Hafan > Preswyl > Cofrestru i bleidleisio

Cofrestru i bleidleisio

Cofrestru i bleidleisio

I bleidleisio mewn etholiadau lleol, cenedlaethol ac Ewropeaidd, mae’n rhaid i’ch enw fod ar y gofrestr etholiadol. Mae hon yn rhestr o enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio. Os nad ydych chi ar y rhestr, ni chewch bleidleisio.

Ni fyddwch yn cael eich rhoi ar y rhestr hon yn awtomatig, hyd yn oed os ydych chi’n talu treth y cyngor, felly mae’n bwysig eich bod yn cofrestru.

Sut ydw i’n cofrestru?

Gallwch gofrestru i bleidleisio  yn gyflym ac yn rhwydd ar-lein.  Bydd arnoch chi angen nodi eich dyddiad geni a'ch rhif Yswiriant Gwladol (YG).  Os nad ydych chi'n gwybod eich rhif YG, cewch wybodaeth ar sut i’w gael yma

Cofrestru i bleidleisio ar-lein

Mae'n rhaid i bob aelod o'r teulu gofrestru yn unigol, a darparu eu rhif Yswiriant Gwladol a'u dyddiad geni fel tystiolaeth.

O'r blaen, byddai un person ym mhob cartref yn cofrestru'r holl breswylwyr cymwys yn defnyddio'r ffurflen ganfasio blynyddol.  Ond rŵan byddwch yn derbyn 'ffurflen ymholiad aelwyd' flynyddol, a bydd arnoch chi angen ychwanegu unrhyw un dros 16 oed sy'n byw yn eich cartref.  Bydd unrhywun heb gofrestru yn derbyn gwahoddiad drwy'r post i wneud hynny.

Unwaith byddwch chi wedi cofrestru does arnoch chi ddim angen ailgofrestru, oni bai'ch bod yn symud tŷ.  Fodd bynnag, fe ddylech chi gwblhau a dychwelyd y ffurflen ymholiad aelwyd yn flynyddol.

Pwy sy’n gallu cofrestru?

Gallwch gofrestru i bleidleisio os ydych chi’n: 

  • 16 oed â hyn (ond ni chewch bleidleisio nes eich bod yn 18) AC YN 
  • Ddinesydd Prydeinig NEU 
  • Dinesydd Gwyddelig, y Gymanwlad neu’r Undeb Ewropeaidd sy’n preswylio yn y DU.

Dan y ddeddfwriaeth bresennol, nid yw bod yn briod â dinesydd Prydeinig na bod â cherdyn preswyl parhaol i fyw yn y DU yn eich gwneud yn ddinesydd Prydeinig ac felly ni chewch bleidleisio yn etholiadau’r DU.

Y gofrestr etholiadol a’r gofrestr ‘agored’ 

Dogfennau Defnyddiol