Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throeseddu 2021


Bydd yr Etholiadau Comisiynydd Heddlu a throeseddu (Etholiadau CHTh) nesaf ar dydd Iau 6 Mai 2021.

 

Hysbysiad o Etholiad: Comisiynydd Heddlu a Throeseddu – Ardal Heddlu Gogledd Cymru (PDF)

Hysbysiad o'r amser diweddaraf i gyflwyno anerchiadau etholiadol ymgeiswyr i swyddog canlyniadau ardal yr heddlu (PDF)

 Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throeseddu Ardal Heddlu Gogledd Cymru Dtganiad am y Personau a Enwebwyd a Rhybudd y Bleidlais (PDF)

 

Ynghylch yr etholiadau

Crëwyd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr gan Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, gyda’r Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf yn cael eu cynnal ar 15 Tachwedd 2012, Cafwyd etholiadau hefyd ym Mai 2016 a bydd yr Etholiadau CHTh nesaf ar 6 Mai 2021. 

Bydd yr Etholiadau (CHTh) yn cael eu cynnal mewn 40 o ardaloedd heddlu yng Nghymru a Lloegr (ar wahân i’r rhai yn Llundain a Manceinion). Mae gan bob ardal un Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer ei hardal heddlu

Mae pedair ardal heddlu yng Nghymru, gyda phob un yn ethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Dyma’r pedair ardal heddlu yng Nghymru:

 • Gogledd Cymru
 • De Cymru
 • Dyfed Powys
 • Gwent

Mae 6 ardal bleidleisio yn rhan o Ardal Gogledd Cymru:

 • Ynys Môn
 • Conwy
 • Sir Ddinbych 
 • Sir y Fflint
 • Gwynedd
 • Wrecsam  

Mae Swyddog Canlyniadau wedi ei benodi ar gyfer pob un o’r ardaloedd pleidleisio uchod.

Colin Everett yw Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu Gogledd Cymru ar gyfer Etholiadau CHTh Mai 2021, a fo sy’n gyfrifol am y ffordd y caiff yr etholiad CHTh ei gynnal, gan gynnwys: 

 • cydgysylltu gyda Swyddogion Canlyniadau Lleol yn ardal heddlu De Cymru
 • cyhoeddi Hysbysiad ynghylch yr Etholiad
 • y weithdrefn enwebu
 • hybu cyfranogiad 
 • sicrhau bod cynnwys areithiau etholiadol a gweithdrefnau cyflwyno’r anerchiadau hyn yn cydymffurfio â’r gofynion
 • coladu cyfansymiau lleol a chyfrifo’r canlyniad
 • datganiad y canlyniad 

Mae'r Swyddog Canlyniadau Lleol yn gyfrifol yn ei ardal bleidleisio am:

 • sicrhau bod yr etholiad yn cael ei weinyddu’n effeithiol
 • darpariaethau’r gorsafoedd pleidleisio 
 • argraffu papurau pleidleisio
 • y ffordd y mae’r etholiad yn cael ei gynnal
 • penodi staff gorsafoedd pleidleisio
 • rheoli’r broses bleidleisio drwy’r post
 • y dilysu a’r cyfrif yn eu hardal bleidleisio
 • trosglwyddo’r cyfansymiau lleol i Swyddog Canlyniadau’r Ardal Heddlu

 

Rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn gyfriol am y canlynol:

 • Dal yr Heddlu i gyfrifol
 • Penodi Prif Gwnstabliaid a’u diswyddo (os oes angen)
 • Gosod cyllidebau’r heddlu
 • Gosod y swm mae pobl yn ei dalu fel rhan o Dreth y Cyngor ar gyfer heddlua
 • Gosod blaenoriaethau heddlua’r ardal leol
 • Goruchwylio sut eir i’r afael â throsedd yn yr ardal a gosod amcanion i sicrhau bod yr heddlu yn darparu gwasanaeth da
 • Cwrdd ac ymgynghori â’r cyhoedd yn rheolaidd, i wrando ar eu barn ynghylch heddlua
 •  Creu cynllun heddlu a throseddu sy’n nodi’r blaenoriaethau heddlua lleol
 • Penderfynu sut caiff y gyllideb ei gwario   

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl y Comisiwn Heddlu a Throseddu gweler http://www.northwales-pcc.go.uk/cy

 

Dyddiadau allweddol

Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd: dyddiadau allweddol (PDF)

 

Y system etholiadol

 

Os oes dau ymgeisydd yn sefyll yn yr etholiad, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cael ei ethol dan y system etholiadol y cyntaf i’r felin gaiff falu, lle mae’r ymgeisydd gyda’r nifer uchaf o bleidleisiau’n cael ei ethol.  

Os oes mwy na dau ymgeisydd, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cael ei ethol dan system y bleidlais atodol.  

Gall pleidleisiwr bleidleisio dros ymgeisydd dewis cyntaf ac ail ddewis.

 • Os bydd ymgeisydd yn cael dros 50% o’r pleidleisiau dewis cyntaf, bydd yn cael ei ethol.
 • Os na chaiff unrhyw ymgeisydd dros 50% o’r pleidleisiau dewis cyntaf, bydd pob ymgeisydd heblaw am y rhai yn y safle cyntaf a’r ail safle yn cael ei ddileu.
 • Mae’r papurau pleidleisio sy’n nodi un o’r ymgeiswyr sydd wedi eu dileu fel un o’r dewisiadau yn cael eu gwirio am eu hail ddewis.
 • Mae unrhyw bleidleisiau ail ddewis ar gyfer yr ymgeiswyr sydd ar ôl wedyn yn cael eu hychwanegu at eu pleidleisiau dewis cyntaf a’r ymgeisydd gyda’r nifer uchaf o bleidleisiau sy’n cael ei ethol.  

 

 

 

Sut i bleidleisio yn etholiadau'r Senedd a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throeseddu

 

Pleidleiswyr Cymwys

I fod yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad hwn rhaid i chi fod:

 • wedi cofrestru i bleidleisio
 • yn 18 neu'n hŷn ar ddiwrnod y bleidlais (poll)
 • yn ddinesydd o'r Deyrnas Unedig, Iwerddon, y Gymanwlad neu Ewrop
 • yn preswylio mewn cyfeiriad yng Nghymru neu Loegr (ac eithrio Llundain)• nid eich gwahardd yn gyfreithiol rhag pleidleisio

  

Briffiad Ymgeiswyr ac Asiantau

 

Dyddiad:  Dydd Llun 12 Ebrill 2021 at 5.30pm

Lleoliad: Webex