Newyddion a Digwyddiadau


Ewch i’n gwefan newydd: www.agddc.cymru

Ym mis Ebrill, fe unodd Archifdy Sir y Fflint gydag Archifdy Sir Ddinbych. Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, neu AGDdC, yn cynrychioli gwasanaeth ar y cyd newydd ar gyfer Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae gennym ni un wefan erbyn hyn, ac fe fydd y wefan hon yn cael ei chau yn fuan. 

Ewch i'n tudalen Facebook

RHYBUDD PWYSIG I'N CWSMERIAID - COVID 19

Bydd Archifdy Sir y Fflint ar gau i'r cyhoedd o ddydd Iau 19 Mawrth hyd nes y clywir fel arall. Byddwn yn ymdrechu i ateb ymholiadau drwy ddulliau eraill o bell, a gallwch anfon e-bost atom ni ar archives@flintshire.gov.uk

‘Fy Mywyd yn ystod y Cyfyngiadau Symud’

Mae ar Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru eisiau cofnodi profiadau pobl Sir y Fflint a Sir Ddinbych yn ysod y cyfnod hanesyddol hwn. Rydym ni’n cadw archifau er mwyn diogelu cofnodion hanesyddol i helpu cenedlaethau’r dyfodol ddeall digwyddiadau, pobl a llefydd a fu. Rydym ni’n gobeithio creu archif wybodaeth a delweddau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol er mwyn eu helpu nhw i ddeall sut y bu i argyfwng y coronafeirws effeithio ar gymunedau a bywydau pobl.  

Ydych chi’n hunan-ynysu gartref neu’n mynd i’r gwaith mewn amgylchedd gwahanol neu ansicr? Sut mae’n effeithio ar eich bywyd pob dydd chi? Mae arnom ni eisiau clywed am y pethau cadarnhaol yn ogystal â’r pethau heriol ac ansefydlog! Os ydych chi’n cadw dyddiadur neu arnoch chi eisiau cyfrannu cerdd, darlun, llun rydych chi wedi’i beintio neu ffotograff yn dangos eich profiadau chi yn ystod y cyfyngiadau symud, yna mae arnom ni eisiau clywed gennych chi! Gall ffotograffau gynnwys lluniau o siopau ar gau, strydoedd gwag, llefydd sydd fel rheol yn ferw o brysurdeb yn dawel iawn neu fywyd gwyllt mewn mannau annisgwyl. 

E-bostiwch eich profiadau/delweddau, gyda’ch enw a’ch cyfeiriad, i: archives@flintshire.gov.uk os ydych chi’n byw yn Sir y Fflint neu i archives@denbighshire.gov.uk os ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych. Byddwn yn dewis a dethol y cyfraniadau gorau i ffurfio rhan o gasgliad hanesyddol o atgofion i helpu cenedlaethau’r dyfodol ddeall effaith yr argyfwng ar drigolion gogledd ddwyrain Cymru.  

Cerdyn Archifau newydd yn cael ei lansio, 03 Mawrth 2020

Tocyn darllenydd archifau unigol yw’r Cerdyn Archifau ac mae’n rhoi mynediad ichi i doreth o ddeunyddiau archif gwreiddiol mewn archifdai ledled y Deyrnas Unedig. Mae angen ichi wneud cais am Gerdyn os ydych yn dymuno gweld dogfennau gwreiddiol yn unrhyw un neu ragor o'r archifau sy'n cymryd rhan yn y cynllun. Mae hyn yn cynnwys Archifdy Sir y Fflint.
Ewch i'r wefan: www.archivescard.com/CY

 

Prosiect Archif ar y Cyd yn y ras am Wobrau Treftadaeth Gorwelion
Mae prosiect Archifau Creadigol Sir y Fflint a Sir Ddinbych ar y rhestr fer am Wobrau Treftadaeth Gorwelion – gyda chyfle i gystadlu am gyfran o £50m.

 

Mae prosiect Archifau Creadigol wedi ei wneud o dair elfen:

 

- cyfuno grwpiau staff i gydweithio fel un tîm cydlynol o Ebrill 2020;
- adeiladu un cyfleuster canolog o’r radd flaenaf sy’n amgylcheddol gyfeillgar i gartrefu'r archifau ger Theatr Clwyd yn Yr Wyddgrug;
- darparu rhaglen weithgaredd sy’n torri tir newydd a sy'n arwain at gynyddu’r nifer o bobl mae’r archifau yn eu cyrraedd, a hefyd pobl amrywiol.
Nid yw’r cyfleuster canolog arfaethedig wedi ei gadarnhau, gan y bydd angen cyflwyno cais am gyllid ac ni fydd y canlyniad yn hysbys tan y flwyddyn nesaf.

Prosiect Archif ar y Cyd Sir Ddinbych a Sir y Fflint 

Mae Archifdy Sir y Fflint ac Archifau Sir Ddinbych yn bwriadu creu cydwasanaeth archifau mewn Canolfan Archifau newydd.  Bydd yn cynnwys ystorfa ar gyfer deunydd archif ynghyd ag ystafelloedd ymchwil i’r cyhoedd, man arddangos a chyfleusterau addysg.   

Darllenwch y ddogfen Friffio Gyhoeddus i gael mwy o wybodaeth. 

AR WERTH

Cyfle i brynu copïau o 4 map gwreiddiol wedi’u sganio sy’n rhan o gasgliad mapiau’r Archifdy, ar werth yn unigol neu fel casgliad.  Mae’r casgliad yn cynnwys 2 fap o ogledd Cymru sy’n dyddio’n ôl i 1704 ac 1776 a 2 fap o Sir y Fflint sy’n dyddio i 1607 ac 1797 (Cyfeirnodau AN4887 a PM/5/3).  Cyflwynir y mapiau ar gerdyn gwyn A4 heb eu fframio a byddent yn gwneud anrhegion gwych.  Gallwch eu gweld ar ein tudalen flickr.  Mae mapiau unigol yn costio £6 neu gallwch brynu’r casgliad o 4 am £20 (gan arbed £4).  Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu unrhyw un o’r mapiau neu bob un, cysylltwch â’r Archifdy naill ai drwy alw i mewn os ydych yn byw yn lleol neu eu harchebu dros y ffôn – byddwn yn codi ffi fechan am eu postio atoch. 

Yr Archifdy, Lôn y Rheithordy, Penarlâg, Sir y Fflint, CH5 3NR.  Ffon: 01244 532364

Ar y dudalen hon cewch y newyddion diweddaraf a manylion am ddigwyddiadau fydd yn cymryd lle yn ystod yr wythnosau i ddod. Bydd y dudalen yn cael ei diweddaru’n rheolaidd, felly cadwch lygad arni i weld os oes unrhyw beth wedi’i ychwanegu.

Printiau o Sir y Fflint ar Werth 

 

Mae Archifdy Sir y Fflint bellach yn cynnig amryw o gopïau o safon uchel o’n casgliadau eang o brintiau gwreiddiol. Gellir gweld lluniau o’r holl brintiau sydd ar werth ar-lein ar ein tudalen Flickr, sef  www.flickr.com/photos/81944984@N02 Gallwn bostio’r printiau atoch mewn tiwb neu wedi’u pecynnu’n wastad a’u mowntio’n barod i’w fframio.  Mae’r prisiau’n amrywio o £20 am brint maint A3 wedi’i fowntio, i £10 am brint maint A4 wedi’i fowntio a £5 am brint maint A5.  Byddai’r lluniau hyn yn gwneud anrhegion gwerth chweil neu ategolion deniadol i unrhyw gartref.


Crynodeb o Hanes yr Hen Rheithordy 

Er nad ydym yn honni bod yr hanes yn gwbl gynhwysfawr, mae’n rhoi rhyw syniad i chi o’r bobl a fu’n byw yn y Rheithordy ers y ddeunawfed ganrif a’r modd y cafodd yr adeilad ei ddefnyddio dros y blynyddoedd. Mae hefyd yn tynnu sylw at rai o’r cofnodion gwreiddiol a gaiff eu cadw yn yr Archifdy ac sy’n cyfeirio at yr adeilad a’r rhai a fu’n byw ynddo, ac a allai fod o ddiddordeb i’r rhai sydd am ymchwilio ymhellach i’w hanes. 

Rhan 1 (Y 18fed Ganrif) (PDF.doc 3MB ffenestr newydd)

Rhan 2 (Y 19eg Ganrif) (PDF.doc 3MB ffenestr newydd)

Rhan 3 (Y 20fed Ganrif) (PDF.doc 3MB ffenestr newydd)

Rhan 4 (Y 21ain Ganrif) (PDF.doc 1.95MB ffenestr newydd)


Adroddiad Blynyddol, Archifdy Sir y Fflint 

Adroddiad Blynyddol, 2019-2020, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 9.59MB ffenestr newydd)

Argraffiadau Blaenorol O'r Adroddiad Blynyddol: 
Adroddiad Blynddol, 2018-2019, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 11.34 MB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynddol, 2017-2018, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 732KB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynddol, 2016-17, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 6.61MB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynddol, 2015-16, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 1.78MB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynddol, 2014-15, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 3.28KB ffenestry newydd)

Adroddiad Blynddol, 2013-14, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 3.76KB ffenestry newydd)

Adroddiad Blynyddol, 2012-2013, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 1.4MB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynyddol, 2011-2012, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 3.75KB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynyddol, 2010-2011, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 6MB ffenestr newydd)


Mae Cylchlythyr cyntaf Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru ar gael nawr!

Cylchlythyr Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, Rhifyn 1,  Mehefin 2020 (PDF.doc 7.2MB ffenestr newydd)

Argraffiadau blaenorol o'r newyddlen Yr Awrwydr:

Yr Awrwydr, Hydref 2019 (PDF.doc 2.64MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2019 (PDF.doc 2.76MB ffenestr newydd)


Yr Awrwydr, Hydref 2018 (PDF.doc 2.89MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2018 (PDF.doc 2.93MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2017 (PDF.doc 2.32MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2016 (PDF.doc 2.97MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2016 (PDF.doc 391KB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2015 (PDF.doc 3.05MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2015 (PDF.doc 4.95MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2014 (PDF.doc 605KB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2014 (PDF.doc 693KB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2013 (PDF.doc 5.01MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2013 (PDF.doc 350KB ffenestr newydd)
Yr Awrwydr, Hydref 2012 (PDF.doc 152KB ffenestr newydd)