Free School Meals and Uniform Grants


Prydau Ysgol Am Ddim

Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim 

 

Ysgol Alun ac Ysgol Maes Garmon - Diweddariad FSM 04/05/21
Oherwydd yr ysgolion uchod yn cael eu cau ar 04/05/21, bydd rhieni pob plentyn cymwys PYD yn yr ysgolion uchod yn cael eu talu £ 3.90 yn unig, i gynrychioli'r diwrnod ysgol a gollwyd.Bydd ein ffeil dalu ar gyfer hyn yn cael ei gynhyrchu yn unol ag unrhyw absenoldebau cysylltiedig COVID ddydd Llun 10/05/21. Dylai rhieni ddisgwyl talu i gyrraedd eu cyfrif banc erbyn dydd Iau 13/05/21.
Byddem yn gofyn yn garedig bod patent yn ymatal rhag cysylltu â ni ynghylch y mater hwn, oni bai nad yw taliad wedi cyrraedd eu cyfrif banc erbyn 14/05/21.

Cysylltwch â: Freeschoolmeals@flintshire.gov.uk

Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd yn digwydd os bydd yn rhaid i'm plentyn fod yn absennol oherwydd COVID? Ydw i'n cael taliad fel pan fydd ysgolion ar gau?

Oes - Mae pob ysgol yn rhoi gwybod i ni pa blant / dosbarthiadau sy'n gorfod bod yn absennol am resymau COVID. Os bydd hyn yn digwydd, rydym yn cael taenlen o ysgol eich plentyn i roi gwybod i ni. Yna byddwn yn eich talu tra bydd eich plentyn yn absennol.

Pa mor aml / pryd fyddwch chi'n fy nhalu yn y sefyllfa uchod?

Mae hyn yn dibynnu ar ba mor hir y mae'ch plentyn i ffwrdd o'r ysgol. Os ydym yn gwybod o'r cychwyn cyntaf eu bod yn absennol oherwydd cael naill ai prawf positif, neu os bydd yn rhaid i ddosbarth / blwyddyn / ysgol gyfan ynysu, byddwn yn talu am 10 diwrnod ysgol (2 wythnos) ar yr adeg y dywedir wrthym fel hyn yw'r cyfnod ynysu yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth. Yn wahanol i pan fydd ysgolion ar gau, ni allwn dalu nes ein bod yn gwybod bod eich plentyn yn absennol ac mae ysgolion yn rhoi gwybod i ni am hyn bob dydd Gwener, gan ei bod yn haws yn logistaidd gwybod pwy sydd wedi bod yn yr ysgol neu'n absennol ar ôl i wythnos lawn fynd heibio. Mae hyn yn golygu bod taliad am absenoldeb cysylltiedig â COVID fel arfer o leiaf wythnos ar ôl i ni gael gwybod am yr absenoldeb.

Mae gen i blentyn neu blentyn arall yn dechrau'r ysgol ym mis Medi. A fyddant yn cael prydau ysgol am ddim yn awtomatig?

Na - Rhaid i chi wneud cais am PYD ar gyfer pob plentyn. Unwaith y byddant yn derbyn PYD, nid oes angen i chi ail-ymgeisio.

Rwy'n credu fy mod yn colli taliad / au neu nid wyf wedi cael taliad / au. Pam mae hyn?

Mae'n rhaid i chi gael hawliad byw am PYDd er mwyn caniatáu inni wneud taliadau. Os nad ydych wedi derbyn taliad, mae'n debygol oherwydd nad ydym yn dal eich manylion banc. Yn 2020, gwnaethom gynnal ymarfer mawr gyda chymorth ysgolion i gael rhieni i roi eu manylion banc inni fel y gallem eu talu, ond ni atebodd pawb. Os credwch eich bod wedi colli allan ar daliadau, cysylltwch â ni trwy e-bost yn: FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk

Beth yw’r Polisi Prydau Ysgol am Ddim?
Bydd prydau ysgol am ddim yn cael eu darparu i blant y mae eu rhieni yn derbyn: 

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymorth o dan Ran VI o’r Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Treth Plant, os nad ydynt yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith ac os nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190
 • Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Gwaith ychwanegol - y taliad y gall rhywun dderbyn am bedair wythnos ychwanegol unwaith iddynt beidio bod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith neu Gredyd Cynhwysol
 • Credyd Cynhwysol (os yw incwm a enillir yn cael ei gynnwys yn yr asesiad Credyd Cynhwysol mae’n rhaid iddo fod yn llai na £616.66)

Pam bod hawlio prydau ysgol am ddim yn bwysig?
Os ydych chi’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim mae’n bwysig iawn i ysgol eich plentyn eich bod chi’n hawlio hynny. Gall yr ysgol dderbyn cyllid ar gyfer plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim, cyllid a fydd yn eu cynorthwyo i ddarparu rhaglenni cefnogi wedi eu targedu a phrynu offer ac adnoddau ac ati.

Os yw’n well gan eich plentyn dderbyn pecyn bwyd neu wneud trefniadau cinio eraill, mae’n dal yn bwysig eich bod chi’n cofrestru ar gyfer prydau ysgol am ddim er mwyn i’ch ysgol hawlio’r cyllid.

Sut ydw i’n gwneud cais?
Mae’n rhaid i chi lenwi ffurflen ar-lein i wneud cais am brydau ysgol am ddim.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn anfonwch e-bost at:
FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk 

Grantiau Gwisg Ysgol

Rydym wedi derbyn cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru sy’n ymestyn y blynyddoedd academaidd mae’r Grant Gwisg Ysgol ar gael ar eu cyfer.  Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, gallwch wneud cais i blentyn yn unrhyw un o’r blynyddoedd canlynol:  Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 3, Blwyddyn 5, Blwyddyn 7, Blwyddyn 8, Blwyddyn 9, Blwyddyn 10, Blwyddyn 11.

Mae’r cyllid ar gyfer y blynyddoedd hyn ar gael am amser cyfyngedig (tan 30/06/2021) felly rhaid i chi wneud cais cyn y dyddiad hwn.


Nodwch, os ydych yn gwneud cais rŵan ar gyfer plant sy’n mynd i unrhyw un o’r blynyddoedd uchod ym Medi 2021, ni allwn asesu eich cais rŵan, gan na fydd ein cyllid ar gyfer 2021/22 ar gael ran canol mis Gorffennaf.  Bydd unrhyw geisiadau a dderbynnir rŵan ar gyfer Medi 2021 yn cael eu cadw tan fydd ein cyllid ar gael. Rydym wedi rhoi ynghyd y cwestiynau cyffredin isod. Darllenwch y rhain yn ofalus cyn gwneud cais.
Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais, rhaid i rieni eisoes fod yn derbyn, neu’n gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim yn seiliedig ar yr incwm canlynol;

• Cymhorthdal Incwm

• Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm,

• Cymorth o dan Ran VI o’r Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999,

• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, 

• Credyd Treth Plant,

• os nad ydynt yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith ac os nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190, 

• Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth,

• Credyd Treth Gwaith ychwanegol- y taliad y gall rhywun dderbyn am bedair wythnos ychwanegol unwaith iddynt beidio bod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith neu Gredyd Cynhwysol. 

• Credyd Cynhwysol (os yw incwm a enillir yn cael ei gynnwys yn yr asesiad Credyd Cynhwysol mae’n rhaid iddo fod yn llai na £616.66)


Mae’r cyllid hefyd ar gael ar gyfer holl blant sy'n derbyn gofal (Gofal Maeth) sydd o oedran ysgol gorfodol a disgyblion heb gyllid cyhoeddus yn agored iddynt. Rhaid i chi gwblhau ffurflen ar-lein er mwyn gwneud cais am grantiau gwisg ysgol.   Peidiwch â gwneud cais os ydych eisoes yn derbyn grant gwisg ysgol ar gyfer eich plentyn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21.  Ni allwn wneud cais ddwywaith.

Os oes gennych ymholiadau, anfonwch e-bost at: FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk


Cwestiynau Cyffredin


Rwyf eisoes wedi derbyn £125 (£200 ar gyfer blwyddyn 7) ar gyfer fy mhlentyn.  Ydi hyn yn golygu y gallaf wneud cais eto?

Na – os ydych eisoes wedi derbyn taliad ar gyfer eich plentyn, ni allwch wneud cais eto.


Rwyf wedi clywed bod meini prawf newydd i dalu £125 am liniaduron neu lechi digidol.  Rwyf eisoes wedi derbyn £125 ar gyfer gwisg ysgol, alla i gael £125 ar gyfer gliniadur neu lechen hefyd?

Na – Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn glir iawn; dim ond 1 hawl bob blwyddyn ysgol a ganiateir.  Os ydych eisoes wedi derbyn £125 (£200 ar gyfer blwyddyn 7), ni allwch wneud cais arall.


Beth sy’n digwydd os wyf yn gwneud cais ond fy mod eisoes wedi derbyn grant am y flwyddyn academaidd 2020/21? 

Gofynnwn i rieni beidio gwneud cais eto gan ei fod yn cymryd amser i’n tîm wirio os ydych wedi gwneud hawl o’r blaen ai peidio.  Gall yr amser hwn gael ei dreulio yn helpu pobl sy’n gwneud hawliadau dilys.  Os ydych yn gwneud cais ac eisoes wedi derbyn grant eleni, bydd eich cais yn cael ei wrthod. 

Yn flaenorol, dim ond derbyn, blwyddyn 3, 7 a 10 oedd yn gallu gwneud cais.  Pam bod hyn wedi newid i gynnwys mwy o flynyddoedd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno’r newidiadau i gynorthwyo rhieni, yn arbennig ar gyfer y blynyddoedd ysgol lle mae dillad ac ati yn ddrud.  Y blynyddoedd sydd bellach yn gallu gwneud cais yw Derbyn, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ac 11.


Rydym yn dal i fod yn y flwyddyn academaidd 2020/21, pam nad oeddwn yn gallu gwneud cais am hyn y llynedd pan oedd fy mhlentyn yn mynd i un o’r blynyddoedd sydd bellach yn gymwys?

Mae Llywodraeth Cymru wedi newid y cynllun ac wedi dweud wrthym ni y gallwn dalu am y blynyddoedd newydd sydd bellach yn gymwys yn y flwyddyn academaidd bresennol.


Oes dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21?

Oes – Bydd y cyllid ond ar gael tan 30/06/21. Os ydych yn gwneud cais ar ôl y dyddiad hwn, byddwn ond yn gallu asesi eich cais ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/22 sy’n dechrau ym mis Medi 2021.


Beth sy’n digwydd os rwy’n gwneud cais rŵan, ond nid yw fy mhlentyn yn un o’r blynyddoedd sy’n gymwys?

Os yw eich plentyn yn mynd i un o’r blynyddoedd cymwys ym Medi 2021, byddwn yn cadw eich cais am y tro.  Nid ydym yn derbyn ein cyllid ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/22 (Medi 2021 ymlaen) tan canol mis Gorffennaf.  Ni allwn eich talu tan fydd y cyllid ar gael, felly byddwn yn cadw eich cais tan i ni dderbyn y cyllid.  Yna, byddwn yn prosesu eich cais ac yn rhoi gwybod i chi os oedd eich cais yn llwyddiannus.


Allwch chi dalu i mi ar gyfer fy mhlant sydd rŵan yn gymwys?

Na – Mae’r cyllid rydym yn ei rannu yn dod o gronfeydd cyhoeddus a rhaid i ni sicrhau ein bod yn derbyn cais gan y rhiant.  Rhaid i ni gadw’r rhain ar gyfer dibenion archwilio a rhag ofn y cawn unrhyw broblemau gyda’ch grant gwisg ysgol yn y dyfodol.

Pam nad ydych chi wedi hyrwyddo’r newid hwn? Rhaid i bobl wybod amdano er mwyn gwneud cais.

Rydym yn rhannu’r rhwystredigaeth hwn.  Cyflwynodd Lywodraeth Cymru’r newidiadau yn fyr rybudd ac roedd nifer o gwestiynau roeddem wedi gofyn yn aneglur.  Roedd rhaid i ni weithredu’n gyflym a newid systemau cyfrifiadur a meini prawf ymgeisio er mwyn caniatáu i bobl wneud cais ac i’n caniatáu ni i wneud taliadau.  Rydym yn chwilio am ffyrdd i gael y wybodaeth i rieni gan gynnwys cysylltu gydag ysgolion, fel y gall rieni ddod i wybod am y newid hwn a gwneud cais.


Rwyf angen mwy o wybodaeth neu rwyf angen gwirio os wyf wedi gwneud cais o’r blaen.

Gofynnwn i rieni anfon e-bost at FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk i ddarganfod mwy.  Pan mae pethau’n newid, neu pan mae pethau newydd yn digwydd, rydym yn derbyn cymaint o alwadau a dyma’r amser y gall ein tîm ei dreulio yn prosesu ceisiadau.  Ymdrechwn i ymateb i negeseuon e-bost o fewn 48 awr.

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymorth o dan Ran VI o’r Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Treth Plant os nad ydynt yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith ac os nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190
 • Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Gwaith ychwanegol - y taliad y gall rhywun dderbyn am bedair wythnos ychwanegol unwaith iddynt beidio bod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith neu Gredyd Cynhwysol
 • Credyd Cynhwysol (os yw incwm a enillir yn cael ei gynnwys yn yr asesiad Credyd Cynhwysol mae’n rhaid iddo fod yn llai na £616.66)

Mae’r cyllid hefyd ar gael ar gyfer holl blant sy'n derbyn gofal (Gofal Maeth) sydd o oedran ysgol gorfodol a disgyblion heb gyllid cyhoeddus yn agored iddynt.

Rhaid i chi gwblhau ffurflen ar-lein er mwyn gwneud cais am grantiau gwisg ysgol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn anfonwch e-bost at:
FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk