mewn os ydych yn byw yn lleol neu eu harchebu dros y ffôn – byddwn yn codi ffi fechan am eu postio atoch.

Yr Archifdy, Lôn y Rheithordy, Penarlâg, Sir y Fflint, CH5 3NR

01244 532364

Cyhoeddiadau a Phrintiau ar Werth

Mae gan Archifdy Sir y Fflint amrywiaeth o gyhoeddiadau, printiau, posteri, cardiau post du a gwyn a chardiau post lliw ar werth.  Mae’r Archifdy hefyd yn cynnig copiau o safon uchel o’r printiau gwreiddiol sydd yn y casgliad. Mae’n bosibl postio’r rhain wedi’u rholio mewn tiwb neu eu hanfon yn fflat, mewn mownt, yn barod i’w fframio.

Mae rhai o’n cyhoeddiadau a’n printiau ar werth yn y siop yn Clwyd Theatr Cymru

Sut i Dalu 

Os hoffech weld yr eitemau yn yr Archifdy cyn i chi eu prynu, dewch draw yn ystod  Oriau Agor 

Llyfrau/ taflenni

Guide to the Parish Registers of Clwyd                                 £ 7.95

Handlist of Topographical Prints                                              £4.95

Handlist of Grosvenor (Halkyn) MSS                                       £6.95

Handlist of Denbighshire Quarter Session Records         £12.95

Industry in Clwyd                                                                          £4.95

Mr Gladstone & Hawarden                                                        £2.95

Clwyd at War 1939-45                                                         Y CYFAN WEDI'U GWERTHU       £4.95

Daniel Owen a’i Fyd                                                                    £6.99

Llangollen Directory                                                                     £1.00

Dinbych Hanesyddol                                                                    £2.95

Yr Wyddgrug – y Dref a’i Gorffennol                                           £2.95

Hawarden Institute                                                                        £1.00

Sir y Fflint mewn Hen Ffotograffau                                             £9.99

Yr Wyddgrug mewn Hen Ffotograffau                                        £9.99

Buckley in Old Photographs                                                    Y CYFAN WEDI’U GWERTHU  £9.99

 Ruthin Gaol                                                                                    £1.95

Terfysgoedd yr Wyddgrug                                                            £4.99

The Tithe War                                                                                 £1.95

Rhyfel y Degwm                                                                             £1.95

Uned Ddysgu Daniel Owen                                                         £1.95

Cofrestr iPlwyf Cymru                                                                    £6.95

Dyffryn Maes Glas                                                                          £2.95

Printiau - £5 yr un

Print o Gastell Caergwrle gan S ac N Buck 1742                                                         

Estyniad newydd i’r rheilffordd yn Wrecsam – Gorsaf y Jiwbilî – 1887                   
Cynllun Strydoedd Wrecsam gan John Wood - 1833                                                  
Print o Abaty Glyn y Groes gan S ac N Buck 1742                                                         
Print o Gastell Rhuddlan gan S ac N Buck 1742                                                        
Print o Gastell Dinas Bran, Llangollen gan S ac N Buck 1742 
Print o Gastell y Fflint gan S ac N Buck Print 1742 
Cynllun Strydoedd y Rhyl – 1861 (wedi’i blygu neu’n fflat)    
Print o Abaty Dinbych gan S ac N Buck 1742 
Print o Abaty Dinas Basin gan S ac N Buck 1742              
Print o Gastell Rhuthun gan S ac N Buck 1742 
Print o Eglwys a Phalas Llanelwy gan S ac N Buck 1742 
Stryd Fawr yr Wyddgrug o’r groesffordd ganPring & Price                                                 
Map o Sir y Fflint gan John Speed – 1611                                                                             
Castell Penarlâg a’r parc gan T Badeslade a W H Toms - 1740                                     
Print o Eglwys San Silyn, Wrecsam

Promenâd y Rhyl – Day & Son

Map OS 25” o Rhuthun – Rhifyn 1af – 1874                                                                          

Map OS 25” o’r Fflint (bach) – Rhifyn 1af – 1870          

Posteri - £2 yr un


Hysbyseb Cwmni Gwaith Glo Cwnsyllt - Treffynnon a Maes Glas - 1823

Hysbyseb - Liverpool & Mostyn Packet on Steam 'Hercules'

Hysbyseb gan gymdeithas yn Nhreffynnon a oedd yr cynnig gwobr am erlyn ffeloniaid 1853

Hysbysiad cyhoeddus - moch yr crwydro yn Ninbych 1846  

Carchar Rhuthun - diet y carcharorion

Carchar Rhuthun - rheolau'r carcharorion

Cardiau post du a gwyn - 50c yr un

Stryd Fawr yr Wyddgrug 

Traeth Pensarn, Abergele

Y car cyntaf yng Ngherrigydrudion 

Trên modur – Rheilffordd Prestatyn/Cwm  

Caeau mefus, Holt 

Sgwâr Rhuthun

Tramffordd Dyffryn Ceiriog

Stryd y Farchnad, Abergele 

Gorsaf Rheilffordd Llangollen

Stryd Fawr, Dinbych 

Castell Rhuthun 

Mr Gladstone yn ei stydi 

Gweision a morynion Castell Penarlâg

Gorsaf Dân Wrecsam 

City Shaft, Minera 

Trên Glo, Minera 

Peiriant trawst, Cathole 

Mr Glastone yn torri coed

Cardiau Post lliw - 50c yr un

Castell y Fflint 

Gwaith copr yn Nyffryn Maes Glas 

Melinau pres yn Nyffryn Maes Glas 

Gwaith yn Nyffryn Maes Glas

Goleudy’r Parlwr Du 

Castell Rhuddlan 

Y Rhyl, oddeutu 1860 

Rhyl yn edrych tua’r dwyrain 

Siarter Henry VIII  

Hysbyseb Wrexham Lager 

Jane Porter 1862

Plas Teg 

Tollborth Helygain 

Eglwys yr Hôb

Eglwys Gadeiriol Llanelwy 

Daniel Owen

Mae copïau o ansawdd da yn ein harchif

Gellir gweld lluniau o’r holl brintiau sydd ar werth ar-lein ar ein tudalen Flickr, sef www.flickr.com/photos/81944984@N02 

3 sizes available - A5 (£5), A4 (£15) & A3 (£20).  A5 & A4 can be produced on glossy photographic paper or white card.  A3 can only be reproduced on glossy, photographic paper.

Bangor Is-y-coed –ysgythriad grwnd meddal gan J.G. Wood. Cyhoeddwyd yn J.G. Wood, The Principal Rivers of Wales, 1813. (PR/607) 

 Y Parlwr Du, Sir y Fflint, Y Goleudyacwatint gan William Daniell. Cyhoeddwyd gan y Meistri Longman a’i Gwmni, Llundain, 1 Gorffennaf 1815. Hefyd yn W. Daniell, A Voyage Round Great Britain, 1815. (PR/839)  

Stryd Fawr yr Wyddgrug, o’r Groes - lithograff. Cyhoeddwyd gan Pring a Price, Yr Wyddgrug. (Mold Parish Magazine), 1874. (PR/798) 

Castell y Fflint, Golygfa o’r De-ddwyrain llin-engrafiad [ar ôl Buck]. Cyhoeddwyd yn England Display'd, 1769. (PR/699) 

Cadeirlan Llanelwy, Golygfa o’r De-ddwyrain – llin-engrafiad gan H.S. Storer. Cyhoeddwyd gan Sherwood, Neely a Jones, 1 Ionawr 1818. (PR/961) 

Ffynnon Wenfrewi – llin-engrafiad gan W. Wallis ar ôl H. Gastineau. Cyhoeddwyd yn 'Wales Illustrated', 1830. (PR/987) 

Sir y Fflint a Dinbych (PM/4/5) - map lliw o Sir y Fflint a Dinbigh gan Joannes Blaeu (yn Ffraneg) yr dangos ffiniau, coedwigoedd, afonydd

Abaty Dinas Basing (PR/618) - Delwedd o ysgythriad llinell gan H Jorden ar ol H Gastineau, cyhoeddwyd yng Nghymru daruniwyd ym 1830 

Castell Rhuddlan (PR/858) - Delwedd o ysgythriad llinell gan H Adlard ar ol H Gastineau, cyhoeddwyd yng Nghymru darluniwyd ym 1830 

Eglwys Owrtyn (PR/831) - Delwedd o ysgythriad llinell gan W Radclyffe ar ol H Gastineau, cyhoeddwyd yng Nghymru darluniwyd ym 1830 

Eglwys Llaneurgain (PR/825) - Delwedd o ysgythriad llinell gan S Lacey ar ol H Gastineau, cyhoeddwyd gan Jones & Co Temple of the Muses, Finsbury Square, Llundain 1831 

Flint Castle (PR/696) - Line engraving by James H Kernot after JMW Turner.  Published by Longman & Co., Paternoster Row.  Printed by McQueen, 1836.  Also in JMW Turner, Picturesque Views in England & Wales, 1832-8.

Dulliau o dalu a danfon eitemau

Cardiau credyd/debyd: Gallwch dalu â cherdyn credyd/debyd dros y ffôn os ffoniwch yr ystafell chwilio ar + 44 (0)1244 532364.

Archebu o’r DU yn unig: gallwch dalu ag arian parod neu siec/archeb bost, yn daladwy i Gyngor Sir y Fflint.

Archebion o dramor yn unig: gallwch dalu mewn punnoedd sterling  drwy Archeb Arian Ryngwladol neu sieciau o gyfrif banc Prydeinig, yn daladwy i Gyngor Sir y Fflint.

Caiff cost postio ei hychwanegu a bydd y gost hon yn dibynnu ar eich gofynion unigol.  

Er y caiff y rhan fwyaf o’r archebion eu dosbarthu ymhen wythnos, weithiau gall gymryd hyd at 28 diwrnod.