Alert Section

Prydau Ysgol a Grantiau Gwisg Am Ddim


Prydau Ysgol Am Ddim

Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim ar gyfer Blynyddoedd 11 i 13

Mae Llywodraeth Cymru (LlC) wedi darparu cyllid i ni dalu rhieni pob myfyriwr ym mlynyddoedd 11 i 13, rhwng pan fyddant yn gorffen arholiadau (23/06/22) a phan ddaw’r tymor ysgol swyddogol i ben (20/07/22). Mae hwn yn gyfnod o 20 diwrnod ysgol a byddwn yn talu rhieni o £3.90 y diwrnod fesul plentyn cymwys (£78.00 cyfanswm) yn lle Cinio Ysgol Am Ddim (PYDd). Bydd taliad o £78.00 yn cael ei wneud ar 20/06/22 a dylai gyrraedd cyfrifon banc erbyn 24/06/22. Gofynnwn yn garedig i rieni ymatal rhag cysylltu â ni tan ar ôl 24/06/22 os na fydd taliad wedi ei dderbyn erbyn hynny.

Taliadau Prydau Ysgol am Ddim ar gyfer gwyliau'r haf

Mae LlC wedi ymrwymo i dalu rhieni yn lle PYDd am holl gyfnod gwyliau'r haf. Bydd hyn hefyd yn cynnwys myfyrwyr ym mlynyddoedd 11 i 13. Bydd taliadau'n cychwyn yn unol â'r tymor sy'n dod i ben ar 20/07/22 ac wedi hynny yn cael eu talu'n wythnosol ar gyfradd o £19.50 y plentyn cymwys tan ddiwedd y gwyliau.

Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim


Ysgol Alun ac Ysgol Maes Garmon - Diweddariad FSM 04/05/21

Oherwydd yr ysgolion uchod yn cael eu cau ar 04/05/21, bydd rhieni pob plentyn cymwys PYD yn yr ysgolion uchod yn cael eu talu £ 3.90 yn unig, i gynrychioli'r diwrnod ysgol a gollwyd.Bydd ein ffeil dalu ar gyfer hyn yn cael ei gynhyrchu yn unol ag unrhyw absenoldebau cysylltiedig COVID ddydd Llun 10/05/21. Dylai rhieni ddisgwyl talu i gyrraedd eu cyfrif banc erbyn dydd Iau 13/05/21.
Byddem yn gofyn yn garedig bod patent yn ymatal rhag cysylltu â ni ynghylch y mater hwn, oni bai nad yw taliad wedi cyrraedd eu cyfrif banc erbyn 14/05/21.

Cysylltwch â: Freeschoolmeals@flintshire.gov.uk

Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd yn digwydd os bydd yn rhaid i'm plentyn fod yn absennol oherwydd COVID? Ydw i'n cael taliad fel pan fydd ysgolion ar gau?

Oes - Mae pob ysgol yn rhoi gwybod i ni pa blant / dosbarthiadau sy'n gorfod bod yn absennol am resymau COVID. Os bydd hyn yn digwydd, rydym yn cael taenlen o ysgol eich plentyn i roi gwybod i ni. Yna byddwn yn eich talu tra bydd eich plentyn yn absennol.

Pa mor aml / pryd fyddwch chi'n fy nhalu yn y sefyllfa uchod?

Mae hyn yn dibynnu ar ba mor hir y mae'ch plentyn i ffwrdd o'r ysgol. Os ydym yn gwybod o'r cychwyn cyntaf eu bod yn absennol oherwydd cael naill ai prawf positif, neu os bydd yn rhaid i ddosbarth / blwyddyn / ysgol gyfan ynysu, byddwn yn talu am 10 diwrnod ysgol (2 wythnos) ar yr adeg y dywedir wrthym fel hyn yw'r cyfnod ynysu yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth. Yn wahanol i pan fydd ysgolion ar gau, ni allwn dalu nes ein bod yn gwybod bod eich plentyn yn absennol ac mae ysgolion yn rhoi gwybod i ni am hyn bob dydd Gwener, gan ei bod yn haws yn logistaidd gwybod pwy sydd wedi bod yn yr ysgol neu'n absennol ar ôl i wythnos lawn fynd heibio. Mae hyn yn golygu bod taliad am absenoldeb cysylltiedig â COVID fel arfer o leiaf wythnos ar ôl i ni gael gwybod am yr absenoldeb.

Mae gen i blentyn neu blentyn arall yn dechrau'r ysgol ym mis Medi. A fyddant yn cael prydau ysgol am ddim yn awtomatig?

Na - Rhaid i chi wneud cais am PYD ar gyfer pob plentyn. Unwaith y byddant yn derbyn PYD, nid oes angen i chi ail-ymgeisio.

Rwy'n credu fy mod yn colli taliad / au neu nid wyf wedi cael taliad / au. Pam mae hyn?

Mae'n rhaid i chi gael hawliad byw am PYDd er mwyn caniatáu inni wneud taliadau. Os nad ydych wedi derbyn taliad, mae'n debygol oherwydd nad ydym yn dal eich manylion banc. Yn 2020, gwnaethom gynnal ymarfer mawr gyda chymorth ysgolion i gael rhieni i roi eu manylion banc inni fel y gallem eu talu, ond ni atebodd pawb. Os credwch eich bod wedi colli allan ar daliadau, cysylltwch â ni trwy e-bost yn: FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk

Beth yw’r Polisi Prydau Ysgol am Ddim?
Bydd prydau ysgol am ddim yn cael eu darparu i blant y mae eu rhieni yn derbyn: 

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Cymorth o dan Ran VI o’r Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Treth Plant, os nad ydynt yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith ac os nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190
  • Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credyd Treth Gwaith ychwanegol - y taliad y gall rhywun dderbyn am bedair wythnos ychwanegol unwaith iddynt beidio bod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith neu Gredyd Cynhwysol
  • Credyd Cynhwysol (os yw incwm a enillir yn cael ei gynnwys yn yr asesiad Credyd Cynhwysol mae’n rhaid iddo fod yn llai na £616.66)

Pam bod hawlio prydau ysgol am ddim yn bwysig?
Os ydych chi’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim mae’n bwysig iawn i ysgol eich plentyn eich bod chi’n hawlio hynny. Gall yr ysgol dderbyn cyllid ar gyfer plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim, cyllid a fydd yn eu cynorthwyo i ddarparu rhaglenni cefnogi wedi eu targedu a phrynu offer ac adnoddau ac ati.

Os yw’n well gan eich plentyn dderbyn pecyn bwyd neu wneud trefniadau cinio eraill, mae’n dal yn bwysig eich bod chi’n cofrestru ar gyfer prydau ysgol am ddim er mwyn i’ch ysgol hawlio’r cyllid.

Sut ydw i’n gwneud cais?
Mae’n rhaid i chi lenwi ffurflen ar-lein i wneud cais am brydau ysgol am ddim.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn anfonwch e-bost at:
FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk 

Grantiau Gwisg Ysgol

Mae cyllid Grant Gwisg ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23 yn agored i geisiadau.

Ym mis Mehefin 2022, rydym wedi agor ein ffurflen gais ond a fyddech cystal â chael eich hysbysu nad ydym yn derbyn ein cyllid gan y Llywodraeth i'n galluogi i wneud taliadau tan o leiaf Gorffennaf 2022. Bydd unrhyw geisiadau a wneir cyn bod ein cyllid ar gael yn cael eu cadw tan ein cyllid yn dod ar gael. Yna byddwn yn cysylltu â chi unwaith y byddwn wedi asesu eich cais. Gyda hyn mewn golwg, ni ddylai rhieni sy'n gwneud cais nawr ddisgwyl i'w cais gael ei asesu ar unwaith.

Rydym wedi llunio rhai cwestiynau cyffredin (FQA’s isod). 

Darllenwch y rhain yn ofalus cyn gwneud cais.

Gallwch wneud cais am Grantiau Gwisg i blant sy'n cychwyn y blynyddoedd canlynol ym mis Medi 2022:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11

Gall plant sy'n derbyn gofal (gofal maeth) fod yn gymwys mewn unrhyw flwyddyn academaidd.

 

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais, rhaid i rieni eisoes fod yn derbyn, neu’n gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim yn seiliedig ar yr incwm canlynol;

• Cymhorthdal Incwm

• Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm,

• Cymorth o dan Ran VI o’r Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999,

• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, 

• Credyd Treth Plant,

• os nad ydynt yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith ac os nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190, 

• Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth,

• Credyd Treth Gwaith ychwanegol- y taliad y gall rhywun dderbyn am bedair wythnos ychwanegol unwaith iddynt beidio bod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith neu Gredyd Cynhwysol. 

• Credyd Cynhwysol (os yw incwm a enillir yn cael ei gynnwys yn yr asesiad Credyd Cynhwysol mae’n rhaid iddo fod yn llai na £616.66)

Mae’r cyllid hefyd ar gael ar gyfer holl blant sy'n derbyn gofal (Gofal Maeth) sydd o oedran ysgol gorfodol a disgyblion heb gyllid cyhoeddus yn agored iddynt. Rhaid i chi gwblhau ffurflen ar-lein er mwyn gwneud cais am grantiau gwisg ysgol.   Peidiwch â gwneud cais os ydych eisoes yn derbyn grant gwisg ysgol ar gyfer eich plentyn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21.  Ni allwn wneud cais ddwywaith.

Os oes gennych ymholiadau, anfonwch e-bost at: FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk

Cwestiynau Cyffredin

Pam fod yn rhaid i mi wneud cais? Oni allwch chi ddim ond talu i mi am fy mhlant sy'n gymwys?

Na - Ariennir y grantiau a weinyddwn gan LlC ac mae amodau ein grantiau yn cadarnhau bod yn rhaid i ni dderbyn cais gan y rhiant. Rhaid i ni hefyd gadw'r rhain at ddibenion archwilio a phrofi ein bod yn talu dim ond am blant y mae eu rhieni'n cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd. Mae angen i ni hefyd allu cael manylion cyfrif banc rhieni, i'n galluogi i dalu'r arian grant iddynt. Ni allwn wneud hyn heb ffurflen gais.

Mae angen mwy o wybodaeth arnaf neu mae angen i mi wirio a wyf wedi hawlio o'r blaen.

Byddem yn gofyn yn garedig i rieni anfon e-bost atom yn FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk i ddarganfod. Ein nod yw ymateb i e-byst o fewn 48 awr.