Alert Section

Canolfannau Ailgylchu Cartref - Archebu Gwybodaeth am Matresi ac Asbestos


System Archebu Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

I gael gwared ag asbestos neu fatresi yn unrhyw un o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref y Cyngor, bydd rhaid i chi nawr gadw lle o flaen llaw.

Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau diogelwch parhaus staff a phreswylwyr, sicrhau mwy o effeithlonrwydd yng nghapasiti’r sgipiau ar bob safle a lleihau’r modd y mae’r cyfleusterau’n cael eu camddefnyddio gan rai nad ydynt yn breswylwyr nac yn fasnachwyr yn Sir y Fflint. 

Dyma’r prif ofynion:

Matresi

 • Rhaid cadw lle ar-lein 48 awr cyn y dyddiad tipio angenrheidiol
 • Mae cyfyngiadau yn eu lle ar faint o wastraff a ddaw i mewn. Dim ond un fatres a dderbynnir mewn un archeb.
 • Dim ond dwy archeb a ganiateir bob blwyddyn.
 • Gellir gwaredu yn unrhyw un o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref er mwyn sicrhau bod cynhwysydd ar gael
 • Os bydd yn cael ei danfon mewn fan/trelar, rhaid i’r gyrrwr gael trwydded ddilys er mwyn cadw lle
 • Gellir gwneud apwyntiad ar gyfer unrhyw ddiwrnod o’r wythnos
 • Bydd rhaid dangos cyfeirnod yr archeb i staff y safle er mwyn cael mynediad i’r safle

Cliciwch i gadw lle


Asbestos

 • Rhaid cadw lle ar-lein 48 awr cyn y dyddiad tipio angenrheidiol.
 • Bydd cyfyngiad ar faint y gwastraff a ddaw i mewn. Derbynnir asbestos dim ond os bydd y gwastraff yn ffitio i’r bag coch a ddarperir. Gellir casglu’r bagiau o flaen llaw o Ganolfan Gyswllt.
 • Mae cyfyngiadau yn eu lle ar faint o wastraff a ddaw i mewn. Dim ond pum bag coch llawn a dderbynnir mewn un archeb.
 • Dim ond un archeb a ganiateir bob blwyddyn.
 • Gellir defnyddio sgipiau asbestos yng Nghanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Maes Glas a Bwcle.
 • Os bydd yn cael ei ddanfon mewn fan/trelar, rhaid i’r gyrrwr gael trwydded ddilys er mwyn cadw lle.
 • Rhoddir gwybodaeth ar wefan Cyngor Sir y Fflint am y ffordd gywir i gael gwared ag asbestos.
 • Dim ond ar ddyddiau’r wythnos y gellir cael gwared ag asbestos.
 • Bydd rhaid dangos cyfeirnod yr archeb i staff y safle er mwyn cael mynediad i’r safle.

Cliciwch i gadw lle

Mae Cyngor Sir y Fflint yn argymell yn gryf bod trigolion yn defnyddio contractwr arbenigol i dynnu, casglu a gwaredu asbestos yn ddiogel os caiff ei ddarganfod yn eu heiddo. 

Gellir derbyn symiau cyfyngedig yng Nghanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Bwcle neu Maes Glas, os ydynt wedi’u selio mewn bag asbestos coch cryf a bag allanol clir.  Mae’r sachau asbestos i’w cael gan Sir y Fflint yn Cysylltu. Byddwch angen eich cyfeirnod gan Sir Fflint yn Cysylltu er mwyn gallu cyflwyno eich e-ffurflen archebu.

Sylwch dim ond un slot y cewch chi archebu mewn 12 mis, sy’n cael ei gofnodi pan fyddwch chi’n archebu. 

NI FYDDWN YN DERBYN asbestos mewn unrhyw ddeunydd lapio arall na mwy na’r swm a nodwyd wrth archebu. Chewch chi ddim bagio’r asbestos yn y Ganolfan Ailgylchu. 

RHYBUDD:

Peidiwch â thorri, malu, sandio na drilio asbestos gan fod hynny’n rhyddhau ffibrau llidus i’r aer sy’n berygl os ydych chi’n eu hanadlu.

Ni fydd mygydau llwch safonol yn eich diogelu rhag ffibrau asbestos.

Am fwy o wybodaeth am y peryglon sy’n gysylltiedig ag asbestos, ewch i https://www.hse.gov.uk/asbestos/faq.htm

* Ymwadiad *

Nid yw’r ffaith ein bod ni’n darparu bagiau cryf i ddal asbestos yn golygu y cewch chi dorri dalennau mawr er mwyn iddynt ffitio yn y bag, a roddir ar gyfer symiau bychain.

Caiff asbestos ei drin a’i gludo a’i ddadlwytho ar eich cyfrifoldeb eich hun.