Alert Section

Gwasanaeth Cymorth ar gyfer Teuluoedd Cyn-filwyr


Mae Barnardo’s wedi derbyn cyllid o’r Gronfa Gyfamod i gyflwyno gwasanaeth i deuluoedd a phlant Cyn-filwyr sydd angen cefnogaeth. Rydym ni’n dymuno gweithio’n gydweithredol gydag Elusennau Milwyr drwy Gymru er mwyn sicrhau ein bod yn mabwysiadu dull cydgysylltiedig, ac yn sefydlu partneriaethau cryf er mwyn cwrdd ag anghenion cyn-filwyr a’u teuluoedd s’n gorgyffwrdd.

Gwasanaeth ymyriad cynnar yw GCTC lle mae ein ffocws pennaf ar y plant a theulu’r cyn-filwr.Mae’r gwasanaeth yn anelu at alluogi teuluoedd i ddatblygu strategaethau ymarferol a defnyddioli ymateb i’r problemau a’r anawsterau y maen nhw’n eu hwynebu, ac yn eu cefnogi nhw i wneud ynewidiadau yr hoffen nhw eu gwneud.

Meini Prawf Cymhwysedd

Taflen

Atgyfeiriadau

Er mwyn cael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

E-bost: fvss@barnardos.org.uk
Ffôn: 01639 620771