Canmoliaeth, Sylwadau a Chwynion


Sut i anfon Canmoliaeth, Sylwadau a Chwynion

Mae canmoliaeth, sylwadau a chwynion gennych chi’n ein helpu ni i wella’n gwasanaethau’n awr ac yn y dyfodol.  Mae gan Gyngor Sir y Fflint Dîm Gwasanaethau Cwsmeriaid sy’n gallu delio â’ch ymholiad a’i fonitro o’r dechrau i’r diwedd.

Canllaw i ddefnyddio Trefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni:

Ffurflen ar-lein: Canmoliaeth, Sylwadau a Chwynion

Anfon e-bost: gwasanaethaucwsmer@siryfflint.gov.uk

Ysgrifennu at:
Cyngor Sir Y Fflint
TÎM GWASANAETHAU CWSMERIAID
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
CH7 6ZY

ffoniwch:  01352 703020

Ein trefn gwyno – beth y gallwch ei ddisgwyl
I gwyno am wasanaeth gan y Cyngor, neu os ydych yn credu bod y Cyngor wedi methu â darparu gwasanaeth cyfartal yn Gymraeg a chydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg, dilynwch y camau a ganlyn:

Cam 1


Cysylltwch â’r gwasanaeth rydych wedi bod yn delio ag ef neu â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid. Caiff eich cwyn ei gofnodi ar gronfa ddata ganolog ac os na fydd modd datrys y broblem ar unwaith, caiff eich cwyn ei gydnabod cyn pen 5 diwrnod gwaith. Nod y gwasanaeth yw rhoi ymateb llawn i chi cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl i ni dderbyn eich cwyn. Os yw eich cwyn yn ymwneud â diffyg cydymffurfiaeth y Cyngor gyda Safonau’r Iaith Gymraeg, yna bydd ein Hymgynghorydd Polisi Strategol hefyd yn cael gwybod.

Cam 2

Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb a gewch gan y gwasanaeth, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid a fydd yn sicrhau bod un o uwch swyddogion y gwasanaeth, neu’r Swyddog Cwynion Corfforaethol, yn ystyried eich cwyn.  Rydym yn anelu at ddatrys cwynion Cam 2 cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl eu derbyn ond os yw’ch cwyn yn fwy cymhleth, cewch wybod o fewn y terfyn amser hwn pam yr ydym yn meddwl y bydd yn cymryd mwy o amser i’w hystyried.

Mae pob gweithiwr sy’n delio â chwynion yn cael hyfforddiant i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’n hymrwymiadau o dan Safonau’r Iaith Gymraeg.  

Cysylltwch â’r Ombwdsmon
Os ydych yn teimlo na lwyddodd y Cyngor i ddelio â’ch cwyn yn foddhaol, gallwch gysylltu ag  Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5LJ

Ombwdsmon Cysylltu a ni.

Cofiwch y bydd yn rhaid i chi fedru dangos i’r Ombwdsmon eich bod wedi cymryd yr holl gamau’n Trefn Gwyno.  Os hoffech gopi llawn o'n polisi Canmoliaeth, Pryderon a Chwynion anfonwch e-bost at gwasanaethaucwsmer@flintshire.gov.uk

Cysylltu â Chomisiynydd y Gymraeg
Os ydych yn teimlo bod y Cyngor wedi methu â darparu gwasanaeth cyfartal yn y Gymraeg, yna gallwch gwyno’n uniongyrchol i Gomisiynydd y Gymraeg dros y ffôn 0845 6033 221 neu drwy gyflwyno cwyn drwy eu gwefan.


Hawlio iawndal gan Gyngor Sir y Fflint 
Os bydd unrhyw un yn dymuno gwneud cais am iawndal ar sail Atebolrwydd Cyflogwyr neu Atebolrwydd Cyhoeddus yn erbyn Cyngor Sir y Fflint drwy'r porth hawliadau electronig, y cwmni sy’n trin hawliadau ar ran Yswirwyr Atebolrwydd y Cyngor yw:

Gallagher Bassett
Rhif y polisi:  21005326
Rhif Adnabod Cyfadferydd y porthol:  D00019
Os bydd unrhyw un yn dymuno cyflwyno cais am iawndal yn erbyn Cyngor Sir y Fflint yn bersonol dylent gysylltu â'r Adran Yswiriant yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NA neu ffonio 01352.702.242 neu 01352.702.256. 
SYLWCH FOD YR YSWIRWYR ATEBOLRWYDD YN NEWID YN ACHOS DIGWYDDIADAU AR neu AR ÔL 1 HYDREF 2014. 
Yr yswiriwr yn achos hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr ar gyfer digwyddiad ar neu ar ôl 1 Hydref 2014 yw: Zurich Municipal
Rhif y polisi:  QLA04U011-0023
Rhif Adnabod Cyfadferydd y porthol:  C00108