Taliad Cymorth Hunanynysu


Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Efallai y bydd gennych hawl hefyd i daliad os cewch gyfarwyddyd i hunan-ynysu am gyfnod sy'n dechrau ar 1 Chwefror 2021 neu ar ôl hynny gan ap COVID-19 GIG Cymru. 

Mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy. Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad.

Os byddwch yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunanynysu o £500

 • O rydych wedi cael hysbysiad drwy Ap Covid-19 y GIG oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021 
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Bensiwn Credyd

Mae cymhwysedd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

  • Mae rhieni neu ofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun, sef:
  • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig;
  • yn methu gweithio gartref a byddant yn colli incwm o ganlyniad; A
  • (y ceisydd neu ei bartner) yn derbyn ar hyn o bryd, Credyd Cynhwysol, Credyd     Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar   sail incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.; Neu 
  • Mae'r cais yn cael ei dderbyn o dan y cynllun dewisol.

Mewn achosion lle mae’n ofynnol i blant ynysu, dim ond un taliad a ellir ei wneud i aelwyd ar gyfer y cyfnod hwnnw.  Os gwneir cais gan fwy nac un unigolyn mewn perthynas â’r uned deuluol, dylai’r awdurdodau lleol ystyried pwy yw’r unigolyn mwyaf priodol i wneud y cais. 

Os dywedwyd wrth eich plentyn i hunan-ynysu

Mae rhiant neu ofalwr hefyd yn gallu ymgeisio am daliad os dywedwyd yn ffurfiol wrth eu plentyn i hunan-ynysu. Ni fyddwch yn gallu cael y taliad os dywedwyd wrth eich plentyn i hunan-ynysu gan yr ap COVID-19 GIG.

I gael y taliad, mae’n rhaid iddynt fynychu ysgol, addysg bellach neu ofal plant (hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 11 neu hyd at 25 oed os oes ganddynt anghenion cymhleth) a dywedwyd wrthynt yn ffurfiol i hunan-ynysu gan naill ai:

 • Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru
 • ysgol eich plentyn
 • lleoliad addysg bellach eich plentyn
 • lleoliad gofal plant eich plentyn (crèche, meithrinfa)

Sylwer bod y meini prawf cymhwyso wedi’i ymestyn i blant blwyddyn 11 o 7 Mehefin 2021.  Gellir gwneud hawliadau ôl-weithredol ar gyfer plant cymwys am gyfnodau o hunan-ynysu sy’n dechrau ar neu ar ôl 12 Ebrill 2021.  Fodd bynnag, mae’n rhaid i hawliadau gael eu gwneud i Awdurdodau Lleol o fewn 21 diwrnod o 7 Mehefin 2021.

Taliadau Disgresiwn

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Taliad Disgresiwn o £500 os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond: 

 • Nid ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu. 

17 Chwefror 2021, caiff y gronfa taliadau yn ôl disgresiwn ei hymestyn ar gyfer:

 • Pobl nad oes Arian Cyhoeddus ar Gael Iddynt 
 • Pobl sydd ag incwm o lai na £500 yr wythnos (net)
 • Pobl sy’n cael Tâl Salwch Statudol neu lai

Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig ac mae’n rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn

Sicrhewch bod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais.

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf 

Os oes gennych ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a'ch bod yn cael eich hysbysu bod angen ichi hunanynysu, oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer Covid 19, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cymorth. 

Bydd angen ichi hefyd ddarparu cadarnhad ysgrifenedig gan eich cyflogwr na wnaethoch weithio yn ystod y cyfnod hwn a bod eich enillion wedi lleihau o ganlyniad. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd yn rhaid ichi ddarparu datganiad i'r perwyl hwn.

Pryd y dylech chi gyflwyno cais am daliad?

Fel arfer, gallwch gyflwyno cais hyd at 14 diwrnod ar ôl diwedd eich cyfnod hunanynysu. Ni chaniateir i ni dderbyn ceisiadau ar ôl y cyfnod hwn.

Bydd gan rieni/gofalwyr y dywedwyd wrthynt i hunanynysu rhwng 23 Hydref a dydd Sul 13 Rhagfyr 2020 tan ddydd Sul 27 Rhagfyr i wneud cais am daliad hunanynysu gan nad oedd y cynllun wedi'i ehangu i'w gwneud yn gymwys ar gyfer taliad tan ddydd Llun 14 Rhagfyr.

Gweithwyr gofal

Efallai gall gweithwyr gofal y gofynnir iddynt beidio â mynd i'r gwaith oherwydd COVID-19 neu oherwydd y tybir bod ganddynt COVID-19 gyflwyno cais ar gyfer cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol (SSP) Llywodraeth Cymru. Fe'i lansiwyd ar 1 Tachwedd 2020 a bydd yn parhau tan 30 Medi 2021. Mae arweiniad ar y cynllun hwnnw ar gael ar wedudalen Llywodraeth Cymru: Canllawiau COVID-19 ar gyfer Gweithwyr Gofal    

Sylwer:  Ni all gweithwyr gofal gyflwyno ceisiadau ar gyfer y taliad hunanynysu a'r cynllun tâl salwch statudol ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu a bydd angen iddynt ddewis pa daliad i'w hawlio.

I wneud cais cliciwch ar y ddolen isod:

Ffurflen Taliad Cymorth Arwahanrwydd >>

Am wybodaeth neu gymorth pellach anfonwch unrhyw ymholiadau at: 

mailto:wrrt@flintshire.gov.uk

01352 704848

Neu ewch i'r ddolen isod: 

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-hunanynysu?_ga=2.31739774.1944013986.1605523200-659684769.1573217998

Hysbysiad preifatrwydd Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19