Mae Cyngor Sir y Fflint yn Symud


Hoffai Cyngor Sir y Fflint atgoffa rhai preswylwyr bod rhai adrannau wedi symud o Neuadd y Sir yn yr Wyddgrug i Barc Dewi Sant yn Ewlo.

Mae’r Adrannau Cynllunio, Amgylchedd a’r Economi, Gwasanaethau Addysg a’r Gwasanaethau Cymdeithasol wedi symud i Dy Dewi Sant.  Os oes gennych gyfarfodydd neu angen cysylltu ag unrhyw rai o’r adrannau hyn, bydd angen i chi fynd i Ewlo.

Mae pob cyfeiriad e-bost a rhif ffôn yn aros yr un fath.

Mae gan adeilad Ty Dewi Sant faes parcio i ymwelwyr ar flaen yr adeilad ac mae’n rhan o ddatblygiad Parc Dewi Sant. 

 

Mae Neuadd y Sir yn hen adeilad sydd wedi cyflawni ei ddiben ers sawl blwyddyn. Yn yr oes fodern hon mae’n adeilad drud i’w gynnal. Mae’r Cyngor wedi edrych ar bob opsiwn i wneud y defnydd gorau o’i swyddfeydd yn yr hinsawdd ariannol heriol hon.

Ddwy flynedd yn ôl, symudwyd 750 o bobl o Gamau 3 a 4 o Neuadd y Sir mewn i Gamau 1 a 2 ym mlaen yr adeilad i wneud y defnydd gorau o’r lleoedd oedd ar gael. Ers hynny, mae cau Camau 3 a 4, wedi arwain at arbed 420 tunnell o garbon, gostyngiad o 43% yn arwynebedd llawr swyddfeydd, a gostyngiad mewn costau rhedeg blynyddol o £1.7m i £1.2m. Bydd Camau 3 a 4 Neuadd y Sir yn cael eu dymchwel yn 2019. 

Mae adleoli bron i 400 o weithwyr o Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug i Dŷ Dewi Sant, adeilad y Cyngor yn Ewlo sydd wedi cael ei ailwampio (Unity House gynt pan feddiannwyd yr adeilad gan Unilever) yn rhan allweddol o raglen ad-drefnu swyddfeydd parhaus y Cyngor. Dechreuwyd y rhaglen trwy ddymchwel a chlirio swyddfeydd y Cyngor yng Nghei Connah. Yn sgil y rhaglen hon, fe adleoliwyd chwe depo i un depo canolog yn Alltami, a rhannu eiddo gyda phartneriaid eraill - yn cynnwys Heddlu Gogledd Cymru a Chanolfan Byd Gwaith - yn ein Canolfannau Cysylltu ym Mwcle, Cei Connah, y Fflint a Threffynnon. 

Rhoddwyd Tŷ Dewi Sant i’w werthu ar y farchnad agored yn fuan ar ôl i’n tenant blaenorol Unilever, adael yr adeilad ac adleoli i Port Sunlight. Ychydig iawn o ddiddordeb a ddangoswyd yn ystod y cyfnod yma, a chaeodd swyddfeydd HSBC gerllaw ar yr un parc busnes hefyd, a’i gwneud yn anoddach i gael gwared ar adeilad mawr yn y lleoliad yma am bris realistig. Fel gofod swyddfa gwag roedd Tŷ Dewi Sant yn costio £700,000 bob blwyddyn. Mae Tŷ Dewi Sant bellach yn llawn, a bydd y costau rhedeg mor isel â £400,000 y flwyddyn. 

Mae cyfanswm cost y gwaith adfer a pharatoi er mwyn i’r Cyngor sicrhau bod lle i 400+ o weithwyr yn Nhŷ Dewi Sant – sef £700,000 (unwaith y bydd cyfraniadau gan Unilever am waith adfer i’r adeilad wedi cael eu hystyried) – yn cynrychioli gwerth da. 

Mae’r symudiad yma a gynlluniwyd yn ofalus wedi sicrhau bod yr adeilad yn cael i ddefnyddio eto ac mae’n darparu canolfan fodern, cost effeithiol ar gyfer ein gweithlu. 

Mae rhaglen ad-drefnu swyddfeydd y Cyngor yn symud ymlaen eto yn y Flwyddyn Newydd pan fydd Camau 3 a 4 o Neuadd y Sir yn cael eu dymchwel.