Alert Section

Dweud eich dweud - Premiwm Treth y Cyngor


Ymgynghoriad ar adolygiad y Cynllun Premiwm Treth y Cyngor i ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor.

 

Mae’r ymgynghoriad yn awr wedi cau.

Cynhaliodd Cyngor Sir y Fflint ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 8 Tachwedd 2021 a 6 Rhagfyr 2021 i roi cyfle i bob aelod o’r cyhoedd a phartïon â diddordeb roi eu barn am ddyfodol Cynllun Premiwm Treth y Cyngor.

Bydd yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn helpu i siapio Cynllun Premiwm Treth y Cyngor ar gyfer 2023-24


Mae gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru bwerau disgresiwn i godi, neu amrywio, premiwm treth y cyngor o hyd at 100% yn uwch na’r gyfradd safonol o dreth y cyngor ar rhai mathau penodol o ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor.

Houses Web

Yn 2017 cyflwynodd Cyngor Sir y Fflint gynllun premiwm ac ers hynny mae lefel premiwm treth y cyngor o 50% wedi ei godi ar ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor. 

Codir y premiwm o 50% yn bresennol ar eiddo nad ydynt yn cael eu defnyddio fel prif neu unig breswylfa rhywun oherwydd eu bod yn:

  • Eiddo gwag hirdymor a ddiffinnir fel un sydd wedi bod yn wag heb unrhyw breswylydd am dros 12 mis; neu
  • Yn ail gartref a ddiffinnir fel annedd sydd wedi ei ddodrefnu’n helaeth a'i feddiannu yn achlysurol, er enghraifft cartref gwyliau.

Nid yw bob eiddo sy'n rhan o'r categorïau uchod yn talu premiwm ac mae’r cynllun yn darparu eithriadau cyfyngedig (rhai yn gyfyngedig o ran amser a rhai yn amhenodol) ble na fyddai’r premiwm yn berthnasol.  Mae’r eithriadau yn cynnwys eiddo sy’n cael eu marchnata i’w gwerthu neu i’w gosod, anecsau, ac eiddo tymhorol ble na chaniateir meddiant trwy gydol y flwyddyn.

Mae’r dadansoddiad diweddaraf o eiddo yn dangos fod cyfanswm o 772 yn talu’r premiwm o 50%, mae hyn yn cynnwys 605 eiddo gwag hirdymor a 167 o ail gartrefi. Mae hyn yn gyfwerth â 1.1% o’r holl eiddo domestig yn Sir y Fflint yn gymwys ar gyfer y tâl premiwm. 

Council Tax Premium Cym Nov 2021

Wrth ystyried a ddylid addasu’r lefelau premiwm ai peidio, bwriedir i’r disgresiwn a roddir i awdurdodau lleol godi premiwm fod yn offeryn i helpu awdurdodau lleol i:

  • Ddefnyddio cartrefi sy’n wag yn y tymor hir unwaith eto, i ddarparu cartrefi diogel a fforddiadwy; a
  • Cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwella cynaliadwyedd cymunedau lleol. 

Ar hyn o bryd mae 11 awdurdod lleol yng Nghymru, gan gynnwys Sir y Fflint yn gweithredu cynllun premiwm gyda bob awdurdod yn gosod y lefel premiwm yn amrywio o 25% i 100%. 

Mae’r Cyngor yn awr yn ymgynghori â’r cyhoedd fel rhan o'r broses o adolygu a ddylid newid y lefel premiwm yn y dyfodol. Rydym wedi ymrwymo i roi’r cyfle i chi gael dweud eich dweud.

Mae’r ymatebion a roddir yn hollol ddienw a dylai’r holiadur ar-lein ond gymryd ychydig o funudau i’w lenwi.  

Mae’r ymgynghoriad ar agor am gyfnod o bedair wythnos o 8 Tachwedd 2021 a bydd yn cau am 5pm ar 6 Rhagfyr 2021.