Gwasanaethau


Ewch i’n gwefan newydd: www.agddc.cymru

Ym mis Ebrill, fe unodd Archifdy Sir y Fflint gydag Archifdy Sir Ddinbych. Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, neu AGDdC, yn cynrychioli gwasanaeth ar y cyd newydd ar gyfer Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae gennym ni un wefan erbyn hyn, ac fe fydd y wefan hon yn cael ei chau yn fuan. 

Sesiynau Ymgynghori Unigol 

 

A yw’ch gwaith ymchwil yn sefyll yn ei unfan? Ydych chi’n meddwl tybed ble i edrych nesaf?  A fyddech yn hoffi pe bai gan staff yr Archifdy fwy o amser i wrando ar eich anawsterau, eu trafod gyda chi a chynnig cyngor?  Os felly, efallai yr hoffech neilltuo sesiwn ymgynghori unigol (PDF.doc 54KB ffenestr newydd) gydag aelod o staff yr Archifdy. Am £10 cewch sylw aelod o staff am hanner awr i drafod eich gwaith ymchwil a llwybrau posibl i’w dilyn. Mae’r sesiynau hyn yn rhan o wasanaeth newydd a gynigir gan yr Archifdy a byddant yn cael eu cynnal yn yr ystafell chwilio ar fore Llun am 9.30am. Os hoffech fanteisio ar y gwasanaeth hwn, ffoniwch yr Archifdy i neilltuo sesiwn.

Gwneud Cais in ni Chwilio am Wybodaeth - Canllawiau 

Os nad ydych yn gallu mynd i’r Archifdy eich hunan, efallai yr hoffech ddefnyddio ein Gwasanaeth Ymchwil mewnol, sy’n cael ei gynnal gan staff proffesiynol sydd wedi’u hyfforddi.Mae Gwasanaeth Ymchwil Archifdy Sir y Fflint yn gallu chwilio am wybodaeth drwy’r holl ffynonellau sydd ar gael yn yr Archifdy, ond mae’n codi tâl am wneud hynny. Mae hyn yn cynnwys ffynonellau printiedig a microform, fel cyfeirlyfrau, ffurflenni cyfrifiad, papurau newydd ynghyd â’r casgliadau archifol.

Gwneud Cais i ni Chwilio am Wybodaeth - Canllawiau (PDF.doc 21KB ffenestr newydd)

Cais am Ymchwil (PDF.doc 39KB ffenestr newydd)

Gwasanaethau reprograffig

Polisi Mynediad at Archifau 2018 (pdf.doc 115KB ffenestr newydd)

Bydd Archifdy Sir y Fflint fel arfer yn gwneud copi o ddogfen sydd yn ein casgliadau os:

Yw’r ddogfen yn addas ar gyfer gael ei chopïo ac na fyddai’n cael ei difrodi gan y broses
Na fyddai’r copïo yn gwrthdaro â’r ddeddf hawlfraint, cyfyngiadau a osodwyd gan adneuwyr a pherchnogion, neu ddeddfwriaeth Gwarchod Data.

Gwneir a rhoir holl gopïau ar ddealltwriaeth bod y rheiny sydd yn eu dal yn ymwybodol o’u cyfrifoldeb i gydymffurfio â’r ddeddf hawlfraint.  Bydd angen i’r cwsmeriaid arwyddo datganiad hawlfraint cyn y gallwn roi copi o unrhyw eitem affeithir gan ddeddf hawlfraint.

Byddwn yn gwneud ein gorau bob amser i wneud copi o ansawdd boddhaol. Ar adegau, nid yw hyn yn hawdd o ystyried yr amrywiaeth o inciau lliw, papurau a memrynau yr ydym yn ymdrin â nhw.  Os nad ydych yn fodlon gyda’r copi, dewch ag ef yn ôl atom a byddwn naill ai’n rhoi copi newydd i chi neu’n esbonio pam mai dyna’r copi gorau y gallwn ni ei gynnig i chi.

Llungopïo

Sylwch os gwelwch yn dda, oherwydd y galw mawr a chyfyngder staff, fel arfer ni ellir gwneud a rhoi llungopïau ar yr un diwrnod y gofynnir amdanynt.  Byddwn yn gofyn i chi alw yn ôl  a chasglu’r copïau ar ddyddiad diweddarach, neu i chi dalu am eu hanfon drwy’r post i chi.

Micro brintio

Ar gyfer cofnodion sydd yn cael eu cadw ar ficroffilm, bydd y staff yn copïo’r rhain ar ôl i chi lenwi ffurflen archeb.  Fel gyda llungopïo, ni ellir cyflenwi micro brintiau ar yr un diwrnod â’r cais, gallant gael eu postio atoch neu eu casglu yn ddiweddarach.

Ffotograffiaeth ddigidol/sganio

Os nad yw dogfen yn addas i’w llungopïo, mae’n bosib i’r Archifdy greu copi digidol naill ai trwy ddefnyddio camera digidol neu drwy sganio eitem ar ein sganydd gwely-gwastad.

Tynnu lluniau eich hunan

Os ydych chi’n ymweld â’r Archifdy yn bersonol ac yn dymuno tynnu ffotograffau eich hunan, bydd yn ofynnol i chi brynu trwydded ddyddiol, wythnosol, misol neu flynyddol.  Am ragor o fanylion edrychwch ar ein polisi ar Ffotograffiaeth yn yr Ystafell Chwilio (PDF.doc 50KB ffenestr newydd) os gwelwch yn dda

 

Ffioedd copïo a chostau

Am fanylion llawn gweler ein Rhestr Prisiau, Ebrill 2020 (PDF.doc 120KB ffenestr newydd). 

Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Flintshire County Council.  Rydym yn gallu derbyn taliadau â cherdyn credyd/debyd dros y ffôn yn unig.  Ffoniwch yr ystafell chwilio ar + 44 (0)1244 532364 i wneud taliad â cherdyn.

I wneud taliad ar-lein am wasanaeth Archifdy: Er mwyn gwneud taliad ar-lein am un o’n gwasanaethau, cliciwch ar y ddolen hon: https://www.civicaepay.co.uk/Flintshire/Webpay_Public/Webpay/default.aspx 
Bydd tudalen gyffredinol ar gyfer taliadau CSFf yn agor a sydd wedi ei sefydlu ar gyfer taliad Treth y Cyngor. Ar yr ochr chwith mae yna restr o ddewisiadau o dan y pennawd “Payment Type”. Cliciwch ar “Flintshire Record Office” a bydd y dudalen gywir yn ymddangos. Dylai’r blwch cyntaf o dan y pennawd “Please Select a Service to pay for” gynnwys y geiriau “Flintshire Record Office”. Yn y blwch dan y pennawd “Please provide details of the service you are paying for”, rhowch ddisgrifiad byr o’r hyn rydych yn talu amdano, e.e.  “Gwasanaeth Ymchwil”, “Llungopïau”, “Caniatâd i gyhoeddi” &c. Bydd hyn yn ein helpu i baru eich taliad gyda'r gwasanaeth rydych wedi’i archebu. Yn y blwch nesaf, nodwch y swm yr hoffech ei dalu. Dylai bod hyn wedi cael ei gytuno ymlaen llaw gydag aelod staff. Teipiwch eich enw a'ch cyfeiriad yn y blychau sydd wedi’u labelu. Cliciwch ar “Add to List” a bydd manylion eich taliad yn ymddangos yn y rhan “Payment Review” isod. Cliciwch ar y cylch bychan sydd ger yr eicon ar gyfer eich dull o dalu. Peidiwch â chlicio ar yr eicon ei hun. Yna dylai dot du ymddangos yn y cylch a dylai botwm “pay” ymddangos ar yr ochr dde. Cliciwch arno a bydd yn agor tudalen lle bydd rhaid i chi gofnodi manylion eich cerdyn banc, yna cliciwch ar “submit”. Cewch ddewis derbyn derbynneb ar ffurf e-bost neu ar bapur.