Alert Section

Taliad Cymorth Hunanynysu


Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.  

Efallai y bydd gennych hawl hefyd i daliad os cewch gyfarwyddyd i hunan-ynysu am gyfnod sy'n dechrau ar 1 Chwefror 2021 neu ar ôl hynny gan ap COVID-19 GIG Cymru.   

Mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy. Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad.

Os yw'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi i ddweud wrthych y dylech hunanynysu, efallai y bydd gennych hawl i gael Cymorth Ariannol.
Taliad Cymorth Hunanynysu:

Os ydych yn bodloni'r HOLL feini prawf cymhwystra, mae gennych hawl i gael Taliad Ynysu o £750.

Plîs sylwer am y cyfnod cyn y 7ed o Awst 2021 £500 fydd y taliad

 • Rydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu:
 • Gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar neu ar ôl 7ed o Awst 2021 fel achos positif.  O'r dyddiad yma dim ond cysylltiadau agos sydd heb ei brechu yn gyflawn fydd yn deilwng
 • Gofynnwyd i'ch plentyn ynysu  gan POD fel achos positif
 • Rydych wedi cael hysbysiad drwy Ap Covid-19 y GIG oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021 a rydych wedyn wedi eich cynghori gan POD i hunanynysu oherwydd na ydych wedi ei brechu yn gyflawn. Bydd hyn yn cael ei wirio ar y system POD
 • Rydych yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Ar hyn o bryd rydych chi neu'ch partner yn cael o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Ni ydych yn berson ifanc lle mae rhiant / gofalwr yn derbyn Budd-dal Plant.

 

Taliadau Disgresiwn

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad yn ôl Disgresiwn o £750, am y cyfnod cyn y 7ed o Awst 2021 £500 fydd y taliad.

Os ydych yn bodloni'r holl feini prawf cymhwystra eraill uchod, ond:

 • Nad Ydych chi na'ch partner yn cael Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Y byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gweithio tra byddwch yn hunanynysu.

Mae'r cais hwn ar gyfer un person yn unig a rhaid i unrhyw geisiadau eraill o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn.

Sicrhewch fod y wybodaeth isod wrth law cyn dechrau eich cais

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o'r dyddiad a roddwyd gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru
 • Eich Cyfriflen Banc ddiweddaraf, slip cyflog neu brawf o hunangyflogaeth

Os oes gennych ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a'ch bod yn cael eich hysbysu bod angen ichi hunanynysu, oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer Covid 19, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cymorth. Plîs sylwer bod hyn ond yn berthnasol os na ydych wedi eich brechu yn gyflawn.

Pryd y dylech chi gyflwyno cais am daliad?

Fel arfer, gallwch gyflwyno cais hyd at 14 diwrnod ar ôl diwedd eich cyfnod hunanynysu. Ni chaniateir i ni dderbyn ceisiadau ar ôl y cyfnod hwn.

Bydd gan rieni/gofalwyr y dywedwyd wrthynt i hunanynysu rhwng 23 Hydref a dydd Sul 13 Rhagfyr 2020 tan ddydd Sul 27 Rhagfyr i wneud cais am daliad hunanynysu gan nad oedd y cynllun wedi'i ehangu i'w gwneud yn gymwys ar gyfer taliad tan ddydd Llun 14 Rhagfyr.

Gweithwyr gofal

Efallai gall gweithwyr gofal y gofynnir iddynt beidio â mynd i'r gwaith oherwydd COVID-19 neu oherwydd y tybir bod ganddynt COVID-19 gyflwyno cais ar gyfer cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol (SSP) Llywodraeth Cymru. Fe'i lansiwyd ar 1 Tachwedd 2020 a bydd yn parhau tan 30 Medi 2021. Mae arweiniad ar y cynllun hwnnw ar gael ar wedudalen Llywodraeth Cymru: Canllawiau COVID-19 ar gyfer Gweithwyr Gofal    

Sylwer:  Ni all gweithwyr gofal gyflwyno ceisiadau ar gyfer y taliad hunanynysu a'r cynllun tâl salwch statudol ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu a bydd angen iddynt ddewis pa daliad i'w hawlio.

I wneud cais cliciwch ar y ddolen isod:

Ffurflen Taliad Cymorth Arwahanrwydd >>

Am wybodaeth neu gymorth pellach anfonwch unrhyw ymholiadau at: 

mailto:wrrt@flintshire.gov.uk

01352 704848

Neu ewch i'r ddolen isod: 

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-hunanynysu?_ga=2.31739774.1944013986.1605523200-659684769.1573217998

Hysbysiad preifatrwydd Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19