Hafan > Preswyl > Treth-Cyngor > Diwygio Lles

Diwygio Lles

A oes arnoch chi angen Cyngor a Chymorth?

Gall Tîm Diwygio Lles Cyngor Sir y Fflint helpu cwsmeriaid a effeithir gan y newidiadau Diwygio'r Gyfundrefn Les canlynol:  

 • Credyd Cynhwysol
 • Tan-feddiannu (treth ystafell wely)
 • Cyfyngiadau Lwfans Tai Lleol
 • Cap budd-daliadau 

Ein nod yw eich cefnogi, eich annog a'ch helpu i fod yn annibynnol yn ariannol. Os ydych chi’n cael trafferth rheoli eich taliadau rhent neu’n cael trafferth neilltuo arian ar gyfer biliau ac yn awyddus i ddarganfod mwy am eich opsiynau, gallwn eich helpu yn y ffyrdd canlynol:

 • Gallwn gynnig cyngor a chymorth i chi yn ymwneud â chyllidebu. Os ydych chi'n awyddus i drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb, cysylltwch â'r Tîm Diwygio Lles ar 01352 704848 neu anfonwch e-bost at wrrt@flintshire.gov.uk
 • Gallwn gwblhau ceisiadau argyfwng (yn amodol ar amgylchiadau’r unigolyn).  Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon: Cronfa Cymorth Dewisol 
 • Gallwn eich cyfeirio at gyngor neu gymorth arbenigol a all gynnwys rhwystrau i gyflogaeth, gofal plant, cyngor mewn perthynas â dyledion ac ati. 

Twyll Hunaniaeth

Os bydd rhywun yn cynnig ‘benthyciad cost isel’ i chi gan yllywodraeth, mae'n debyg eu bod yn ceisio dwyn eich hunaniaeth.

Cymorth lles

 • Cael trafferth talu eich rhent?
 • Cael trafferth rheoli eich arian?
 • Ydi’r diwygiadau i’r Gyfundrefn Les yn effeithio arnoch chi? 
 • Angen gwybodaeth am help arall sydd ar gael?

Efallai y bydd y Tîm Diwygio’r Gyfundrefn Les yn gallu helpu. Cysylltwch â ni ar 01352 704848 neu anfon e-bost at wrrt@flintshire.gov.uk

Nod Cymorth Lles yw helpu cwsmeriaid sydd angen cymorth â rheoli arian a thalu biliau yn brydlon.

Darperir cymorth drwy drefnu apwyntiadau mewn swyddfeydd lleol o fewn Sir y Fflint. 

Os ydych chi wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol yn ddiweddar ac yn aros am eich taliad cyntaf, mae rhagor o wybodaeth ar gael mewn perthynas â hyn ar y ddolen ganlynol:

Dywedwch wrthym eich profiad o Gredyd Cynhwysol 

Mae Llywodraeth Cymru eisiau deall sut mae Credyd Cynhwysol yn effeithio ar aelwydydd yng Nghymru.  

Mae eich barn a'ch profiad o Gredyd Cynhwysol yn bwysig i ni.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth yn ymwneud â budd-daliadau ar y dudalen budd-daliadau ar wefan Cyngor Ar Bopeth 

Gallwch ddod o hyd i’ch Swyddfa Cyngor Ar Bopeth agosaf drwy ddilyn y ddolen hon.

Taliadau dewisol tai

Taliadau y gellir eu gwneud gan y Cyngor i bobl sy'n derbyn Budd-Dal Tai neu Gredyd Cynhwysol (Elfen Dai), ond a allai fod angen rhagor o gymorth ariannol gyda'u costau tai yw Taliadau Dewisol Tai.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Taliadau Dewisol Tai ac i weld y Polisi, cliciwch ar y dolenni canlynol:  

Gwariant Taliadau Dewisol Tai 

Yn 2018/2019, derbyniodd Cyngor Sir y Fflint £344.391 gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i weinyddu Taliadau Dewisol Tai. Mae’r wybodaeth isod yn dangos sut cafodd yr arian ei ddefnyddio;

                                                                             £

Uchafswm Budd-Daliadau                                29,660

Meini Prawf Maint Cymdeithasol                      96,476

Cyfyngiad Lwfans Tai Lleol                               91,133

Cyfuniad                                                           61,318

Dim effaith                                                        65,802 

Cyfanswm                                                      344, 389

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi derbyn £286,264 gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i weinyddu Taliadau Dewisol Tai yn 2019/20. 

Cyplau Oedran Cymysg 

Am ragor o wybodaeth yn ymwneud â’r newidiadau sydd wedi cael effaith ar gyplau oedran cymysg o 15 Mai, dilynwch y ddolen hon os gwelwch yn dda. 

Os ydych chi’n teimlo y byddech chi, neu rywun yr ydych chi'n eu hadnabod, yn elwa o’r cymorth hwn, cysylltwch â’r tîm ar 01352 704848 neu anfonwch e-bost at: wrrt@flintshire.gov.uk.  

Nodwch: Mae’n rhaid cael caniatâd yr unigolyn sy’n ymofyn cymorth er mwyn gwneud atgyfeiriad at y Tîm