Sut i wneud cais


Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd o’ch cais, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau na allwch ddod o hyd i’r ateb iddynt ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Tîm Ymateb Uwch Reoli ar 01352 702139.

Gwnewch gais ar-lein rŵan

Ein Proses Recriwtio

Ceisiadau

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais safonol y Cyngor. Gellir defnyddio taflenni ychwanegol o ran manylion eich profiad gwaith.  Ni dderbynnir CVs.

Geirdaon

Rhaid i’r geirdaon sydd ar eich ffurflen gais fod ar gael i gysylltu cyn y cyfweliad terfynol.  Dylai geirdaon hefyd allu gwneud sylwadau o brofiad uniongyrchol o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd hon ac wedi gweithio gyda chi yn ystod y tair mlynedd diwethaf o’ch cyflogaeth.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 5 Mawrth, 2021.

Amserlen

Llunnir y rhestr fer ddydd Llun 8 Mawrth 2021, a chaiff yr ymgeiswyr eu hysbysu o'r penderfyniad erbyn hanner dydd, ddydd Mawrth 9 Mawrth 2021.

Bydd cam cyntaf y cyfweliadau yn cael eu cynnal ddydd Mercher 10 Mawrth 2021.

Mae'r cam olaf yn cynnwys Cyfweliad Aelodau Panel (ac asesiad) a chaiff ei gynnal ddydd Gwener 26 Mawrth 2021.

Y Broses Ddethol

Bydd y broses ddethol fel a ganlyn:

  • Bydd eich ffurflen gais wedi'i gwblhau yn cael ei ystyried gan y Prif Weithredwr a'r Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol, a fydd yn paratoi rhestr fer o’r ymgeiswyr ar gyfer cam cyntaf y cyfweliad.  Mae’n bwysig bod eich cais yn mynd i’r afael yn llawn â’r gofynion yn y Manylion am yr Unigolyn gan y bydd y rhestr fer yn seiliedig ar y meini prawf.
  • Bydd yr ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i fynychu cam cyntaf y cyfweliad gyda’r Prif Weithredwr a’r Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol. Bydd y cyfweliad hwn yn cael eu gynnal dros y we.
  • Yn dilyn cam cyntaf y cyfweliad, bydd y Prif Weithredwr a’r Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol yn gwneud argymhellion o ran pa ymgeiswyr a ddylai barhau i’r camau terfynol gyda Phanel o Aelodau Etholedig.  Bydd yr aelodau yn penderfynu, pa ymgeiswyr, os oes rhai, i barhau i'r cam terfynol.
  • Bydd cam terfynol y cyfweliad gyda'r Panel Aelodau yn cael ei gynnal ddydd Gwener 26 Mawrth 2021. Bydd angen i'r ymgeiswyr a ddewisir ar gyfer y cam terfynol, baratoi a chyflwyno cyflwyniad 10 munud ar ddechrau'r cyfweliad. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu darparu cyn yr Asesiad Terfynol.  Yn ddelfrydol, bydd y cyfweliad yn cael ei gynnal wyneb yn wyneb, ond efallai na fydd hyn yn bosibl os na fydd y cyfyngiadau presennol yn llacio.