Sefyllfa cyllideb 2018/19 a'r tu hwnt


Egluro Cyllideb y Cyngor a Chynnydd yn Nhreth y Cyngor 

Mae’r Cyngor newydd osod ei gyllideb flynyddol ar gyfer 2018/19.  Efallai eich bod wedi darllen amdano yn y wasg. 

Pan fyddwch yn derbyn bil Treth y Cyngor ym mis Mawrth efallai y bydd gennych rai cwestiynau.   

Mae sut mae Treth y Cyngor yn gweithio a sut mae cyllid llywodraeth leol yn gweithio yn bynciau eithaf cymhleth i’w hegluro. I helpu i ateb eich cwestiynau rydym wedi rhoi’r atebion i nifer o gwestiynau a ofynnir yn aml ar ein gwefan.    Cliciwch yma i’w gweld.  

Mae cynghorau a’r sector cyhoeddus ehangach yn wynebu heriau ariannol mawr.   Mae arian y Llywodraeth i gynghorau yn cael ei dorri o un flwyddyn i’r llall a disgwylir i ni ddod o hyd i arbedion i gwrdd costau cynyddol y galw am wasanaethau, fel gofal cymdeithasol; a chwyddiant mewn prisiau a thâl, fel tanwydd ac ynni.   Mae Sir y Fflint wedi gwneud arbedion o £79 miliwn dros y ddegawd ddiwethaf.   Rydym wedi gwneud hyd yn oed mwy o arbedion i setlo ein cyllideb ar gyfer 2018/19.  

Gyda chymaint o bwysau arnom, mae'n anochel ein bod hefyd yn gorfod dibynnu ar incwm Treth y Cyngor.   Eleni rydym wedi gorfod gosod cynnydd o 6.71% yn Nhreth y Cyngor.   Mae hyn yn uwch na blynyddoedd blaenorol ac rydym yn gwybod y byddwn yn cael ein cwestiynu a’n herio dros y rhesymau am wneud hyn.  

Yn gyntaf, roedd yn rhaid i ni osod cynnydd o 5% yn Nhreth y Cyngor i helpu i fantoli’r gyllideb – fel bod incwm wedi’i gynllunio yn diwallu gwariant wedi'i gynllunio ar gyfer y flwyddyn ariannol o’n blaenau - rhywbeth sy'n rhaid i ni ei wneud yn ôl y gyfraith.   

Yn ail, rydym wedi ychwanegu 1.71% pellach i Dreth y Cyngor i godi dros £1.1 miliwn i ysgolion. Gwnaethom hyn i sicrhau nad yw ysgolion yn cael eu rhoi mewn sefyllfa lle mae athrawon a chymhorthwyr addysgu yn cael eu gwneud yn ddi-waith i fantoli eu llyfrau eu hunain.   Os na fyddem wedi gwneud hyn, yna gallai’r camau fyddai ysgolion wedi gorfod eu cymryd i wneud eu harbedion eu hunain gael effaith difrifol ar ansawdd addysgu pobl ifanc.  Roedd pobl leol wedi ymgyrchu i’r Cyngor gynyddu'r cyllid i ysgolion.  Rydym wedi gwrando a gweithredu.

Mae’r Cyngor wedi gwneud ei hun yn fwy a mwy effeithiol yn ystod y blynyddoedd diweddar, i arbed arian, i warchod gwasanaethau lleol a gwarchod trigolion lleol rhag cynnydd yn Nhreth y Cyngor gymaint ag y gallem.  Yn y wybodaeth cwestiynau a ofynnir yn aml, eglurir mwy am yr hyn rydym wedi'i wneud.  

Ni all toriadau mewn gwariant cyhoeddus o’r maint hwn barhau.      Anogir chi i leisio eich barn gyda’r sawl sy’n dal y ‘pwrs cyhoeddus’ yn San Steffan a Chaerdydd os ydych yn gwrthwynebu costau gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen yn cael eu trosglwyddo i’r trethdalwr lleol.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydynt wedi eu cynnwys yn ein gwybodaeth gyhoeddus gallwch anfon e-bost at EinSiryFflint@siryfflint.gov.uk