Amdanom ni


Flint-Railway-Station

Mae Cyngor Sir y Fflint yn Gyngor effeithlon ac uchel ei berfformiad sydd ag enw da am arwain a gweithredu newidiadau arloesol i gynnal gwasanaethau.

Rydym ni’n flaengar, yn gadarnhaol ynghylch potensial, wedi datblygu ein harbenigedd yn barhaus ac wedi ymddwyn gydag angerdd a gwytnwch i gyflawni ein llwyddiant.

Adeiladu ar ein llwyddiant

Yr un peth ydi arloesi a Chyngor Sir y Fflint yn y pendraw.

Yma yn Sir y Fflint rydym ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau lleol i bobl leol a gweithio’n agos gyda chymunedau, partneriaid, busnesau a gweithwyr er mwyn darparu amrywiaeth o wasanaethau newydd, arloesol a chynaliadwy.

Ers degawd a mwy mae Cyngor Sir y Fflint, fel pob cyngor arall yn y Deyrnas Unedig, wedi bod yn rheoli goblygiadau’r gostyngiadau blynyddol yng nghyllid Llywodraeth Cymru a’r DU.

Hyd yn oed yn ystod y caledi presennol, mae’r Cyngor yn parhau i fod yn uchelgeisiol. Mae’r Portffolio Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth yn gweithio’n agos gyda’r sefydliadau rhanbarthol a chenedlaethol canlynol:

Mae’r portffolio yn darparu gwasanaeth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn ac yn casglu gwastraff domestig yn ôl y rhaglen 6 diwrnod wythnosol (cynllun gweithredol sydd wedi lleihau nifer y cerbydau gwastraff 40%). 

Mae’r gwasanaeth wedi symleiddio ei ddepo/swyddfa o chwe lleoliad i un cyfleuster gweithredu modern yn Alltami.

Mae’r fflyd wedi’i darparu’n allanol ar gontract 7 mlynedd. Mae’r trefniant yma wedi cyflawni gwerth £1.3 miliwn o arbedion hyd yma.

Mae’r holl wasanaethau trafnidiaeth wedi’u hintegreiddio i un Uned Trafnidiaeth Integredig ac rydym ni’n gwneud y gorau o gaffaeliadau i ddarparu’r manteision mwyaf.

Beth rydym yn ei wneud

Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu gwasanaethau cyhoeddus lleol ar gyfer 156,100 o bobl sy’n byw ar 69,729 o aelwydydd.

Rydym yn cyflogi 6,113 aelod o staff, sy’n golygu mai’r Cyngor yw’r ail gyflogwr mwyaf yn y Sir, ac mae’r gwasanaethau a ddarparwn yn cynnwys, addysg, tai, hamdden, llyfrgelloedd, cynllunio, casglu sbwriel, iechyd yr amgylchedd, ailgylchu, ffyrdd, gwasanaethau cymdeithasol, safonau masnach, trafnidiaeth a thwristiaeth.

Mae 78 o ysgolion yn Sir y Fflint (64 o rai Cynradd, 11 Uwchradd, 2 Arbenigol, 1 Uned Cyfeirio Disgyblion, ac mae 23,716 o ddisgyblion yn mynd iddynt.

Mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn rhoi cymorth i fwy na 5000 o oedolion a 2000 o blant bob blwyddyn.

Mae gan Gyngor Sir y Fflint, saith llyfrgell, deg o ganolfannau chwaraeon a hamdden (wyth ohonynt dan reolaeth Aura Cymru a dwy wedi’u trosglwyddo fel Asedau Cymunedol), tri o barciau gwledig, ffermydd sirol ac mae’n cynnal 1174.8 km o ffyrdd.

Ein Lle yng Nghymru

Mae Sir y Fflint yn un o 22 awdurdod unedol yng Nghymru, a’r un mwyaf o ran poblogaeth yng ngogledd Cymru, a’r chweched drwy Gymru. Mae Sir y Fflint yn aelod gweithgar o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac mae nifer o’n huwch-swyddogion ac aelodau etholedig mewn swyddi amlwg yn genedlaethol wrth weithio mewn cenedl ddatganoledig. 

Sir y Fflint sy’n arwain neu’n cyd-arwain nifer o strategaethau a gwasanaethau cydweithredol yn y rhanbarth, gan gynnwys gwasanaethau awtistiaeth, gwasanaethau i’r rhai hynny sydd mewn perygl o gam-drin domestig, diogelwch cymunedol, cynllunio at argyfwng, cynllunio mwynau a gwastraff, twf economaidd a thrin a gwaredu gwastraff. Mae pobl yn ystyried y Cyngor i fod yn gydweithiwr cadarnhaol sy’n agored i weithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau gwerth i’r cyhoedd.

Sut cawn ni ein llywodraethu

Mae gan Gyngor Sir y Fflint 70 o Gynghorwyr sy’n cael eu hethol yn ddemocrataidd bob pum mlynedd.  Mae’n cael ei redeg gan weinyddiaeth lafur leiafrifol gyda chyfansoddiad gwleidyddol fel a ganlyn: Llafur 34, Y Gynghrair Annibynnol 16, Ceidwadwyr 6, Y Democratiaid Rhyddfrydol 5, Annibynwyr Newydd 4, Annibynwyr 3, ac 1 aelod heb eu halino. Mae gennym un lle gwag ar hyn o bryd.

Mae gan y Cyngor Gabinet a phwyllgorau Craffu.  Y Cabinet sydd fel arfer yn penderfynu ar bob mater, gan gynnwys materion polisi o bwys.  Swyddogaeth y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yw dwyn y Cabinet i gyfrif a chynorthwyo i wella a datblygu polisïau a gwasanaethau’r Cyngor.  Mae gan Sir y Fflint chwech o Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu, sef:

  • Adnoddau Corfforaethol
  • y Gymuned, Tai ac Asedau
  • Addysg, Ieuenctid a Diwylliant
  • yr Amgylchedd a’r Economi
  • Chymdeithasol a Gofal Iechyd

I gael mwy o wybodaeth am y trefniadau llywodraethu, dilynwch y ddolen gyswllt: - https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-and-Democracy/Home.aspx 

Ein Perfformiad

Mae gan y Cyngor hanes da iawn o fod yn awdurdod uchel ei berfformiad.  Mabwysiadwyd Cynllun y Cyngor 2019-2023 gan y Cyngor ym mis Medi 2019, a gallwch ei ddarllen yma:  https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Policy-and-Performance/Full-Council-Plan-2019-23.pdf 

Mae’r cynllun dan adolygiad ar hyn o bryd, a gyflwynwyd y fframwaith newydd i Gabinet y Cyngor ar 19 Ionawr  2021 - Eitem 5 ar y Rhaglen (tudalen 55) - https://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/documents/g4902/Pecyn%20adroddiadau%20cyhoeddus%2019eg-Ion-2021%2010.00%20Cabinet.pdf?T=10&LLL=1 

Mae Cynllun y Cyngor yn nodi rhestr lawn o saith blaenoriaeth y Cyngor ar gyfer y cyfnod 2019-23 ac ar dudalennau unigol mae manylion o is-flaenoriaethau ar gyfer camau sylweddol yn ystod 2019-20. Mae ein holl flaenoriaethau yn parhau i fod yn bwysig ond mewn unrhyw flwyddyn, bydd nifer ohonynt yn sefyll allan ar gyfer sylw arbennig.

Cydnabyddiaeth Genedlaethol

Nid yn unig fod y Cyngor yn cymharu’n dda â’i gymheiriaid, ond mae ei gyflawniadau cystal â llawer o gwmnïau eraill yn y sector cyhoeddus.  Mae hyn yn cael ei gydnabod gan nifer o wobrau cenedlaethol, sy’n cynnwys addysg, gwasanaeth cymdeithasol, tai a phortffolios eraill.

Gweithio mewn partneriaeth

Mae gan Sir y Fflint hanes hir a balch o weithio mewn partneriaeth.

Mae’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu yn disgwyl i bartneriaid statudol a thrydydd sector weithio gyda’i gilydd i rannu blaenoriaethau drwy gydweithio. Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint (BGC) yn greiddiol i'r gwaith o hybu diwylliant cadarnhaol o gydweithio ac mae'n canolbwyntio ei egni, ymdrech ac adnoddau ar ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon i gymunedau lleol.

Dyma rai o’n partneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus: Cyfoeth Naturiol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Coleg Cambria, Prifysgol Glyndŵr a Llywodraeth Cymru.

Mae Cynllun Llesiant y Sir ar gael ar wefan y Cyngor  - https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Policy-and-Performance/PSB/A-Well-being-Plan-for-Flintshire.pdf