Alert Section

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint - Recriwtio Panel Cymunedol

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint angen Aelodau Panel Cymunedol (gwirfoddolwyr) sy'n fodlon cynrychioli eu cymunedau.

Aelodau Panel Cymunedol Sir Y Fflint


Rydym angen pobl fel chi!

Rydym angen Aelodau o Banel Cymunedol (gwirfoddolwyr) sy’n fodlon cynrychioli eu cymunedau.  Dynion a merched 18 oed a hŷn o unrhyw gefndir ethnig a chymdeithasol.

Rydym eisiau pobl sydd â sgiliau cyfathrebu da a phrofiadau bywyd.


Gyda phwy sydd Aelodau’r Panel Cymunedol yn delio â nhw?

Bydd plant a phobl ifanc 10 - 17 oed sy’n ymddangos yn y Llys Ieuenctid, sy'n pledio'n euog ac nid wedi'u dyfarnu'n euog o'r blaen, fel arfer yn cael eu trin drwy Orchymyn Atgyfeirio. 

Mae hyd y Gorchymyn Atgyfeirio yn cael ei bennu gan y Llys (3 - 12 mis).

Yna, caiff yr unigolyn ifanc ei gyfeirio at Banel Troseddwyr Ifanc.    


Beth yw Panel Troseddwyr Ifanc? 

Mae bob Panel Troseddwyr Ifanc yn cynnwys dau Aelod o’r Panel Cymunedol a gynorthwyir gan o leiaf un gweithiwr proffesiynol arall o’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.  

Mae Aelodau o’r Panel Cymunedol yn arwain gyda:

  • cefnogi pobl ifanc i gymryd cyfrifoldeb am eu hymddygiad
  • cynorthwyo pobl ifanc i newid eu hymddygiad
  • cynorthwyo pobl ifanc i wneud iawn am y niwed y maent wedi'i achosi i bobl eraill
  • cynorthwyo pobl ifanc a'u dioddefwyr i gael eu hailintegreiddio i'w cymunedau

A fyddaf yn cael fy hyfforddi?

Byddwch. Nid ydym yn disgwyl i bobl gael yr holl sgiliau angenrheidiol i fod yn Aelod o’r Panel Cymunedol.

Byddwch yn cael hyfforddiant cychwynnol, sy’n drwm, yn bleserus ac yn rhyngweithiol, a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer swyddogaeth heriol, sy’n rhoi boddhad ac sy’n werthfawr.

Ar ôl i chi ddod yn Aelod o'r Panel Cymunedol byddwch yn parhau i gael hyfforddiant parhaus a goruchwyliaeth unigol i’ch cefnogi yn eich Gwaith.


Sut ydw i’n gwneud cais?

I gael ffurflen gais neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:

Chris Clarke, Swyddog Cyfiawnder Adferol, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint 

Ffon: 01352 701125

E-bost: Chris.Clarke@flintshire.gov.uk


Logo Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid