Taliad Cymorth Hunanynysu


Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Os byddwch yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunanynysu o £500

  • Dywedwyd wrthych i hunanynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
  • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
  • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
  • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Bensiwn Credyd

Noder: Os dywed y Tîm Tracio, Olrhain a Diogelu fod rhaid i’ch plentyn hunan-ynysu, nid oes gennych hawl i wneud cais am daliad hunan-ynysu o dan y rheolau a osodir gan Lywodraeth Cymru.

Taliadau Disgresiwn

 

 Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Taliad Disgresiwn o £500 os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond:

 

  • Nid ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
  • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu.

 

 Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig ac mae’n rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn

Sicrhewch bod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais.

  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
  • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf

 

 I wneud cais cliciwch ar y ddolen isod:

Ffurflen Taliad Cymorth Arwahanrwydd >>

Am wybodaeth neu gymorth pellach anfonwch unrhyw ymholiadau at: 

mailto:wrrt@flintshire.gov.uk

01352 704848

Neu ewch i'r ddolen isod: 

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-hunanynysu?_ga=2.31739774.1944013986.1605523200-659684769.1573217998