Archifdy Sir y Fflint

Ddarganfod eich cofnodion hanes lleol a theuluol yn Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru.

Cadwraeth

Diogelu'n casgliadau unigryw ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol; Gofalu am eich trysorau yn y cartref.

Archifdy Sir y Fflint

Os hoffech ddysgu rhagor am hanes lleol Sir y Fflint, neu os hoffech gymorth i olrhain hanes eich teulu, hanes eich cartref neu hanes eich ardal leol, yna efallai y gall Archifdy Sir y Fflint eich helpu chi.

Manylion Cysylltu ac Oriau Agor

Archifdy Sir y Fflint - manylion cysylltu ac oriau agor

Ymholiadau a Chyngor

Sut i wneud ymholiadau; pa gyngor y gallwn ei gynnig; gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Ymchwil.

Collections

Yn Archifdy Sir y Fflint, mae gennym gofnodion sy'n berthnasol i Sir y Fflint yn dyddio'n ôl o'r 13eg ganrif i'r presennol.

Catalogau a Mynegeion

Catalogau a Mynegeion ar lein; CALMview catalog; Mynegai i Bynciau; Mynegai i Leoedd; Mynegai Enwau Personol.

Cynllunio eich Ymweliad

Oes angen i mi fwcio ymlaen llaw. Beth sydd angen i mi ddod efo mi? Sut ddylwn i baratoi ar gyfer fy ymweliad? Beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn ymweld â ni.

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion ac unrhyw ddigwyddiad fydd yn cael ei gynnal yn ystod y misoedd i ddod.

Canllawiau i'r rhai sy'n defnyddio'n cofnodion a'n harchifau

Mae'r rhain yn egluro beth yn union ydi'r ffynhonnell; pa wybodaeth sydd ynddi; sut y gellir defnyddio'r wybodaeth hon gyda gwahanol fathau o ymchwil; a sut i ddod o hyd i'r ffynhonnell. Canllawiau defnyddiwr: Hanes Ty, Hanes Teulu.

Gwasanaethau

Sesiynau ymgynghori unigol; Gwasanaeth Ymchwil; Reprograffig; Llungopïo; Ffotograffiaeth ddigidol/sganio; Ffotograffiaeth yn yr Ystafell Chwilio; Rhestr o brisiau.

Delweddau o'r Archifau

Sut i weld ffotograffau hanesyddol yn ein casgliadau.

Cyhoeddiadau

Mae Archifdy Sir y Fflint yn cynhyrchu nifer o ganllawiau ar gyfer cofnodion, llyfrau/llyfrynnau hanes lleol, mapiau, printiau a chardiau post.

Archifau ar gyfer Ysgolion

Grwpiau ysgolion; Sesiynau gwyll; CA2 Adnoddau; CA3 Adnoddau; newyddlen.

Cadwraeth

Diogelu'n casgliadau unigryw ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol; Gofalu am eich trysorau yn y cartref.

Archifau Ffrindiau Clwyd

Sefydlwyd Archifau Ffrindiau Clwyd yn 1994 i hybu a chefnogi gwaith y pedwar Archifdy yng Ngogledd-ddwyrain Cymru: Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint a Wrecsam.

Benthyciadau, rhoddion a chymynroddion

Sut i fenthyca, roi, neu chymynroddi deunydd archifol i'r Archifdy.