Free School Meals and Uniform Grants


 

Prydau Ysgol Am Ddim

Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim (PYD)
Bydd taliadau yn lle PYDd yn parhau ar sail £19.50 yr wythnos i bob plentyn cymwys. Bydd taliadau'n parhau nes bydd ysgolion yn ailagor.
Beth yw’r Polisi Prydau Ysgol am Ddim? 

Bydd prydau ysgol am ddim yn cael eu darparu i blant y mae eu rhieni yn derbyn: 

Cymhorthdal Incwm,

Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm,

Cymorth o dan Ran VI o’r Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999,

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm,

Credyd Treth Plant, os nad ydynt yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith ac os nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190,

Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth,

Credyd Treth Gwaith ychwanegol- y taliad y gall rhywun dderbyn am bedair wythnos ychwanegol unwaith iddynt beidio bod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith neu Gredyd Cynhwysol.

Credyd Cynhwysol (os yw incwm a enillir yn cael ei gynnwys yn yr asesiad Credyd Cynhwysol mae’n rhaid iddo fod yn llai na £616.66)

Pam bod hawlio prydau ysgol am ddim yn bwysig?

Os ydych chi’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim mae’n bwysig iawn i ysgol eich plentyn eich bod chi’n hawlio hynny. Gall yr ysgol dderbyn cyllid ar gyfer plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim, cyllid a fydd yn eu cynorthwyo i ddarparu rhaglenni cefnogi wedi eu targedu a phrynu offer ac adnoddau ac ati.

Os yw’n well gan eich plentyn dderbyn pecyn bwyd neu wneud trefniadau cinio eraill, mae’n dal yn bwysig eich bod chi’n cofrestru ar gyfer prydau ysgol am ddim er mwyn i’ch ysgol hawlio’r cyllid.

  Sut ydw i’n gwneud cais? 

Mae’n rhaid i chi lenwi ffurflen ar-lein i wneud cais am brydau ysgol am ddim.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn anfonwch e-bost at:

E-bost: FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk

Grantiau Gwisg Ysgol

Dylech OND ymgeisio ar gyfer plant sy’n dechrau’r derbyn, Blwyddyn 3, Blwyddyn 7 neu Flwyddyn 10; rhaid i rieni eisoes fod yn gymwys am Brydau Ysgol am Ddim yn seiliedig ar yr incwm canlynol;

Cymhorthdal Incwm,

Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm,

Cymorth o dan Ran VI o’r Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999,

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm,

Credyd Treth Plant,

os nad ydynt yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith ac os nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190,

Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth,

Credyd Treth Gwaith ychwanegol- y taliad y gall rhywun dderbyn am bedair wythnos ychwanegol unwaith iddynt beidio bod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith neu Gredyd Cynhwysol.

Credyd Cynhwysol (os yw incwm a enillir yn cael ei gynnwys yn yr asesiad Credyd Cynhwysol mae’n rhaid iddo fod yn llai na £616.66)

Mae’r cyllid hefyd ar gael ar gyfer holl blant sy'n derbyn gofal (Gofal Maeth) sydd o oedran ysgol gorfodol a disgyblion heb gyllid cyhoeddus yn agored iddynt.

Rhaid i chi gwblhau ffurflen ar-lein er mwyn gwneud cais am grantiau gwisg ysgol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn anfonwch e-bost at:

E-bost: FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk