Taliad Cymorth Hunanynysu


Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Efallai y bydd gennych hawl hefyd i daliad os cewch gyfarwyddyd i hunan-ynysu am gyfnod sy'n dechrau ar 1 Chwefror 2021 neu ar ôl hynny gan ap COVID-19 GIG Cymru. 

Os byddwch yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunanynysu o £500

 • O rydych wedi cael hysbysiad drwy Ap Covid-19 y GIG oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021 
 • Dywedwyd wrthych i hunanynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Bensiwn Credyd

Mae cymhwysedd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Mae'r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol neu coleg addysg bellach sy'n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 19 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth); 
 • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan TTP neu gofynnwyd iddo hunanynysu am 10 diwrnod neu fwy gan lleoliad gofal plant yr ysgol neu'r coleg addysg bellach o ganlyniad i achos mewn ysgol, gofal plant neu leoliad addysg bellach; A  
 • Mae rhieni neu ofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun, sef:
  • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig;
  • yn methu gweithio gartref a byddant yn colli incwm o ganlyniad; A
  • (y ceisydd neu ei bartner) yn derbyn ar hyn o bryd, Credyd Cynhwysol, Credyd     Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar   sail incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.; Neu 
  • Mae'r cais yn cael ei dderbyn o dan y cynllun dewisol.

Taliadau Disgresiwn

 Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Taliad Disgresiwn o £500 os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond: 

 • Nid ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu. 

 Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig ac mae’n rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn

Sicrhewch bod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais.

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf 

Mae angen tystiolaeth ychwanegol gan y rhai y dywedir wrthynt am app ynysu Covid 19 GIG Cymru

Os oes gennych ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a'ch bod yn cael eich hysbysu bod angen ichi hunanynysu, oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer Covid 19, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cymorth. 

Noder, os cewch eich hysbysu drwy ap, rhaid ichi ddarparu'r sgrinlun a ddangosir isod. Os na allwch ddarparu'r sgrinlun hwn neu os na fyddwch yn gwneud hynny, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried. Bydd angen ichi hefyd ddarparu cadarnhad ysgrifenedig gan eich cyflogwr na wnaethoch weithio yn ystod y cyfnod hwn a bod eich enillion wedi lleihau o ganlyniad. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd yn rhaid ichi ddarparu datganiad i'r perwyl hwn.

Pryd y dylech chi gyflwyno cais am daliad?

Fel arfer, gallwch gyflwyno cais hyd at 14 diwrnod ar ôl diwedd eich cyfnod hunanynysu. Ni chaniateir i ni dderbyn ceisiadau ar ôl y cyfnod hwn.

Bydd gan rieni/gofalwyr y dywedwyd wrthynt i hunanynysu rhwng 23 Hydref a dydd Sul 13 Rhagfyr 2020 tan ddydd Sul 27 Rhagfyr i wneud cais am daliad hunanynysu gan nad oedd y cynllun wedi'i ehangu i'w gwneud yn gymwys ar gyfer taliad tan ddydd Llun 14 Rhagfyr.

Gweithwyr gofal

Efallai gall gweithwyr gofal y gofynnir iddynt beidio â mynd i'r gwaith oherwydd COVID-19 neu oherwydd y tybir bod ganddynt COVID-19 gyflwyno cais ar gyfer cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol (SSP) Llywodraeth Cymru. Fe'i lansiwyd ar 1 Tachwedd 2020 a bydd yn parhau tan 31 Mawrth 2021. Mae arweiniad ar y cynllun hwnnw ar gael ar wedudalen Llywodraeth Cymru: Canllawiau COVID-19 ar gyfer Gweithwyr Gofal    

Sylwer:  Ni all gweithwyr gofal gyflwyno ceisiadau ar gyfer y taliad hunanynysu a'r cynllun tâl salwch statudol ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu a bydd angen iddynt ddewis pa daliad i'w hawlio.

I wneud cais cliciwch ar y ddolen isod:

Ffurflen Taliad Cymorth Arwahanrwydd >>

Am wybodaeth neu gymorth pellach anfonwch unrhyw ymholiadau at: 

mailto:wrrt@flintshire.gov.uk

01352 704848

Neu ewch i'r ddolen isod: 

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-hunanynysu?_ga=2.31739774.1944013986.1605523200-659684769.1573217998

Hysbysiad preifatrwydd Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19