Etholiadau Senedd Cymru


 

Cynhelir Etholiadau'r Senedd dydd Iau, 6 Mai 2021

 

Hysbysiad o Etholiad: Etholiad Senedd Cymru - Etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy Etholiaeth Delyn (PDF)

Datganiad am y Personau a Enwebwyd a Rhybudd y Bleidlais Etholiaeth Alun a Glannau Dyfrdwy (PDF)

Lleoliad gorsafoedd pleidleisio: Alun a Glannau Dyfrdwy (PDF)

Datganiad am y Personau a Enwebwyd a Rhybudd y Bleidlais Etholiaeth Delyn (PDF)

 Lleoliad gorsafoedd pleidleisio: Delyn (PDF)

 

Hysbysiad o Etholiad:- Etholiad  Senedd Cymru - Rhanbarth Etholiadol Gogledd Cymru (PDF)

Rhanbarth Etholiadol Gogledd Cymru: Datganiad am yr ymgeiswyr unigol a enwebwyd a’r pleidiau gwleidyddol cofrestredig sydd wedi cyflwyno rhestr plaid (PDF)

 

Mae etholiadau ar gyfer Senedd Cymru yn cael eu cynnal bob pum mlynedd.

Mae 60 o Aelodau Senedd (ASau) etholedig ac mae chwech ohonynt yn eich cynrychioli chi. Maeun MS yn cynrychioli etholaeth Senedd Alyn a Glannau Dyfrdwy ac mae un MS yn cynrychioli etholiaeth Senedd Delyn.  Mae’r pedwar arall yn cynrychioli eich rhanbarth (Gogledd Cymru).

Mae Senedd Cymru yn cynrychioli pobl Cymru. Mae ganddi’r grym i wneud penderfyniadau yn y meysydd canlynol:

 • amaethyddiaeth, pysgodfeydd, coedwigaeth a datblygu gwledig
 • henebion ac adeiladau hanesyddol
 • diwylliant
 • datblygu economaidd
 • addysg a hyfforddiant
 • yr amgylchedd
 • gwasanaethau tân ac achub
 • iechyd a gwasanaethau iechyd
 • priffyrdd a thrafnidiaeth
 • tai
 • diwydiant
 • llywodraeth leol
 • gweinyddiaeth gyhoeddus
 • lles cymdeithasol
 • chwaraeon a hamdden
 • twristiaeth
 • cynlluniau gwlad a thref
 • amddiffynfeydd dŵr a llifogydd
 • yr iaith Gymraeg

Gall Senedd Cymru ddeddfu yn y meysydd hyn a gelwir y cyfreithiau hynny yn Filiau’r Senedd.  Mae’r cyfreithiau hyn yn unigryw i Gymru a byddant yn adlewyrchu anghenion a phryderon penodol pobl Cymru

Mae gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig (DU) beth rheolaeth dros rai gwasanaethau cyhoeddus a meysydd deddfwriaethol, megis cyfrifoldebau dros wasanaeth yr heddlu, nawdd cymdeithasol a chyflogaeth.

Pan fyddwch yn pleidleisio yn etholiad Senedd Cymru, mae gennych ddwy bleidlais – un bleidlais i ethol aelod etholaethol ac un bleidlais i ethol eich aelod rhanbarthol.   

Sut i bleidleisio yn etholiadau'r Senedd a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throeseddu
 

Senedd Cymru – Etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy ac Etholaeth Delyn 

Yn y bleidlais etholaethol, rydych yn dewis yr ymgeisydd rydych am iddo/iddi eich cynrychioli’n uniongyrchol.

 

Senedd Cymru – Rhanbarth: Gogledd Cymru

 Yn y bleidlais ranbarthol, rydych yn dewis o restr plaid neu ymgeiswyr annibynnol  i gynrychioli eich rhanbarth h.y. nid ydych yn pleidleisio dros ymgeisydd unigol. Mae Gogledd Cymru yn cynnwys yr Etholaethau canlynol mewn 6 sir:

 • Aberconwy
 • Alun a Glannau Dyfrdwy
 • Arfon
 • De Clwyd
 • Delyn
 • Dyffryn Clwyd
 • Gorllewin Clwyd
 • Wrecsam
 • Ynys Môn

Cyngor Sir Y Fflint yw’r awdurdod arweiniol ar gyfer y rhanbarth ac felly Prif Weithredwr y sir yw’r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol. 

Bydd pob awdurdod lleol yn cyfrif ei bleidleisiau ei hunan ac yn darparu’r canlyniadau hyn i’r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol.  Pan fydd y canlyniadau i gyd wedi eu  casglu, bydd y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol yn datgan pwy sydd wedi eu hethol ar gyfer Gogledd Cymru a bydd y canlyniad yn cael ei gyhoeddi ar y wefan hon.  Bydd hyn yn digwydd ddydd Gwener, 7 Mai 2021.